; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Fatland administrasjon AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 25 609 000 23 588 000 19 293 000 14 309 000 9 675 000 10 415 000
Annen driftsinntekt 593 000 144 000 1 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 26 202 000 23 732 000 19 294 000 14 309 000 9 675 000 10 415 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 3 470 000 3 580 000 3 504 000 3 729 000 4 417 000 4 997 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 10 293 000 12 464 000 11 076 000 9 246 000 5 800 000 2 028 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 8 058 000 7 137 000 4 464 000 1 897 000 503 000 401 000
Sum driftskostnader 21 821 000 23 181 000 19 044 000 14 872 000 10 720 000 7 426 000
Driftsresultat 4 381 000 551 000 250 000 -563 000 -1 045 000 2 989 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 10 000 10 000 4 000 5 000 4 000 175 000
Sum annen finansinntekt 16 000 0 1 000 0 0 0
Sum finansinntekter 26 000 10 000 5 000 5 000 4 000 175 000
Sum annen rentekostnad 9 000 1 000 1 000 0 143 000 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 47 000 32 000 2 000 0 143 000 1 000
Netto finans -21 000 -22 000 3 000 5 000 -139 000 174 000
Ordinært resultat før skattekostnad 4 359 000 530 000 253 000 -557 000 -1 183 000 3 163 000
Skattekostnad på ordinært resultat 958 000 85 000 43 000 -264 000 -319 000 858 000
Ordinært resultat 3 401 000 445 000 209 000 -293 000 -864 000 2 306 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 3 401 000 445 000 209 000 -293 000 -864 000 2 306 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 3 401 000 445 000 209 000 -293 000 -864 000 2 306 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 16 309 000 21 977 000 30 469 000 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 16 309 000 21 977 000 30 469 000 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 340 000 33 475 000 30 340 000 16 900 000
Sum varige driftsmidler 0 0 340 000 33 475 000 30 340 000 16 900 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 1 620 000 1 449 000 1 316 000 1 198 000 1 120 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 1 620 000 1 449 000 1 316 000 1 198 000 1 120 000
Sum anleggsmidler 16 309 000 23 597 000 32 259 000 34 791 000 31 538 000 18 020 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4 626 000 3 210 000 6 326 000 1 735 000 1 366 000 1 357 000
Andre fordringer 542 000 1 040 000 71 000 5 303 000 4 259 000 1 867 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 5 168 000 4 250 000 6 397 000 7 038 000 5 625 000 3 225 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 3 967 000 18 799 000 5 727 000 5 928 000 624 000 11 513 000
Sum omløpsmidler 9 135 000 23 049 000 12 124 000 12 966 000 6 250 000 14 738 000
Sum eiendeler 25 444 000 46 646 000 44 383 000 47 757 000 37 788 000 32 758 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 900 000 3 709 000 600 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 5 710 000 2 309 000 1 865 000 1 655 000 1 948 000 2 813 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 5 710 000 2 309 000 1 865 000 1 655 000 1 948 000 2 813 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 9 611 000 6 210 000 5 765 000 5 556 000 5 658 000 3 413 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 1 046 000 989 000 1 080 000 1 415 000 1 608 000 777 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 1 046 000 989 000 1 080 000 1 415 000 1 608 000 777 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1 046 000 989 000 1 080 000 1 415 000 1 608 000 777 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12 541 000 34 012 000 34 347 000 35 249 000 25 820 000 23 775 000
Betalbar skatt 901 000 176 000 379 000 0 0 387 000
Skyldige offentlige utgifter 1 100 000 465 000 981 000 1 239 000 655 000 554 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 246 000 4 794 000 1 831 000 4 298 000 4 047 000 3 852 000
Sum kortsiktig gjeld 14 788 000 39 447 000 37 538 000 40 786 000 30 522 000 28 568 000
Sum gjeld 15 834 000 40 436 000 38 618 000 42 201 000 32 130 000 29 345 000
Sum egenkapital og gjeld 25 444 000 46 646 000 44 383 000 47 757 000 37 788 000 32 758 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 12,2% 1,2% 0,6% -1,3% -2,9%
Resultat av driften i % 16,7% 2,3% 1,3% -3,9% -10,8% 28,7%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 16,8% 2,4% 1,3% -3,9% -10,8% 30,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 55,1% 8,9% 4,5% -9,9% -26,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 43,0% 7,4% 3,7% -5,2% -19,0%
Omsetning per ansatt 9 647 000 7 154 500 4 837 500 3 471 667
Omsetning per lønnskrone 7,6 6,6 5,5 3,8 2,2 2,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5
Likviditetsgrad 2 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,5
Likviditetsgrad 3 0,3 0,5 0,2 0,1 0,0 0,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 37,8% 13,3% 13,0% 11,6% 15,0% 10,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 36,7% 26,2% 29,9% 38,8% 58,5% 32,8%
Rentedekningsgrad i % 15,1% 40,9% 35,8% 29,8% 20,0% 37,8%
Finansieringsgrad i % 1,5% 3,3% 4,7% 5,0% 4,3% 4,3%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,6 6,5 6,7 7,6 5,7 8,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 58,1% 84,6% 84,6% 85,4% 80,8% 87,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 4,1% 2,1% 2,4% 3,0% 4,3% 2,4%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 1 237 000 0 1 153 000 1 133 000 1 123 000 1 110 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .