; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 05.11.2018 (avviklet uten konkurs)

Felgia AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 1 387 000 463 000 537 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 1 387 000 463 000 537 000
Varekostnad 0 0 0 1 041 000 209 000 461 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 15 000 9 000 1 000 201 000 154 000 106 000
Sum driftskostnader 15 000 9 000 1 000 1 242 000 363 000 567 000
Driftsresultat -15 000 -9 000 -1 000 145 000 100 000 -30 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 1 000 1 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 1 000 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 2 000 1 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 32 000 42 000 50 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 32 000 42 000 50 000
Netto finans 0 0 0 -32 000 -40 000 -49 000
Ordinært resultat før skattekostnad -15 000 -9 000 -1 000 113 000 60 000 -80 000
Skattekostnad på ordinært resultat 20 000 -1 000 1 000 30 000 19 000 -22 000
Ordinært resultat -35 000 -7 000 -2 000 82 000 41 000 -57 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -35 000 -7 000 -2 000 82 000 41 000 -57 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -35 000 -7 000 -2 000 82 000 41 000 -57 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 20 000 19 000 20 000 50 000 69 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 20 000 19 000 20 000 50 000 69 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 20 000 19 000 20 000 50 000 69 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 1 041 000 924 000
Sum varelager 0 0 0 0 1 041 000 924 000
Kundefordringer 0 0 0 700 000 105 000 4 000
Andre fordringer 0 0 0 19 000 73 000 112 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 0 0 0 719 000 178 000 116 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 116 000 132 000 135 000 42 000 113 000 268 000
Sum omløpsmidler 116 000 132 000 135 000 761 000 1 333 000 1 308 000
Sum eiendeler 116 000 152 000 154 000 780 000 1 383 000 1 377 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000
Sum innskutt egenkapital 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000 102 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 4 000 39 000 46 000 48 000 -34 000 -76 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 000 39 000 46 000 48 000 -34 000 -76 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 106 000 141 000 148 000 150 000 68 000 26 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 491 000 564 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 491 000 564 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 491 000 564 000
Leverandørgjeld 10 000 11 000 6 000 626 000 598 000 560 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 4 000 227 000 226 000
Sum kortsiktig gjeld 10 000 11 000 6 000 630 000 825 000 786 000
Sum gjeld 10 000 11 000 6 000 630 000 1 316 000 1 350 000
Sum egenkapital og gjeld 116 000 152 000 154 000 780 000 1 383 000 1 377 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totalkapitalrentabilitet i % -11,2% -5,9% -0,2% 13,4% 7,4%
Resultat av driften i % 10,5% 21,6% -5,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 1,3 0,3
Bruttofortjeneste i % 24,9% 54,9% 14,2%
Overskuddsgrad i % 10,5% 22,0% -5,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -12,1% -6,2% -0,7% 103,7% 127,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -28,3% -4,8% -1,3% 75,2% 87,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Likviditetsgrad 1 11,6 12,0 22,5 1,2 1,6 1,7
Likviditetsgrad 2 11,6 12,0 22,5 1,2 0,4 0,5
Likviditetsgrad 3 11,6 12,0 22,5 0,1 0,1 0,3
Varelagerets omløpshastighet 0,2 0,5
Lagertid i antall dager 180,0 1692,3
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Egenkapitalandel i % 91,4% 92,8% 96,1% 19,2% 4,9% 1,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 10,8% 14,7% 4,8%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,7% 2,4%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i % 48,9% 56,4%
Gjeldsgrad 0,1 0,1 0,0 4,2 19,4 51,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 8,6% 7,2% 3,9% 80,8% 59,7% 57,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 35,5% 41,0%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .