; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Ge Power Norway AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 494 653 000 179 669 000 360 308 000 590 814 000 381 288 000 610 698 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 494 653 000 179 669 000 360 308 000 590 814 000 381 288 000 610 698 000
Varekostnad 303 908 000 46 609 000 137 547 000 241 648 000 181 574 000 286 433 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 65 207 000 79 874 000 82 393 000 136 128 000 116 740 000 68 435 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 218 000 76 964 000 22 602 000 39 442 000 22 452 000 22 341 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 91 885 000 111 627 000 98 716 000 171 948 000 127 328 000 108 134 000
Sum driftskostnader 461 218 000 315 074 000 341 258 000 589 166 000 448 094 000 485 343 000
Driftsresultat 33 435 000 -135 405 000 19 050 000 1 648 000 -66 806 000 125 355 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 7 647 000 0 19 976 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 7 556 000 8 402 000 13 626 000 13 626 000 0 0
Sum annen renteinntekt 153 000 0 0 0 17 954 000 25 398 000
Sum annen finansinntekt 26 815 000 15 148 000 9 611 000 32 931 000 49 887 000 2 836 000
Sum finansinntekter 34 524 000 23 550 000 23 237 000 54 204 000 67 841 000 48 210 000
Sum annen rentekostnad 2 000 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 20 925 000 27 495 000 5 937 000 38 187 000 9 461 000 -1 765 000
Netto finans 13 599 000 -3 945 000 17 300 000 16 017 000 58 380 000 49 975 000
Ordinært resultat før skattekostnad 47 035 000 -139 350 000 36 350 000 17 665 000 -8 426 000 175 330 000
Skattekostnad på ordinært resultat 12 283 000 0 10 068 000 454 000 -19 283 000 43 877 000
Ordinært resultat 34 752 000 -139 350 000 26 282 000 17 211 000 10 857 000 131 453 000
Ekstraordinære inntekter 0 34 375 000 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 34 375 000 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 34 752 000 -104 975 000 26 282 000 17 211 000 10 857 000 131 453 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 10 858 000 131 000 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 -104 975 000 26 282 000 17 211 000 0 453 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 3 000 7 000 13 000 10 000 143 000 268 000
Utsatt skattefordel 22 087 000 7 892 000 0 0 0 0
Goodwill 0 0 92 859 000 76 476 000 114 703 000 136 547 000
Sum immaterielle anleggsmidler 22 090 000 7 899 000 92 872 000 76 486 000 114 846 000 136 815 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 812 000 1 457 000 1 203 000 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 636 000 0 0 0 1 700 000 1 148 000
Sum varige driftsmidler 636 000 812 000 1 457 000 1 203 000 1 700 000 1 148 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 46 181 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 46 181 000
Sum anleggsmidler 22 726 000 8 711 000 94 329 000 77 689 000 116 546 000 184 144 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 22 095 000 92 850 000 29 407 000 12 500 000 52 799 000
Sum varelager 0 22 095 000 92 850 000 29 407 000 12 500 000 52 799 000
Kundefordringer 256 491 000 42 920 000 42 782 000 48 894 000 53 037 000 106 963 000
Andre fordringer 11 195 000 10 779 000 29 222 000 8 498 000 149 326 000 175 271 000
Konsernfordringer 0 9 253 000 0 17 663 000 17 152 000 10 982 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 267 686 000 62 952 000 87 134 000 75 055 000 219 515 000 293 216 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 007 919 000 1 038 320 000 1 106 770 000 1 130 537 000 1 186 435 000 1 332 916 000
Sum omløpsmidler 1 275 605 000 1 123 367 000 1 286 754 000 1 234 999 000 1 418 450 000 1 678 931 000
Sum eiendeler 1 298 331 000 1 132 078 000 1 381 083 000 1 312 688 000 1 534 996 000 1 863 075 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 272 261 000 272 261 000 272 261 000 272 261 000 272 261 000 272 261 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 272 261 000 272 261 000 272 261 000 891 401 000 272 261 000 272 261 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 549 121 000 513 733 000 628 153 000 0 601 104 000 602 684 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 549 121 000 513 733 000 628 153 000 0 601 104 000 602 684 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 821 382 000 785 994 000 900 414 000 891 401 000 873 365 000 874 945 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 3 703 000 0 3 138 000 2 516 000
Utsatt skatt 0 0 43 039 000 33 425 000 96 463 000 127 760 000
Andre avsetninger til forpliktelser 28 737 000 26 572 000 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 28 737 000 26 572 000 46 742 000 33 425 000 99 601 000 130 276 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 28 737 000 26 572 000 46 742 000 33 425 000 99 601 000 130 276 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 56 945 000 44 450 000 43 499 000 39 879 000 23 321 000 51 794 000
Betalbar skatt 26 479 000 8 219 000 68 325 000 62 312 000 33 761 000 21 735 000
Skyldige offentlige utgifter 16 574 000 4 351 000 5 228 000 1 208 000 4 870 000 7 860 000
Utbytte 0 0 0 0 10 858 000 131 000 000
Kortsiktig konserngjeld 0 17 379 000 9 953 000 14 517 000 16 378 000 85 190 000
Annen kortsiktig gjeld 348 215 000 245 113 000 306 922 000 269 946 000 472 842 000 560 274 000
Sum kortsiktig gjeld 448 213 000 319 512 000 433 927 000 387 862 000 562 030 000 857 853 000
Sum gjeld 476 950 000 346 084 000 480 669 000 421 287 000 661 631 000 988 129 000
Sum egenkapital og gjeld 1 298 331 000 1 132 078 000 1 381 083 000 1 312 688 000 1 534 996 000 1 863 075 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 5,6% -8,9% 2,9% 3,9% 0,1%
Resultat av driften i % 6,8% -75,4% 5,3% 0,3% -17,5% 20,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,4 0,1 0,2 0,4 0,2
Bruttofortjeneste i % 38,6% 74,1% 61,8% 59,1% 52,4% 53,1%
Overskuddsgrad i % 13,7% -62,3% 11,7% 9,5% 0,3% 28,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 5,9% -16,5% 4,1% 2,0% -1,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 4,3% -12,4% 3,0% 2,0% 1,2%
Omsetning per ansatt 2 089 174 7 385 175 3 597 057 4 734 093
Omsetning per lønnskrone 7,6 2,2 4,4 4,3 3,3 8,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 2,8 3,5 3,0 3,2 2,5 2,0
Likviditetsgrad 2 2,8 3,4 2,8 3,1 2,5 1,9
Likviditetsgrad 3 2,2 3,2 2,6 2,9 2,1 1,6
Varelagerets omløpshastighet 2,1 1,5 8,2 14,5 5,4
Lagertid i antall dager 13,1 443,9 137,9 31,2 64,7
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 63,3% 69,4% 65,2% 67,9% 56,9% 47,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 166,1% 437,5% 249,9% 150,9% 229,1% 143,3%
Rentedekningsgrad i % 16,6% 13,0% 10,3% 12,6% 6,6% 7,6%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i % 3638,2% 918,5% 2880,7% 6851,4% 1555,1%
Gjeldsgrad 0,6 0,4 0,5 0,5 0,8 1,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 34,5% 28,2% 31,4% 29,5% 36,6% 46,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 2,2% 2,3% 3,4% 2,5% 6,5% 7,0%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 1 476 000 1 183 000 0 3 009 000 2 078 000 1 662 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .