; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

HCA revisjon & rådgivning AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 23 907 000 21 294 000 20 263 000 18 336 000 15 960 000 15 759 000
Annen driftsinntekt 122 000 57 000 193 000 39 000 0 0
Sum driftsinntekter 24 028 000 21 350 000 20 456 000 18 375 000 15 960 000 15 759 000
Varekostnad 0 0 0 51 000 0 59 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 15 354 000 14 680 000 14 313 000 12 375 000 10 935 000 10 507 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 85 000 51 000 49 000 66 000 125 000 161 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 5 639 000 4 941 000 4 483 000 5 036 000 4 075 000 4 290 000
Sum driftskostnader 21 078 000 19 672 000 18 845 000 17 528 000 15 135 000 15 017 000
Driftsresultat 2 950 000 1 678 000 1 611 000 847 000 825 000 742 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 52 000 27 000 36 000 14 000 32 000 28 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 3 000 9 000 8 000
Sum finansinntekter 52 000 27 000 36 000 17 000 41 000 36 000
Sum annen rentekostnad 4 000 1 000 5 000 6 000 9 000 11 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 8 000 5 000 5 000 8 000 10 000 12 000
Netto finans 44 000 22 000 31 000 9 000 31 000 24 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 993 000 1 701 000 1 642 000 855 000 857 000 766 000
Skattekostnad på ordinært resultat 682 000 361 000 410 000 296 000 253 000 245 000
Ordinært resultat 2 311 000 1 340 000 1 232 000 559 000 604 000 521 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 311 000 1 340 000 1 232 000 559 000 604 000 521 000
Avsatt utbytte 900 000 600 000 600 000 0 600 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 411 000 740 000 632 000 559 000 4 000 521 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 371 000 456 000 57 000 70 000 116 000 191 000
Sum varige driftsmidler 371 000 456 000 57 000 70 000 116 000 191 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 30 000 272 000 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 30 000 272 000 0 0 0
Sum anleggsmidler 371 000 486 000 329 000 70 000 116 000 191 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3 522 000 3 068 000 3 153 000 3 317 000 2 335 000 2 560 000
Andre fordringer 630 000 731 000 415 000 225 000 366 000 346 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 4 152 000 3 799 000 3 568 000 3 542 000 2 701 000 2 906 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 7 059 000 5 403 000 4 757 000 2 938 000 3 180 000 2 592 000
Sum omløpsmidler 11 211 000 9 202 000 8 325 000 6 481 000 5 881 000 5 498 000
Sum eiendeler 11 582 000 9 688 000 8 654 000 6 550 000 5 996 000 5 689 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000
Egne aksjer -208 000 -139 000 0 0 -28 000 -28 000
Overkursfond 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
Sum innskutt egenkapital 525 000 595 000 734 000 734 000 561 000 561 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 3 218 000 2 337 000 2 733 000 2 101 000 1 542 000 1 538 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 218 000 2 337 000 2 733 000 2 101 000 1 542 000 1 538 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 3 743 000 2 932 000 3 467 000 2 835 000 2 103 000 2 099 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 26 000 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 1 275 000 0 0 75 000 126 000
Sum langsiktig gjeld 0 1 275 000 0 0 75 000 126 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 26 000 75 000 126 000
Leverandørgjeld 814 000 883 000 453 000 200 000 440 000 258 000
Betalbar skatt 682 000 361 000 410 000 296 000 253 000 245 000
Skyldige offentlige utgifter 2 069 000 1 846 000 1 885 000 1 625 000 1 275 000 1 318 000
Utbytte 900 000 600 000 600 000 0 300 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3 373 000 1 791 000 1 839 000 1 569 000 1 550 000 1 643 000
Sum kortsiktig gjeld 7 838 000 5 481 000 5 187 000 3 716 000 3 818 000 3 464 000
Sum gjeld 7 838 000 6 756 000 5 187 000 3 716 000 3 893 000 3 590 000
Sum egenkapital og gjeld 11 582 000 9 688 000 8 654 000 6 550 000 5 996 000 5 689 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 28,2% 18,6% 21,7% 13,8% 14,8%
Resultat av driften i % 12,3% 7,9% 7,9% 4,6% 5,2% 4,7%
Kapitalens omløpshastighet 2,3 2,3 2,7 2,9 2,7
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0% 99,6%
Overskuddsgrad i % 12,5% 8,0% 8,1% 4,7% 5,4% 4,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 89,7% 53,2% 52,1% 34,6% 40,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 69,2% 41,9% 39,1% 22,6% 28,7%
Omsetning per ansatt 1 076 632 967 105 938 824 984 938
Omsetning per lønnskrone 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,4 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6
Likviditetsgrad 2 1,4 1,7 1,6 1,7 1,5 1,6
Likviditetsgrad 3 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8 0,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 32,3% 30,3% 40,1% 43,3% 35,1% 36,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 15,6% 13,7% 16,9% 15,4% 13,2% 13,3%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 51,9% 28,5%
Finansieringsgrad i % 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,1 2,3 1,5 1,3 1,9 1,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 67,7% 56,6% 59,9% 56,7% 63,7% 60,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 13,2% 0,0% 0,0% 1,3% 2,2%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 1 936 000 2 040 000 2 063 000 800 000 767 000 738 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .