Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Ha.Maskin AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 621 000 1 900 000 2 189 000 2 283 000 2 776 000 1 949 000
Annen driftsinntekt 4 000 0 0 0 29 000 1 000
Sum driftsinntekter 1 625 000 1 900 000 2 189 000 2 283 000 2 805 000 1 950 000
Varekostnad 952 000 1 105 000 1 767 000 1 159 000 1 185 000 1 143 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 372 000 544 000 517 000 522 000 345 000 291 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 38 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 246 000 257 000 266 000 252 000 235 000 293 000
Sum driftskostnader 1 570 000 1 906 000 2 550 000 1 933 000 1 765 000 1 765 000
Driftsresultat 55 000 -6 000 -361 000 350 000 1 040 000 185 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 2 000 13 000 5 000 16 000 0 0
Sum finansinntekter 2 000 13 000 5 000 16 000 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 1 000 3 000 12 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 11 000 55 000 20 000 9 000 22 000 13 000
Netto finans -9 000 -42 000 -15 000 7 000 -22 000 -13 000
Ordinært resultat før skattekostnad 46 000 -48 000 -376 000 358 000 1 018 000 172 000
Skattekostnad på ordinært resultat 10 000 -10 000 -81 000 85 000 248 000 46 000
Ordinært resultat 36 000 -37 000 -295 000 273 000 770 000 127 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 36 000 -37 000 -295 000 273 000 770 000 127 000
Avsatt utbytte 0 0 150 000 100 000 120 000 30 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 36 000 -37 000 -445 000 173 000 650 000 97 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 75 000 85 000 86 000 5 000 6 000 15 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 75 000 85 000 86 000 5 000 6 000 15 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 75 000 85 000 86 000 5 000 6 000 15 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 129 000 159 000 130 000 496 000 50 000 10 000
Sum varelager 129 000 159 000 130 000 496 000 50 000 10 000
Kundefordringer 446 000 0 516 000 350 000 909 000 5 000
Andre fordringer 9 000 34 000 10 000 8 000 4 000 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 455 000 34 000 526 000 358 000 913 000 5 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 590 000 269 000 420 000 1 023 000 786 000 464 000
Sum omløpsmidler 1 174 000 461 000 1 076 000 1 877 000 1 749 000 479 000
Sum eiendeler 1 249 000 546 000 1 162 000 1 881 000 1 755 000 494 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 434 000 398 000 435 000 880 000 707 000 58 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 434 000 398 000 435 000 880 000 707 000 58 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 464 000 428 000 465 000 910 000 737 000 88 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 145 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 145 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 145 000
Leverandørgjeld 515 000 10 000 234 000 367 000 13 000 21 000
Betalbar skatt 0 0 0 83 000 240 000 27 000
Skyldige offentlige utgifter 217 000 38 000 224 000 295 000 510 000 108 000
Utbytte 0 0 150 000 100 000 120 000 30 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 53 000 70 000 89 000 126 000 135 000 75 000
Sum kortsiktig gjeld 785 000 118 000 697 000 971 000 1 018 000 261 000
Sum gjeld 785 000 118 000 697 000 971 000 1 018 000 406 000
Sum egenkapital og gjeld 1 249 000 546 000 1 162 000 1 881 000 1 755 000 494 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 6,4% 0,8% -23,4% 20,2% 92,5%
Resultat av driften i % 3,4% -0,3% -16,5% 15,3% 37,1% 9,5%
Kapitalens omløpshastighet 1,8 2,2 1,4 1,3 2,5
Bruttofortjeneste i % 41,3% 41,8% 19,3% 49,2% 57,3% 41,4%
Overskuddsgrad i % 3,5% 0,4% -16,3% 16,0% 37,1% 9,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 10,3% -10,8% -54,7% 43,5% 246,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 8,1% -8,3% -42,9% 33,2% 186,7%
Omsetning per ansatt 1 950 000
Omsetning per lønnskrone 4,4 3,5 4,2 4,4 8,1 6,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,5 3,9 1,5 1,9 1,7 1,8
Likviditetsgrad 2 1,3 2,6 1,4 1,4 1,7 1,8
Likviditetsgrad 3 0,8 2,3 0,6 1,1 0,8 1,8
Varelagerets omløpshastighet 7,4 6,9 13,6 2,3 23,7 114,3
Lagertid i antall dager 54,5 47,1 63,8 84,8 9,1
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 37,1% 78,4% 40,0% 48,4% 42,0% 17,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 28,6% 22,5% 21,2% 39,9% 26,3% 4,5%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8%
Finansieringsgrad i % 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i % 301,6% 215,7% 291,5% 182,5% 1462,0% 2180,0%
Gjeldsgrad 1,7 0,3 1,5 1,1 1,4 4,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 62,9% 21,6% 60,0% 51,6% 58,0% 52,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 29,4%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 345 000 477 000 453 000 437 000 260 000 214 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .