; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Handlegaten.no AS

Regnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 422 000 552 000 871 000 1 084 000 792 000 572 000
Annen driftsinntekt 56 000 26 000 9 000 12 000 17 000 107 000
Sum driftsinntekter 478 000 578 000 880 000 1 096 000 809 000 679 000
Varekostnad 0 -84 000 0 69 000 161 000 272 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 191 000 215 000 652 000 635 000 71 000 102 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 12 000 66 000 65 000 43 000 17 000 21 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 21 000 0
Andre driftskostnader 296 000 380 000 263 000 477 000 356 000 263 000
Sum driftskostnader 499 000 577 000 980 000 1 224 000 626 000 658 000
Driftsresultat -21 000 1 000 -100 000 -128 000 183 000 21 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 1 000 1 000 1 000 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 1 000 1 000 1 000 0
Sum annen rentekostnad 1 000 1 000 2 000 2 000 1 000 5 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 30 000 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 1 000 32 000 2 000 1 000 7 000
Netto finans -1 000 -1 000 -31 000 -1 000 0 -7 000
Ordinært resultat før skattekostnad -22 000 0 -131 000 -130 000 183 000 14 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 43 000 0
Ordinært resultat -22 000 0 -131 000 -130 000 140 000 14 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -22 000 0 -131 000 -130 000 140 000 14 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -22 000 0 -131 000 -129 000 140 000 14 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 12 000 77 000 107 000 75 000 79 000
Sum varige driftsmidler 0 12 000 77 000 107 000 75 000 79 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 30 000 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 30 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 16 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30 000 30 000 16 000
Sum anleggsmidler 0 12 000 77 000 137 000 105 000 95 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 50 000 107 000 122 000 167 000 147 000 42 000
Andre fordringer 584 000 231 000 65 000 135 000 340 000 12 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 634 000 338 000 186 000 302 000 486 000 54 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 154 000 473 000 551 000 804 000 513 000 755 000
Sum omløpsmidler 788 000 811 000 737 000 1 106 000 999 000 809 000
Sum eiendeler 788 000 822 000 815 000 1 243 000 1 104 000 903 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000 485 000
Sum innskutt egenkapital 694 000 694 000 694 000 694 000 694 000 694 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -195 000 -174 000 -173 000 -42 000 87 000 -53 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -195 000 -174 000 -173 000 -42 000 87 000 -53 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 499 000 521 000 521 000 652 000 782 000 641 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 80 000 160 000 160 000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 80 000 160 000 160 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 219 000 196 000 84 000 47 000 83 000 81 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 43 000 0
Skyldige offentlige utgifter 13 000 25 000 52 000 66 000 11 000 6 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 57 000 81 000 78 000 318 000 25 000 175 000
Sum kortsiktig gjeld 289 000 302 000 214 000 431 000 162 000 262 000
Sum gjeld 289 000 302 000 294 000 591 000 322 000 262 000
Sum egenkapital og gjeld 788 000 822 000 815 000 1 243 000 1 104 000 903 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Totalkapitalrentabilitet i % -2,6% 0,1% -9,6% -10,9% 18,3%
Resultat av driften i % -4,4% 0,2% -11,4% -11,7% 22,6% 3,1%
Kapitalens omløpshastighet 0,6 0,7 0,9 0,9 0,8
Bruttofortjeneste i % 100,0% 115,2% 100,0% 93,6% 79,7% 52,4%
Overskuddsgrad i % -4,4% 0,2% -11,3% -11,6% 22,7% 3,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -4,3% 0,0% -22,3% -18,1% 25,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -4,3% 0,0% -22,3% -18,1% 19,7%
Omsetning per ansatt 404 500
Omsetning per lønnskrone 2,5 2,7 1,3 1,7 11,4 6,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Likviditetsgrad 1 2,7 2,7 3,4 2,6 6,2 3,1
Likviditetsgrad 2 2,7 2,7 3,4 2,6 6,2 3,1
Likviditetsgrad 3 0,5 1,6 2,6 1,9 3,2 2,9
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel i % 63,3% 63,4% 63,9% 52,5% 70,8% 71,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 104,4% 90,1% 59,2% 59,5% 96,7% 94,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 3,7% 3,7% 2,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,6 0,6 0,6 0,9 0,4 0,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 36,7% 36,7% 26,3% 34,7% 14,7% 29,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 9,8% 12,9% 14,5% 0,0%
Lederlønninger 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Lønn daglig leder(e) 156 000 103 000 250 000 226 000 15 000 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .