; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 02.03.2002 (avviklet uten konkurs)

Finnmark Spesialavfall AS

Regnskap

Resultatregnskap 2000 1999 1998 1997 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0
Annen driftsinntekt 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 3 181 000 5 245 000
Varekostnad 0 0 222 000 589 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 0 29 000 962 000 2 084 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 56 000 119 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 14 000 119 000 801 000 1 912 000
Sum driftskostnader 14 000 148 000 2 032 000 4 706 000
Driftsresultat -14 000 -148 000 1 149 000 539 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 26 000 160 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 26 000 160 000 160 000 112 000
Sum annen rentekostnad 2 000 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 3 000 1 000 5 000 7 000
Netto finans 23 000 159 000 155 000 105 000
Ordinært resultat før skattekostnad 9 000 11 000 1 304 000 644 000
Skattekostnad på ordinært resultat 3 000 -25 000
Ordinært resultat 6 000 36 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 100 000
Netto ekstraordinære poster 0 -100 000
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 6 000 -64 000
Avsatt utbytte 0 796 000 4 000 000
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 6 000 -860 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2000 1999 1998 1997 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 334 000
Maskiner og anlegg 0 0 84 000 240 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 84 000 574 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 100 000 225 000
Sum anleggsmidler 0 0 184 000 799 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 15 000 383 000
Andre fordringer 0 0 50 000 5 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 0 0 65 000 388 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse/bank/post 130 000 1 148 000 5 225 000 4 170 000
Sum omløpsmidler 130 000 1 148 000 5 291 000 4 557 000
Sum eiendeler 130 000 1 148 000 5 475 000 5 356 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 28 000 15 000 0
Minoritetsinteresser 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 28 000 15 000 875 000 3 937 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 128 000 115 000 975 000 4 037 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0 262 000 14 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 262 000 14 000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 262 000 14 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 1 000 7 000 136 000
Betalbar skatt 2 000 238 000 117 000 190 000
Skyldige offentlige utgifter 0 -2 000 112 000 547 000
Utbytte 0 796 000 4 000 000 200 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2 000 234 000
Sum kortsiktig gjeld 2 000 1 033 000 4 237 000 1 306 000
Sum gjeld 2 000 1 033 000 4 499 000 1 320 000
Sum egenkapital og gjeld 130 000 1 148 000 5 474 000 5 357 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2000 1999 1998 1997
Totalkapitalrentabilitet i % 1,9% 0,4% 24,2%
Resultat av driften i % 36,1% 10,3%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,6
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 41,2% 12,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 7,4% 2,0% 52,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 4,9% -11,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 0,0 3,3 2,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2000 1999 1998 1997
Likviditetsgrad 1 65,0 1,1 1,2 3,5
Likviditetsgrad 2 65,0 1,1 1,2 3,5
Likviditetsgrad 3 65,0 1,1 1,2 3,2
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0
Soliditetsanalyse 2000 1999 1998 1997
Egenkapitalandel i % 98,5% 10,0% 17,8% 75,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 30,7% 77,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,0 9,0 4,6 0,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,5% 90,0% 77,4% 24,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 4,8% 0,3%
Lederlønninger 2000 1999 1998 1997
Lønn daglig leder(e) 0 46 000 251 000 305 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .