Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Fine design AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 32 375 000 29 046 000 30 599 000 25 085 000 22 114 000 16 095 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 32 375 000 29 046 000 30 599 000 25 085 000 22 114 000 16 095 000
Varekostnad 13 448 000 13 284 000 12 500 000 10 586 000 10 266 000 7 078 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 762 000 1 150 000 1 236 000 1 253 000 741 000 543 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 136 000 46 000 46 000 40 000 18 000 17 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 13 564 000 11 297 000 10 453 000 7 819 000 6 584 000 5 830 000
Sum driftskostnader 28 910 000 25 777 000 24 235 000 19 698 000 17 609 000 13 468 000
Driftsresultat 3 465 000 3 269 000 6 364 000 5 387 000 4 505 000 2 627 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 153 000 58 000 195 000 65 000 13 000 124 000
Sum finansinntekter 153 000 58 000 195 000 65 000 13 000 124 000
Sum annen rentekostnad 116 000 114 000 46 000 38 000 41 000 31 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 -300 000 -208 000 0 -140 000 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 257 000 30 000 -7 000 165 000 -99 000 31 000
Netto finans -104 000 28 000 202 000 -100 000 112 000 93 000
Ordinært resultat før skattekostnad 3 361 000 3 297 000 6 566 000 5 287 000 4 617 000 2 719 000
Skattekostnad på ordinært resultat 708 000 845 000 1 516 000 1 277 000 1 163 000 753 000
Ordinært resultat 2 653 000 2 452 000 5 050 000 4 010 000 3 454 000 1 966 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 653 000 2 452 000 5 050 000 4 010 000 3 454 000 1 966 000
Avsatt utbytte 0 0 3 000 000 4 500 000 4 000 000 1 600 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 2 653 000 2 452 000 2 050 000 -490 000 -546 000 366 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 190 000 178 000 124 000 177 000 186 000 229 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 190 000 178 000 124 000 177 000 186 000 229 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 159 000 205 000 26 000 11 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 195 000 114 000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 195 000 114 000 159 000 205 000 26 000 11 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 162 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 487 000 1 024 000 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 487 000 1 024 000 0 0 162 000
Sum anleggsmidler 385 000 779 000 1 307 000 382 000 213 000 401 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 5 858 000 6 377 000 4 369 000 4 311 000 3 928 000 3 262 000
Sum varelager 5 858 000 6 377 000 4 369 000 4 311 000 3 928 000 3 262 000
Kundefordringer 0 0 0 1 000 31 000 0
Andre fordringer 5 759 000 2 695 000 2 934 000 2 655 000 1 799 000 1 525 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 5 759 000 2 695 000 2 934 000 2 656 000 1 830 000 1 525 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 978 000 258 000 163 000 808 000 160 000 770 000
Sum omløpsmidler 12 595 000 9 330 000 7 465 000 7 776 000 5 918 000 5 558 000
Sum eiendeler 12 980 000 10 110 000 8 773 000 8 158 000 6 131 000 5 959 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum innskutt egenkapital 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 7 229 000 4 576 000 2 124 000 74 000 564 000 1 198 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 7 229 000 4 576 000 2 124 000 74 000 564 000 1 198 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 7 330 000 4 677 000 2 225 000 175 000 665 000 1 299 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 2 665 000 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 2 665 000 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2 041 000 1 407 000 1 943 000 2 079 000 57 000 1 673 000
Betalbar skatt 719 000 899 000 1 463 000 1 267 000 1 121 000 899 000
Skyldige offentlige utgifter 29 000 18 000 20 000 18 000 18 000 9 000
Utbytte 0 0 3 000 000 4 500 000 4 000 000 1 600 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 196 000 3 109 000 122 000 118 000 271 000 480 000
Sum kortsiktig gjeld 5 650 000 5 433 000 6 548 000 7 982 000 5 467 000 4 661 000
Sum gjeld 5 650 000 5 433 000 6 548 000 7 982 000 5 467 000 4 661 000
Sum egenkapital og gjeld 12 980 000 10 110 000 8 773 000 8 158 000 6 131 000 5 959 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 31,3% 35,2% 77,5% 76,3% 74,7%
Resultat av driften i % 10,7% 11,3% 20,8% 21,5% 20,4% 16,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,8 3,1 3,6 3,5 3,7
Bruttofortjeneste i % 58,5% 54,3% 59,1% 57,8% 53,6% 56,0%
Overskuddsgrad i % 11,2% 11,5% 21,4% 21,7% 20,4% 17,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 56,0% 95,5% 547,2% 1258,8% 470,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 44,2% 71,1% 420,8% 954,8% 351,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 18,4 25,3 24,8 20,0 29,8 29,6
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 2,2 1,7 1,1 1,0 1,1 1,2
Likviditetsgrad 2 1,2 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5
Likviditetsgrad 3 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2
Varelagerets omløpshastighet 2,3 2,1 2,9 2,5 2,6 2,2
Lagertid i antall dager 163,8 145,6 125,0 140,1 126,1
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 56,5% 46,3% 25,4% 2,1% 10,8% 21,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 22,6% 16,1% 7,3% 0,7% 3,0% 8,1%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,1% 0,2% 0,6% 2,2% 0,3% 0,3%
Langsiktig lagerfinansiering i % 118,6% 61,1% 21,0% -4,8% 11,5% 27,5%
Gjeldsgrad 0,8 1,2 2,9 45,6 8,2 3,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 43,5% 53,7% 74,6% 97,8% 89,2% 78,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 3 600 000 0 1 700 000 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .