Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Hammerfest Industrifiske AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 265 607 000 231 623 000 236 323 000 252 161 000 240 086 000 231 546 000
Annen driftsinntekt 0 923 000 10 041 000 75 000 0 0
Sum driftsinntekter 265 607 000 232 546 000 246 364 000 252 236 000 240 086 000 231 546 000
Varekostnad 27 372 000 17 603 000 12 452 000 18 048 000 22 229 000 22 245 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 77 147 000 69 678 000 72 684 000 76 311 000 70 879 000 70 663 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 13 292 000 14 062 000 14 099 000 13 829 000 13 820 000 14 302 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 59 382 000 57 330 000 51 078 000 57 208 000 48 202 000 48 991 000
Sum driftskostnader 177 193 000 158 673 000 150 313 000 165 396 000 155 130 000 156 201 000
Driftsresultat 88 414 000 73 873 000 96 051 000 86 840 000 84 956 000 75 345 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 104 000 414 000 2 009 000 1 277 000 944 000 826 000
Sum annen finansinntekt 77 000 59 000 69 000 35 000 2 000 9 000
Sum finansinntekter 181 000 473 000 2 078 000 1 312 000 946 000 835 000
Sum annen rentekostnad 20 000 29 000 2 410 000 2 237 000 2 323 000 2 120 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 25 000 36 000 2 424 000 2 248 000 2 336 000 2 467 000
Netto finans 156 000 437 000 -346 000 -936 000 -1 390 000 -1 632 000
Ordinært resultat før skattekostnad 88 570 000 74 310 000 95 704 000 85 906 000 83 566 000 73 714 000
Skattekostnad på ordinært resultat 19 485 000 16 349 000 21 056 000 19 654 000 19 909 000 18 298 000
Ordinært resultat 69 084 000 57 961 000 74 648 000 66 252 000 63 657 000 55 416 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 69 084 000 57 961 000 74 648 000 66 252 000 63 657 000 55 416 000
Avsatt utbytte 69 014 000 57 014 000 73 014 000 66 014 000 63 014 000 55 014 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 70 000 947 000 1 634 000 238 000 643 000 402 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 5 100 000 5 950 000 6 800 000 7 650 000 8 500 000 9 350 000
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 5 100 000 5 950 000 6 800 000 7 650 000 8 500 000 9 350 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 63 756 000 66 962 000 72 922 000 79 806 000 84 286 000 91 815 000
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 63 756 000 66 962 000 72 922 000 79 806 000 84 286 000 91 815 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68 856 000 72 912 000 79 722 000 87 456 000 92 786 000 101 165 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 8 665 000 12 954 000 11 683 000 6 647 000 4 795 000 8 678 000
Sum varelager 8 665 000 12 954 000 11 683 000 6 647 000 4 795 000 8 678 000
Kundefordringer 5 286 000 4 367 000 7 467 000 9 245 000 16 121 000 13 328 000
Andre fordringer 131 511 000 100 839 000 117 734 000 825 000 1 662 000 1 212 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 136 797 000 105 206 000 125 201 000 10 069 000 17 783 000 14 540 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 3 308 000 3 106 000 2 687 000 189 144 000 181 404 000 168 414 000
Sum omløpsmidler 148 769 000 121 265 000 139 571 000 205 860 000 203 982 000 191 632 000
Sum eiendeler 217 625 000 194 177 000 219 293 000 293 316 000 296 768 000 292 797 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 91 485 000 91 415 000 90 467 000 88 833 000 88 595 000 87 952 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 91 485 000 91 415 000 90 467 000 88 833 000 88 595 000 87 952 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 91 985 000 91 915 000 90 967 000 89 333 000 89 095 000 88 452 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 443 000 1 225 000 2 041 000 2 785 000 3 373 000 4 218 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 443 000 1 225 000 2 041 000 2 785 000 3 373 000 4 218 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 87 500 000 92 500 000 97 500 000
Sum langsiktig gjeld 443 000 1 225 000 2 041 000 90 285 000 95 873 000 101 718 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 87 500 000 92 500 000 97 500 000
Leverandørgjeld 11 816 000 10 129 000 10 417 000 8 721 000 12 653 000 10 412 000
Betalbar skatt 20 267 000 17 165 000 21 799 000 20 242 000 20 754 000 18 606 000
Skyldige offentlige utgifter 14 841 000 11 526 000 13 597 000 12 771 000 8 858 000 11 308 000
Utbytte 69 014 000 57 014 000 73 014 000 66 014 000 63 014 000 55 014 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9 259 000 5 203 000 7 457 000 5 951 000 6 521 000 7 287 000
Sum kortsiktig gjeld 125 197 000 101 037 000 126 284 000 113 699 000 111 800 000 102 627 000
Sum gjeld 125 640 000 102 262 000 128 325 000 203 984 000 207 673 000 204 345 000
Sum egenkapital og gjeld 217 625 000 194 177 000 219 293 000 293 316 000 296 768 000 292 797 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 43,0% 36,0% 38,3% 29,9% 29,1%
Resultat av driften i % 33,3% 31,8% 39,0% 34,4% 35,4% 32,5%
Kapitalens omløpshastighet 1,3 1,1 1,0 0,9 0,8
Bruttofortjeneste i % 89,7% 92,4% 94,7% 92,8% 90,7% 90,4%
Overskuddsgrad i % 33,4% 32,0% 39,8% 34,9% 35,8% 32,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 96,3% 81,3% 106,2% 96,3% 94,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 75,1% 63,4% 82,8% 74,3% 71,7%
Omsetning per ansatt 3 859 100
Omsetning per lønnskrone 3,4 3,3 3,4 3,3 3,4 3,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,2 1,2 1,1 1,8 1,8 1,9
Likviditetsgrad 2 1,1 1,1 1,0 1,8 1,8 1,8
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 1,7 1,6 1,6
Varelagerets omløpshastighet 3,2 1,4 1,1 2,7 4,6 2,6
Lagertid i antall dager 142,2 251,9 265,0 114,1 109,1
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 42,3% 47,3% 41,5% 30,5% 30,0% 30,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 34,6% 39,5% 36,9% 35,4% 37,1% 38,2%
Rentedekningsgrad i % 283,6% 83,5% 62,9% 2,3% 2,2% 2,0%
Finansieringsgrad i % 0,7% 0,8% 0,9% 0,5% 0,5% 0,5%
Langsiktig lagerfinansiering i % 272,0% 156,2% 113,7% 1386,5% 1922,5% 1025,6%
Gjeldsgrad 1,4 1,1 1,4 2,3 2,3 2,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 57,5% 52,0% 57,6% 38,8% 37,7% 35,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,2% 0,6% 0,9% 30,8% 32,3% 34,7%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .