Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Studieforbundet AOF Norge

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 71 997 000 82 452 000 18 947 000 11 264 000 20 541 000 18 302 000
Annen driftsinntekt 47 325 000 37 597 000 86 318 000 92 630 000 73 955 000 73 057 000
Sum driftsinntekter 119 322 000 120 050 000 105 265 000 103 894 000 94 496 000 91 359 000
Varekostnad 1 857 000 2 249 000 1 746 000 1 515 000 1 950 000 1 727 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 63 737 000 60 313 000 53 217 000 53 528 000 46 544 000 42 608 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 953 000 2 987 000 2 896 000 3 241 000 2 542 000 2 205 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 53 754 000 49 942 000 42 374 000 39 223 000 38 814 000 33 965 000
Sum driftskostnader 122 301 000 115 491 000 100 233 000 97 507 000 89 850 000 80 505 000
Driftsresultat -2 979 000 4 559 000 5 032 000 6 387 000 4 646 000 10 854 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 276 000 430 000 263 000 225 000 177 000 234 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 276 000 430 000 263 000 225 000 177 000 234 000
Sum annen rentekostnad 2 000 48 000 26 000 11 000 21 000 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 2 000 48 000 26 000 11 000 21 000 2 000
Netto finans 274 000 382 000 237 000 214 000 156 000 232 000
Ordinært resultat før skattekostnad -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 4 802 000 11 086 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 4 802 000 11 086 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 4 802 000 11 086 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -2 705 000 4 941 000 5 269 000 6 601 000 5 906 000 11 086 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 12 717 000 5 256 000 3 048 000 3 141 000 4 117 000 3 534 000
Konsesjoner, patenter, lisenser 9 065 000 9 598 000 10 132 000 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 21 783 000 14 855 000 13 180 000 3 141 000 4 117 000 3 534 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 189 000 1 302 000 1 376 000 1 207 000 1 495 000 2 060 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 3 005 000 3 547 000 3 876 000 4 285 000 2 292 000 2 107 000
Sum varige driftsmidler 4 194 000 4 849 000 5 253 000 5 492 000 3 787 000 4 167 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 190 000 188 000 188 000 63 000 63 000 957 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 2 645 000 2 463 000 3 341 000 662 000 651 000 651 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 835 000 2 651 000 3 529 000 725 000 714 000 1 608 000
Sum anleggsmidler 28 811 000 22 354 000 21 962 000 9 358 000 8 618 000 9 309 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 601 000 440 000 301 000 263 000 298 000 283 000
Sum varelager 601 000 440 000 301 000 263 000 298 000 283 000
Kundefordringer 338 000 3 045 000 2 486 000 4 249 000 2 667 000 2 653 000
Andre fordringer 32 946 000 47 406 000 26 974 000 32 350 000 30 741 000 41 928 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 33 284 000 50 452 000 29 460 000 36 599 000 33 408 000 44 581 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 38 887 000 41 466 000 42 479 000 27 277 000 31 557 000 17 326 000
Sum omløpsmidler 72 772 000 92 358 000 72 240 000 64 139 000 65 263 000 62 189 000
Sum eiendeler 101 583 000 114 711 000 94 202 000 73 497 000 73 881 000 71 498 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000 5 910 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 30 356 000 33 088 000 28 147 000 24 950 000 18 349 000 12 443 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 30 356 000 33 088 000 28 147 000 24 950 000 18 349 000 12 443 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 36 266 000 38 998 000 34 057 000 30 860 000 24 259 000 18 353 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 15 591 000 17 463 000 18 743 000 19 684 000 16 033 000 18 454 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 15 591 000 17 463 000 18 743 000 19 684 000 16 033 000 18 454 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 14 774 000 13 773 000 13 803 000 645 000 285 000 372 000
Sum langsiktig gjeld 30 365 000 31 236 000 32 546 000 20 329 000 16 318 000 18 826 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 4 987 000 5 014 000 3 941 000 3 699 000 3 511 000 3 466 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 29 965 000 39 464 000 23 658 000 18 609 000 29 793 000 30 853 000
Sum kortsiktig gjeld 34 952 000 44 478 000 27 599 000 22 308 000 33 304 000 34 319 000
Sum gjeld 65 317 000 75 714 000 60 145 000 42 637 000 49 622 000 53 145 000
Sum egenkapital og gjeld 101 583 000 114 711 000 94 202 000 73 497 000 73 881 000 71 498 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % -2,5% 4,8% 6,3% 9,0% 6,6%
Resultat av driften i % -2,5% 3,8% 4,8% 6,1% 4,9% 11,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,1 1,1 1,3 1,4 1,3
Bruttofortjeneste i % 97,4% 97,3% 90,8% 86,6% 90,5% 90,6%
Overskuddsgrad i % -2,3% 4,2% 5,0% 6,4% 5,1% 12,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -7,2% 13,5% 16,2% 24,0% 22,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -7,2% 13,5% 16,2% 24,0% 22,5%
Omsetning per ansatt 2 147 636 1 864 469
Omsetning per lønnskrone 1,9 2,0 2,0 1,9 2,0 2,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 2,1 2,1 2,6 2,9 2,0 1,8
Likviditetsgrad 2 2,1 2,1 2,6 2,9 2,0 1,8
Likviditetsgrad 3 1,1 0,9 1,5 1,2 0,9 0,5
Varelagerets omløpshastighet 3,1 5,1 5,8 5,8 6,5 6,1
Lagertid i antall dager 100,9 59,3 58,1 66,7 53,6
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 35,7% 34,0% 36,2% 42,0% 32,8% 25,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 30,4% 32,5% 32,4% 29,7% 25,7% 20,1%
Rentedekningsgrad i % 2,2% 2,4% 1,9% 2,1% 3,0% 2,8%
Finansieringsgrad i % 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,3%
Langsiktig lagerfinansiering i % 6292,8% 10881,8% 14830,9% 15905,3% 10724,5% 9848,1%
Gjeldsgrad 1,8 1,9 1,8 1,4 2,0 2,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 34,4% 38,8% 29,3% 30,4% 45,1% 48,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 29,9% 27,2% 34,5% 27,7% 22,1% 26,3%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 1 073 000 1 044 000 1 016 000 1 001 000 983 000 961 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .