Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Hansen & Eknes AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 71 703 000 66 256 000 55 260 000 60 010 000 39 113 000 45 357 000
Annen driftsinntekt 928 000 40 000 11 000 45 000 81 000 57 000
Sum driftsinntekter 72 631 000 66 296 000 55 271 000 60 055 000 39 195 000 45 414 000
Varekostnad 33 737 000 31 853 000 28 198 000 32 507 000 17 348 000 23 371 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 21 257 000 18 873 000 16 149 000 14 350 000 12 871 000 11 671 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 522 000 534 000 601 000 533 000 381 000 331 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 12 746 000 9 536 000 8 875 000 7 996 000 6 878 000 6 705 000
Sum driftskostnader 68 262 000 60 796 000 53 823 000 55 386 000 37 478 000 42 078 000
Driftsresultat 4 369 000 5 500 000 1 448 000 4 669 000 1 717 000 3 336 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 11 000 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 21 000 33 000 22 000 23 000 38 000 30 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 32 000 33 000 22 000 23 000 38 000 30 000
Sum annen rentekostnad 33 000 32 000 37 000 47 000 38 000 51 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 33 000 32 000 37 000 47 000 38 000 51 000
Netto finans -1 000 1 000 -15 000 -24 000 0 -21 000
Ordinært resultat før skattekostnad 4 368 000 5 502 000 1 433 000 4 644 000 1 717 000 3 315 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 005 000 1 330 000 318 000 1 121 000 463 000 862 000
Ordinært resultat 3 363 000 4 172 000 1 115 000 3 523 000 1 253 000 2 452 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 3 363 000 4 172 000 1 115 000 3 523 000 1 253 000 2 452 000
Avsatt utbytte 0 0 0 1 600 000 0 0
Konsernbidrag 3 055 000 2 000 000 0 0 450 000 914 000
Overføringer til/fra annen egenkapital 309 000 2 172 000 1 115 000 1 923 000 803 000 1 538 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 1 360 000 1 353 000 1 467 000 2 180 000 1 216 000 1 155 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 191 000 223 000 276 000 268 000 714 000 547 000
Sum varige driftsmidler 1 551 000 1 576 000 1 743 000 2 448 000 1 929 000 1 701 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 1 895 000 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 890 000 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 786 000 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 4 336 000 1 576 000 1 743 000 2 448 000 1 929 000 1 701 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 12 271 000 18 066 000 8 346 000 15 009 000 4 856 000 9 335 000
Andre fordringer 812 000 768 000 885 000 442 000 330 000 359 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 13 084 000 18 833 000 9 231 000 15 451 000 5 187 000 9 695 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 11 679 000 5 623 000 4 774 000 5 399 000 5 006 000 3 468 000
Sum omløpsmidler 24 763 000 24 457 000 14 005 000 20 850 000 10 193 000 13 163 000
Sum eiendeler 29 099 000 26 032 000 15 748 000 23 298 000 12 122 000 14 864 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 199 000 199 000 199 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 10 840 000 10 531 000 8 359 000 7 244 000 5 321 000 4 517 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 10 840 000 10 531 000 8 359 000 7 244 000 5 321 000 4 517 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 11 038 000 10 730 000 8 558 000 7 344 000 5 421 000 4 617 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 2 499 000 1 738 000 399 000 51 000 38 000 20 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 2 499 000 1 738 000 399 000 51 000 38 000 20 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 516 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 125 000 586 000 656 000
Sum langsiktig gjeld 2 499 000 1 738 000 399 000 176 000 624 000 676 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 125 000 586 000 1 172 000
Leverandørgjeld 6 914 000 6 682 000 1 881 000 8 909 000 1 647 000 3 499 000
Betalbar skatt 227 000 0 0 1 108 000 295 000 504 000
Skyldige offentlige utgifter 3 149 000 2 846 000 2 385 000 1 949 000 1 524 000 1 969 000
Utbytte 3 000 000 0 0 1 600 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld 70 000 1 991 000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 202 000 2 046 000 2 526 000 2 212 000 2 612 000 3 084 000
Sum kortsiktig gjeld 15 562 000 13 565 000 6 792 000 15 778 000 6 078 000 9 572 000
Sum gjeld 18 061 000 15 303 000 7 191 000 15 954 000 6 702 000 10 248 000
Sum egenkapital og gjeld 29 099 000 26 032 000 15 748 000 23 298 000 12 122 000 14 864 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 16,0% 26,5% 7,5% 26,5% 13,0%
Resultat av driften i % 6,0% 8,3% 2,6% 7,8% 4,4% 7,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,6 3,2 2,8 3,4 2,9
Bruttofortjeneste i % 52,9% 51,9% 49,0% 45,8% 55,6% 48,5%
Overskuddsgrad i % 6,1% 8,3% 2,7% 7,8% 4,5% 7,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 40,1% 57,1% 18,0% 72,8% 34,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 30,9% 43,3% 14,0% 55,2% 25,0%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 3,4 3,5 3,4 4,2 3,0 3,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 1,6 1,8 2,1 1,3 1,7 1,4
Likviditetsgrad 2 1,6 1,8 2,1 1,3 1,7 1,4
Likviditetsgrad 3 0,8 0,4 0,7 0,3 0,8 0,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 37,9% 41,2% 54,3% 31,5% 44,7% 31,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 15,2% 16,2% 15,5% 12,2% 13,8% 10,2%
Rentedekningsgrad i % 7,2% 8,8% 18,0% 90,7% 10,7% 15,2%
Finansieringsgrad i % 0,3% 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,6 1,4 0,8 2,2 1,2 2,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 53,5% 52,1% 43,1% 67,7% 50,1% 64,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 8,6% 6,7% 2,5% 0,8% 5,1% 4,5%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 1 217 000 1 196 000 1 156 000 1 128 000 988 000 834 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .