Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Studieforbundet AOF Norge

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 101 538 000 71 997 000 82 452 000 18 947 000 11 264 000 20 541 000
Annen driftsinntekt 52 275 000 47 325 000 37 597 000 86 318 000 92 630 000 73 955 000
Sum driftsinntekter 153 813 000 119 322 000 120 050 000 105 265 000 103 894 000 94 496 000
Varekostnad 1 525 000 1 857 000 2 249 000 1 746 000 1 515 000 1 950 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 90 189 000 63 737 000 60 313 000 53 217 000 53 528 000 46 544 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 907 000 2 953 000 2 987 000 2 896 000 3 241 000 2 542 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 56 294 000 53 754 000 49 942 000 42 374 000 39 223 000 38 814 000
Sum driftskostnader 150 915 000 122 301 000 115 491 000 100 233 000 97 507 000 89 850 000
Driftsresultat 2 898 000 -2 979 000 4 559 000 5 032 000 6 387 000 4 646 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 212 000 276 000 430 000 263 000 225 000 177 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 212 000 276 000 430 000 263 000 225 000 177 000
Sum annen rentekostnad 2 000 2 000 48 000 26 000 11 000 21 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 2 000 2 000 48 000 26 000 11 000 21 000
Netto finans 210 000 274 000 382 000 237 000 214 000 156 000
Ordinært resultat før skattekostnad 3 108 000 -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 4 802 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 3 108 000 -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 4 802 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 3 108 000 -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 4 802 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 3 108 000 -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 5 906 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 26 763 000 12 717 000 5 256 000 3 048 000 3 141 000 4 117 000
Konsesjoner, patenter, lisenser 8 532 000 9 065 000 9 598 000 10 132 000 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 35 295 000 21 783 000 14 855 000 13 180 000 3 141 000 4 117 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 134 000 1 189 000 1 302 000 1 376 000 1 207 000 1 495 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 4 118 000 3 005 000 3 547 000 3 876 000 4 285 000 2 292 000
Sum varige driftsmidler 5 252 000 4 194 000 4 849 000 5 253 000 5 492 000 3 787 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 190 000 190 000 188 000 188 000 63 000 63 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 4 093 000 2 645 000 2 463 000 3 341 000 662 000 651 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4 283 000 2 835 000 2 651 000 3 529 000 725 000 714 000
Sum anleggsmidler 44 829 000 28 811 000 22 354 000 21 962 000 9 358 000 8 618 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 673 000 601 000 440 000 301 000 263 000 298 000
Sum varelager 673 000 601 000 440 000 301 000 263 000 298 000
Kundefordringer 3 292 000 338 000 3 045 000 2 486 000 4 249 000 2 667 000
Andre fordringer 62 092 000 32 946 000 47 406 000 26 974 000 32 350 000 30 741 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 65 384 000 33 284 000 50 452 000 29 460 000 36 599 000 33 408 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 44 265 000 38 887 000 41 466 000 42 479 000 27 277 000 31 557 000
Sum omløpsmidler 110 322 000 72 772 000 92 358 000 72 240 000 64 139 000 65 263 000
Sum eiendeler 155 151 000 101 583 000 114 711 000 94 202 000 73 497 000 73 881 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 33 465 000 30 356 000 33 088 000 28 147 000 24 950 000 18 349 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 33 465 000 30 356 000 33 088 000 28 147 000 24 950 000 18 349 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 39 375 000 36 266 000 38 998 000 34 057 000 30 860 000 24 259 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 14 658 000 15 591 000 17 463 000 18 743 000 19 684 000 16 033 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 14 658 000 15 591 000 17 463 000 18 743 000 19 684 000 16 033 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 14 074 000 14 774 000 13 773 000 13 803 000 645 000 285 000
Sum langsiktig gjeld 28 732 000 30 365 000 31 236 000 32 546 000 20 329 000 16 318 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 6 855 000 4 987 000 5 014 000 3 941 000 3 699 000 3 511 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80 191 000 29 965 000 39 464 000 23 658 000 18 609 000 29 793 000
Sum kortsiktig gjeld 87 046 000 34 952 000 44 478 000 27 599 000 22 308 000 33 304 000
Sum gjeld 115 778 000 65 317 000 75 714 000 60 145 000 42 637 000 49 622 000
Sum egenkapital og gjeld 155 151 000 101 583 000 114 711 000 94 202 000 73 497 000 73 881 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 2,4% -2,5% 4,8% 6,3% 9,0%
Resultat av driften i % 1,9% -2,5% 3,8% 4,8% 6,1% 4,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,2 1,1 1,1 1,3 1,4
Bruttofortjeneste i % 98,5% 97,4% 97,3% 90,8% 86,6% 90,5%
Overskuddsgrad i % 2,0% -2,3% 4,2% 5,0% 6,4% 5,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 8,2% -7,2% 13,5% 16,2% 24,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 8,2% -7,2% 13,5% 16,2% 24,0%
Omsetning per ansatt 2 147 636
Omsetning per lønnskrone 1,7 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,3 2,1 2,1 2,6 2,9 2,0
Likviditetsgrad 2 1,3 2,1 2,1 2,6 2,9 2,0
Likviditetsgrad 3 0,5 1,1 0,9 1,5 1,2 0,9
Varelagerets omløpshastighet 2,3 3,1 5,1 5,8 5,8 6,5
Lagertid i antall dager 150,4 100,9 59,3 58,1 66,7
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 25,4% 35,7% 34,0% 36,2% 42,0% 32,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 25,6% 30,4% 32,5% 32,4% 29,7% 25,7%
Rentedekningsgrad i % 4,0% 2,2% 2,4% 1,9% 2,1% 3,0%
Finansieringsgrad i % 0,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i % 3458,8% 6292,8% 10881,8% 14830,9% 15905,3% 10724,5%
Gjeldsgrad 2,9 1,8 1,9 1,8 1,4 2,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 56,1% 34,4% 38,8% 29,3% 30,4% 45,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 18,5% 29,9% 27,2% 34,5% 27,7% 22,1%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 1 073 000 1 044 000 1 016 000 1 001 000 983 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .