; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

HCA revisjon & rådgivning AS

Regnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 24 139 000 23 907 000 21 294 000 20 263 000 18 336 000 15 960 000
Annen driftsinntekt 129 000 122 000 57 000 193 000 39 000 0
Sum driftsinntekter 24 267 000 24 028 000 21 350 000 20 456 000 18 375 000 15 960 000
Varekostnad 0 0 0 0 51 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 16 366 000 15 354 000 14 680 000 14 313 000 12 375 000 10 935 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 80 000 85 000 51 000 49 000 66 000 125 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 5 089 000 5 639 000 4 941 000 4 483 000 5 036 000 4 075 000
Sum driftskostnader 21 535 000 21 078 000 19 672 000 18 845 000 17 528 000 15 135 000
Driftsresultat 2 732 000 2 950 000 1 678 000 1 611 000 847 000 825 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 29 000 52 000 27 000 36 000 14 000 32 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 3 000 9 000
Sum finansinntekter 29 000 52 000 27 000 36 000 17 000 41 000
Sum annen rentekostnad 2 000 4 000 1 000 5 000 6 000 9 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 2 000 8 000 5 000 5 000 8 000 10 000
Netto finans 27 000 44 000 22 000 31 000 9 000 31 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 760 000 2 993 000 1 701 000 1 642 000 855 000 857 000
Skattekostnad på ordinært resultat 663 000 682 000 361 000 410 000 296 000 253 000
Ordinært resultat 2 097 000 2 311 000 1 340 000 1 232 000 559 000 604 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 097 000 2 311 000 1 340 000 1 232 000 559 000 604 000
Avsatt utbytte 2 090 000 900 000 600 000 600 000 0 600 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 7 000 1 411 000 740 000 632 000 559 000 4 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 291 000 371 000 456 000 57 000 70 000 116 000
Sum varige driftsmidler 291 000 371 000 456 000 57 000 70 000 116 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 30 000 272 000 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 30 000 272 000 0 0
Sum anleggsmidler 291 000 371 000 486 000 329 000 70 000 116 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2 359 000 3 522 000 3 068 000 3 153 000 3 317 000 2 335 000
Andre fordringer 884 000 630 000 731 000 415 000 225 000 366 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 3 243 000 4 152 000 3 799 000 3 568 000 3 542 000 2 701 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 8 586 000 7 059 000 5 403 000 4 757 000 2 938 000 3 180 000
Sum omløpsmidler 11 829 000 11 211 000 9 202 000 8 325 000 6 481 000 5 881 000
Sum eiendeler 12 120 000 11 582 000 9 688 000 8 654 000 6 550 000 5 996 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000 555 000
Egne aksjer -208 000 -208 000 -139 000 0 0 -28 000
Overkursfond 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000 34 000
Sum innskutt egenkapital 525 000 525 000 595 000 734 000 734 000 561 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 3 224 000 3 218 000 2 337 000 2 733 000 2 101 000 1 542 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 224 000 3 218 000 2 337 000 2 733 000 2 101 000 1 542 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 3 750 000 3 743 000 2 932 000 3 467 000 2 835 000 2 103 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 26 000 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 1 275 000 0 0 75 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 1 275 000 0 0 75 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 26 000 75 000
Leverandørgjeld 740 000 814 000 883 000 453 000 200 000 440 000
Betalbar skatt 663 000 682 000 361 000 410 000 296 000 253 000
Skyldige offentlige utgifter 2 075 000 2 069 000 1 846 000 1 885 000 1 625 000 1 275 000
Utbytte 2 090 000 900 000 600 000 600 000 0 300 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 802 000 3 373 000 1 791 000 1 839 000 1 569 000 1 550 000
Sum kortsiktig gjeld 8 370 000 7 838 000 5 481 000 5 187 000 3 716 000 3 818 000
Sum gjeld 8 370 000 7 838 000 6 756 000 5 187 000 3 716 000 3 893 000
Sum egenkapital og gjeld 12 120 000 11 582 000 9 688 000 8 654 000 6 550 000 5 996 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Totalkapitalrentabilitet i % 23,3% 28,2% 18,6% 21,7% 13,8%
Resultat av driften i % 11,3% 12,3% 7,9% 7,9% 4,6% 5,2%
Kapitalens omløpshastighet 2,0 2,3 2,3 2,7 2,9
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 100,0%
Overskuddsgrad i % 11,4% 12,5% 8,0% 8,1% 4,7% 5,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 73,7% 89,7% 53,2% 52,1% 34,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 56,0% 69,2% 41,9% 39,1% 22,6%
Omsetning per ansatt 1 076 632 967 105 938 824
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Likviditetsgrad 1 1,4 1,4 1,7 1,6 1,7 1,5
Likviditetsgrad 2 1,4 1,4 1,7 1,6 1,7 1,5
Likviditetsgrad 3 1,0 0,9 1,0 0,9 0,8 0,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel i % 30,9% 32,3% 30,3% 40,1% 43,3% 35,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 15,5% 15,6% 13,7% 16,9% 15,4% 13,2%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 5,3% 0,0% 0,0% 51,9%
Finansieringsgrad i % 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,2 2,1 2,3 1,5 1,3 1,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 69,1% 67,7% 56,6% 59,9% 56,7% 63,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 13,2% 0,0% 0,0% 1,3%
Lederlønninger 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Lønn daglig leder(e) 0 1 936 000 2 040 000 2 063 000 800 000 767 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .