; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Hårsenteret Gjøvik AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 638 000 1 499 000 1 538 000 1 625 000 1 709 000 1 718 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 6 000 0 0
Sum driftsinntekter 1 638 000 1 499 000 1 538 000 1 631 000 1 709 000 1 718 000
Varekostnad 138 000 131 000 155 000 155 000 195 000 202 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 189 000 1 017 000 1 063 000 1 071 000 1 117 000 1 151 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 000 2 000 2 000 2 000 11 000 18 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 305 000 342 000 308 000 392 000 385 000 298 000
Sum driftskostnader 1 634 000 1 492 000 1 528 000 1 620 000 1 708 000 1 669 000
Driftsresultat 4 000 7 000 10 000 11 000 1 000 49 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 1 000 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 1 000
Sum finansinntekter 0 0 0 1 000 0 1 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 1 000 0 1 000
Ordinært resultat før skattekostnad 4 000 7 000 10 000 12 000 1 000 49 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 8 000 9 000 5 000 0 15 000
Ordinært resultat 4 000 -1 000 1 000 7 000 1 000 34 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 4 000 -1 000 1 000 7 000 1 000 34 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 4 000 -1 000 1 000 7 000 1 000 34 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 9 000 15 000 15 000
Goodwill 0 0 0 0 0 9 000
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 9 000 15 000 24 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 000 12 000 17 000 19 000 22 000 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10 000 12 000 17 000 19 000 22 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10 000 12 000 17 000 28 000 36 000 24 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 98 000 102 000 108 000 108 000 104 000 111 000
Sum varelager 98 000 102 000 108 000 108 000 104 000 111 000
Kundefordringer 4 000 0 0 0 0 0
Andre fordringer 62 000 61 000 67 000 61 000 80 000 125 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 66 000 61 000 67 000 61 000 80 000 125 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 428 000 281 000 427 000 460 000 260 000 225 000
Sum omløpsmidler 591 000 444 000 603 000 629 000 444 000 461 000
Sum eiendeler 601 000 456 000 620 000 658 000 480 000 485 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 154 000 150 000 153 000 152 000 145 000 145 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 154 000 150 000 153 000 152 000 145 000 145 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 254 000 250 000 253 000 252 000 245 000 245 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -6 000 -20 000 8 000 0
Betalbar skatt 0 8 000 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 125 000 104 000 108 000 150 000 100 000 116 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 221 000 93 000 264 000 275 000 127 000 124 000
Sum kortsiktig gjeld 346 000 205 000 366 000 405 000 235 000 240 000
Sum gjeld 346 000 205 000 366 000 405 000 235 000 240 000
Sum egenkapital og gjeld 601 000 456 000 620 000 658 000 480 000 485 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 0,8% 1,3% 1,6% 2,1% 0,2%
Resultat av driften i % 0,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,1% 2,9%
Kapitalens omløpshastighet 3,1 2,8 2,4 2,9 3,5
Bruttofortjeneste i % 91,6% 91,3% 89,9% 90,5% 88,6% 88,2%
Overskuddsgrad i % 0,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,1% 2,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 1,6% 2,8% 4,0% 4,8% 0,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 1,6% -0,4% 0,4% 2,8% 0,4%
Omsetning per ansatt 384 500 407 750 427 250 429 500
Omsetning per lønnskrone 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,7 2,2 1,6 1,6 1,9 1,9
Likviditetsgrad 2 1,4 1,7 1,4 1,3 1,4 1,5
Likviditetsgrad 3 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9
Varelagerets omløpshastighet 1,4 1,3 1,4 1,4 1,9 1,8
Lagertid i antall dager 260,9 288,5 250,8 246,2 198,5
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 42,3% 54,8% 40,8% 38,3% 51,0% 50,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 15,5% 16,7% 16,4% 15,5% 14,3% 14,3%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i % 249,0% 233,3% 218,5% 207,4% 201,0% 199,1%
Gjeldsgrad 1,4 0,8 1,4 1,6 1,0 1,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 57,6% 45,0% 59,0% 61,6% 49,0% 49,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 384 000 0 486 000 417 000 396 000 398 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .