Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Erla Eiendom AS

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 824 000 1 833 000 1 808 000 1 655 000 942 000 555 000
Annen driftsinntekt 385 817 000 48 208 000 401 879 000 60 172 000 15 416 000 14 961 000
Sum driftsinntekter 387 642 000 50 042 000 403 686 000 61 827 000 16 358 000 15 516 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 20 843 000 15 849 000 16 570 000 13 894 000 12 771 000 10 917 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 1 877 000 1 871 000 1 346 000 657 000 289 000 242 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 9 931 000 0 0
Andre driftskostnader 18 878 000 14 844 000 17 205 000 18 115 000 31 681 000 25 685 000
Sum driftskostnader 41 598 000 32 564 000 35 121 000 42 597 000 44 741 000 36 844 000
Driftsresultat 346 044 000 17 478 000 368 565 000 19 230 000 -28 383 000 -21 328 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 1 024 043 000 89 634 000 62 360 000 68 291 000 63 462 000 14 131 000
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 42 411 000 19 864 000 54 904 000 55 047 000 51 157 000 58 129 000
Sum annen renteinntekt 9 758 000 8 051 000 6 564 000 10 001 000 4 135 000 5 927 000
Sum annen finansinntekt 174 326 000 69 140 000 100 906 000 40 087 000 17 128 000 80 808 000
Sum finansinntekter 1 250 538 000 186 689 000 224 734 000 173 426 000 135 882 000 158 995 000
Sum annen rentekostnad 0 152 663 000 0 0 130 456 000 106 807 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 228 826 000 288 624 000 316 802 000 206 378 000 231 600 000 137 115 000
Netto finans 1 021 712 000 -101 935 000 -92 068 000 -32 952 000 -95 718 000 21 880 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 367 756 000 -84 456 000 276 497 000 -13 722 000 -124 101 000 552 000
Skattekostnad på ordinært resultat 26 634 000 3 190 000 -24 465 000 -10 287 000 -27 335 000 -4 558 000
Ordinært resultat 1 341 122 000 -87 646 000 300 962 000 -3 435 000 -96 766 000 5 109 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 1 341 122 000 -87 646 000 300 962 000 -3 435 000 -96 766 000 5 109 000
Avsatt utbytte 0 0 100 000 000 0 50 000 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 341 122 000 -87 646 000 200 962 000 -3 435 000 -146 766 000 5 109 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 44 375 000 71 009 000 56 353 000 39 807 000 29 521 000 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 44 375 000 71 009 000 56 353 000 39 807 000 29 521 000 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 600 000 8 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000 1 600 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 10 686 000 10 604 000 8 955 000 7 416 000 2 861 000 2 377 000
Sum varige driftsmidler 12 286 000 19 204 000 10 555 000 9 016 000 4 461 000 3 977 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 3 023 482 000 2 692 958 000 3 440 275 000 2 953 005 000 3 169 891 000 2 970 678 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 3 418 043 000 1 450 834 000 1 365 333 000 1 301 294 000 1 337 111 000 1 354 362 000
Investeringer i tilknyttet selskap 417 025 000 422 722 000 331 533 000 372 294 000 296 341 000 1 932 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 2 667 000 4 910 000 5 925 000 5 806 000 5 693 000 2 071 000
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 368 434 000 266 844 000 24 341 000 3 388 000 8 100 000 190 202 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7 229 652 000 4 838 269 000 5 167 407 000 4 635 787 000 4 817 136 000 4 519 245 000
Sum anleggsmidler 7 286 312 000 4 928 481 000 5 234 316 000 4 684 611 000 4 851 117 000 4 523 221 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 150 143 000 30 000 62 360 000 121 683 000 26 000 15 338 000
Andre fordringer 18 255 000 4 000 166 460 000 168 000 475 000 1 962 000
Konsernfordringer 0 144 509 000 0 0 63 462 000 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 168 398 000 144 543 000 228 820 000 121 851 000 63 962 000 17 300 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 4 515 000 16 625 000 74 676 000 11 352 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 4 515 000 16 625 000 74 676 000 11 352 000
Kasse/bank/post 534 620 000 92 393 000 172 894 000 331 204 000 152 914 000 150 296 000
Sum omløpsmidler 703 018 000 236 936 000 406 229 000 469 681 000 291 552 000 178 947 000
Sum eiendeler 7 989 330 000 5 165 417 000 5 640 544 000 5 154 292 000 5 142 669 000 4 702 169 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 28 582 000 28 582 000 28 582 000 28 582 000 28 582 000 28 582 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 87 683 000 87 683 000 87 683 000 87 683 000 5 596 000 87 683 000
Sum innskutt egenkapital 126 735 000 126 735 000 121 860 000 121 860 000 121 860 000 121 860 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 2 390 216 000 1 249 094 000 1 343 731 000 486 056 000 489 491 000 673 526 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 2 390 216 000 1 249 094 000 1 343 731 000 486 056 000 489 491 000 673 526 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 2 516 951 000 1 375 829 000 1 465 591 000 607 916 000 611 352 000 795 387 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 15 469 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 15 469 000
Konvertible lån 53 199 000 0 5 575 000 2 596 000 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 32 000 12 279 000 81 028 000 81 257 000 19 332 000
Langsiktig konserngjeld 887 531 000 479 518 000 871 308 000 941 639 000 927 960 000 806 884 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 5 395 979 000 3 700 822 000 4 136 205 000 4 439 052 000 4 373 407 000 3 850 316 000
Sum langsiktig gjeld 5 395 979 000 3 700 822 000 4 136 205 000 4 439 052 000 4 373 407 000 3 865 785 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 4 395 288 000 3 219 903 000 3 275 426 000 3 576 364 000 3 517 280 000 3 053 129 000
Leverandørgjeld 1 056 000 408 000 1 080 000 932 000 1 563 000 1 810 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 1 752 000 1 641 000 695 000 1 923 000 1 016 000 1 043 000
Utbytte 0 0 0 0 50 000 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 44 771 000 0 0 4 250 000 2 000 000
Annen kortsiktig gjeld 20 392 000 41 915 000 19 119 000 20 844 000 19 825 000 16 812 000
Sum kortsiktig gjeld 76 399 000 88 767 000 38 748 000 107 323 000 157 911 000 40 997 000
Sum gjeld 5 472 378 000 3 789 589 000 4 174 953 000 4 546 375 000 4 531 318 000 3 906 782 000
Sum egenkapital og gjeld 7 989 330 000 5 165 417 000 5 640 544 000 5 154 292 000 5 142 669 000 4 702 169 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 24,3% 3,8% 11,0% 3,7% 2,2%
Resultat av driften i % 89,3% 34,9% 91,3% 31,1% -173,5% -137,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 411,9% 408,0% 147,0% 311,6% 657,2% 887,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 70,3% -5,9% 26,7% -2,3% -17,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 68,9% -6,2% 29,0% -0,6% -13,8%
Omsetning per ansatt 1 410 545
Omsetning per lønnskrone 18,6 3,2 24,4 4,4 1,3 1,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 9,2 2,7 10,5 4,4 1,8 4,4
Likviditetsgrad 2 9,2 2,7 10,5 4,4 1,8 4,4
Likviditetsgrad 3 7,0 1,0 4,5 3,1 1,0 3,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 31,5% 26,6% 26,0% 11,8% 11,9% 16,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 649,3% 2749,3% 363,1% 983,3% 3737,3% 5126,2%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 0,9% 1,0% 0,9% 0,9% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,2 2,8 2,8 7,5 7,4 4,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 1,0% 1,7% 0,7% 2,1% 3,1% 0,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 67,5% 71,6% 73,3% 86,1% 85,0% 82,2%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 900 000 2 443 000 2 218 000 1 996 000 2 000 1 682 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .