; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Hårsenteret Gjøvik AS

Regnskap

Resultatregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 586 000 1 638 000 1 499 000 1 538 000 1 625 000 1 709 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 6 000 0
Sum driftsinntekter 1 586 000 1 638 000 1 499 000 1 538 000 1 631 000 1 709 000
Varekostnad 122 000 138 000 131 000 155 000 155 000 195 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 123 000 1 189 000 1 017 000 1 063 000 1 071 000 1 117 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 2 000 2 000 2 000 2 000 11 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 330 000 305 000 342 000 308 000 392 000 385 000
Sum driftskostnader 1 575 000 1 634 000 1 492 000 1 528 000 1 620 000 1 708 000
Driftsresultat 11 000 4 000 7 000 10 000 11 000 1 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 1 000 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 1 000 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 1 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad 11 000 4 000 7 000 10 000 12 000 1 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 000 0 8 000 9 000 5 000 0
Ordinært resultat 10 000 4 000 -1 000 1 000 7 000 1 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 10 000 4 000 -1 000 1 000 7 000 1 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 10 000 4 000 -1 000 1 000 7 000 1 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2018 2017 2016 2015 2014 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 9 000 15 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 9 000 15 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 10 000 10 000 12 000 17 000 19 000 22 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10 000 10 000 12 000 17 000 19 000 22 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10 000 10 000 12 000 17 000 28 000 36 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 97 000 98 000 102 000 108 000 108 000 104 000
Sum varelager 97 000 98 000 102 000 108 000 108 000 104 000
Kundefordringer 4 000 4 000 0 0 0 0
Andre fordringer 50 000 62 000 61 000 67 000 61 000 80 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 54 000 66 000 61 000 67 000 61 000 80 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 443 000 428 000 281 000 427 000 460 000 260 000
Sum omløpsmidler 593 000 591 000 444 000 603 000 629 000 444 000
Sum eiendeler 603 000 601 000 456 000 620 000 658 000 480 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 164 000 154 000 150 000 153 000 152 000 145 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 164 000 154 000 150 000 153 000 152 000 145 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 264 000 254 000 250 000 253 000 252 000 245 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 1 000 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 1 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 6 000 0 0 -6 000 -20 000 8 000
Betalbar skatt 0 0 8 000 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 108 000 125 000 104 000 108 000 150 000 100 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 223 000 221 000 93 000 264 000 275 000 127 000
Sum kortsiktig gjeld 337 000 346 000 205 000 366 000 405 000 235 000
Sum gjeld 338 000 346 000 205 000 366 000 405 000 235 000
Sum egenkapital og gjeld 603 000 601 000 456 000 620 000 658 000 480 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Totalkapitalrentabilitet i % 1,8% 0,8% 1,3% 1,6% 2,1%
Resultat av driften i % 0,7% 0,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,1%
Kapitalens omløpshastighet 2,6 3,1 2,8 2,4 2,9
Bruttofortjeneste i % 92,3% 91,6% 91,3% 89,9% 90,5% 88,6%
Overskuddsgrad i % 0,7% 0,2% 0,5% 0,7% 0,7% 0,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 4,2% 1,6% 2,8% 4,0% 4,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 3,9% 1,6% -0,4% 0,4% 2,8%
Omsetning per ansatt 384 500 407 750 427 250
Omsetning per lønnskrone 1,4 1,4 1,5 1,4 1,5 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Likviditetsgrad 1 1,8 1,7 2,2 1,6 1,6 1,9
Likviditetsgrad 2 1,5 1,4 1,7 1,4 1,3 1,4
Likviditetsgrad 3 1,3 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1
Varelagerets omløpshastighet 1,3 1,4 1,3 1,4 1,4 1,9
Lagertid i antall dager 287,7 260,9 288,5 250,8 246,2
Soliditetsanalyse 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Egenkapitalandel i % 43,8% 42,3% 54,8% 40,8% 38,3% 51,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 16,6% 15,5% 16,7% 16,4% 15,5% 14,3%
Rentedekningsgrad i % 338,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i % 262,9% 249,0% 233,3% 218,5% 207,4% 201,0%
Gjeldsgrad 1,3 1,4 0,8 1,4 1,6 1,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 55,9% 57,6% 45,0% 59,0% 61,6% 49,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Lønn daglig leder(e) 0 384 000 0 486 000 417 000 396 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .