Hopp til innhold

Regnskapstall.no

I. S. Fjellsprenging AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 2 977 000 1 943 000 2 785 000 2 347 000 2 411 000 2 212 000
Annen driftsinntekt 333 000 361 000 144 000 49 000 0 0
Sum driftsinntekter 3 310 000 2 304 000 2 929 000 2 396 000 2 411 000 2 212 000
Varekostnad 394 000 369 000 729 000 487 000 289 000 357 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 846 000 683 000 691 000 582 000 732 000 624 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 472 000 452 000 388 000 362 000 354 000 224 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 323 000 772 000 914 000 736 000 710 000 586 000
Sum driftskostnader 3 035 000 2 276 000 2 722 000 2 167 000 2 085 000 1 791 000
Driftsresultat 275 000 28 000 207 000 229 000 326 000 421 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 9 000 9 000 16 000 15 000 37 000 23 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 9 000 9 000 16 000 15 000 37 000 23 000
Sum annen rentekostnad 174 000 186 000 187 000 201 000 227 000 203 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 175 000 188 000 190 000 201 000 227 000 203 000
Netto finans -166 000 -179 000 -174 000 -186 000 -190 000 -180 000
Ordinært resultat før skattekostnad 110 000 -151 000 32 000 43 000 136 000 241 000
Skattekostnad på ordinært resultat 26 000 -39 000 3 000 12 000 35 000 68 000
Ordinært resultat 84 000 -112 000 29 000 31 000 101 000 173 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 84 000 -112 000 29 000 31 000 101 000 173 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 84 000 -112 000 29 000 31 000 101 000 173 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 4 099 000 4 267 000 3 957 000 3 704 000 3 600 000 3 391 000
Maskiner og anlegg 243 000 347 000 415 000 91 000 178 000 265 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 288 000 253 000 209 000 344 000 346 000 427 000
Sum varige driftsmidler 4 631 000 4 868 000 4 581 000 4 140 000 4 124 000 4 083 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4 631 000 4 868 000 4 581 000 4 140 000 4 124 000 4 083 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 15 000 14 000 6 000 0
Sum varelager 0 0 15 000 14 000 6 000 0
Kundefordringer 111 000 11 000 257 000 131 000 77 000 87 000
Andre fordringer 0 0 1 000 0 202 000 99 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 111 000 11 000 258 000 131 000 279 000 186 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 156 000 1 189 000 990 000 936 000 936 000 1 820 000
Sum omløpsmidler 1 267 000 1 200 000 1 263 000 1 081 000 1 221 000 2 006 000
Sum eiendeler 5 898 000 6 068 000 5 844 000 5 221 000 5 345 000 6 089 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 987 000 903 000 1 015 000 986 000 954 000 853 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 987 000 903 000 1 015 000 986 000 954 000 853 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 087 000 1 003 000 1 115 000 1 086 000 1 054 000 953 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 24 000 39 000 78 000 75 000 94 000 129 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 24 000 39 000 78 000 75 000 94 000 129 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 4 422 000 4 741 000 4 466 000 3 809 000 3 844 000 4 709 000
Sum langsiktig gjeld 4 446 000 4 780 000 4 544 000 3 884 000 3 938 000 4 838 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 422 000 4 741 000 4 466 000 3 809 000 3 844 000 4 709 000
Leverandørgjeld 75 000 68 000 0 34 000 74 000 111 000
Betalbar skatt 41 000 0 0 32 000 70 000 63 000
Skyldige offentlige utgifter 123 000 82 000 88 000 96 000 76 000 41 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 126 000 135 000 98 000 90 000 133 000 82 000
Sum kortsiktig gjeld 365 000 285 000 186 000 252 000 353 000 297 000
Sum gjeld 4 811 000 5 065 000 4 730 000 4 136 000 4 291 000 5 135 000
Sum egenkapital og gjeld 5 898 000 6 068 000 5 844 000 5 221 000 5 345 000 6 089 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totalkapitalrentabilitet i % 4,8% 0,6% 4,0% 4,6% 6,3%
Resultat av driften i % 8,3% 1,2% 7,1% 9,6% 13,5% 19,0%
Kapitalens omløpshastighet 0,6 0,4 0,5 0,5 0,4
Bruttofortjeneste i % 86,8% 81,0% 73,8% 79,3% 88,0% 83,9%
Overskuddsgrad i % 8,6% 1,6% 7,6% 10,2% 15,1% 20,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 10,5% -14,3% 2,9% 4,0% 13,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 8,0% -10,6% 2,6% 2,9% 10,1%
Omsetning per ansatt 2 304 000 2 929 000 2 396 000 2 411 000 2 212 000
Omsetning per lønnskrone 3,9 3,4 4,2 4,1 3,3 3,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Likviditetsgrad 1 3,5 4,2 6,8 4,3 3,5 6,8
Likviditetsgrad 2 3,5 4,2 6,7 4,2 3,4 6,8
Likviditetsgrad 3 3,2 4,2 5,3 3,7 2,7 6,1
Varelagerets omløpshastighet 48,6 34,8 48,2
Lagertid i antall dager 0,0 7,3 7,2 7,4 3,7
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Egenkapitalandel i % 18,4% 16,5% 19,1% 20,8% 19,7% 15,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 32,8% 43,5% 38,1% 45,3% 43,7% 43,1%
Rentedekningsgrad i % 1,1% 1,1% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % 7186,7% 5928,6% 14466,7%
Gjeldsgrad 4,4 5,0 4,2 3,8 4,1 5,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 6,2% 4,7% 3,2% 4,8% 6,6% 4,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 75,4% 78,8% 77,8% 74,4% 73,7% 79,5%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 571 000 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.