Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Enova SF

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 156 100 000 149 780 000 126 880 000 124 000 000 0 0
Annen driftsinntekt -4 073 000 -10 000 000 122 000 2 827 000 122 373 000 120 802 000
Sum driftsinntekter 152 027 000 139 780 000 127 002 000 126 827 000 122 373 000 120 802 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 99 102 000 100 809 000 92 619 000 88 164 000 85 415 000 84 084 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 128 000 1 536 000 1 024 000 766 000 766 000 766 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 1 022 000 0 0
Andre driftskostnader 49 019 000 31 191 000 38 292 000 34 269 000 29 761 000 30 667 000
Sum driftskostnader 150 249 000 133 536 000 131 935 000 124 221 000 115 942 000 115 517 000
Driftsresultat 1 778 000 6 244 000 -4 933 000 2 606 000 6 431 000 5 285 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 635 000 592 000 1 067 000 947 000 717 000 660 000
Sum annen finansinntekt 1 000 2 000 0 1 000 2 000 0
Sum finansinntekter 636 000 594 000 1 067 000 948 000 719 000 660 000
Sum annen rentekostnad 13 000 5 000 7 000 8 000 3 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 23 000 12 000 10 000 13 000 6 000 7 000
Netto finans 613 000 582 000 1 057 000 935 000 713 000 653 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 391 000 6 826 000 -3 875 000 3 541 000 7 144 000 5 938 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 2 391 000 6 826 000 -3 875 000 3 541 000 7 144 000 5 938 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 391 000 6 826 000 -3 875 000 3 541 000 7 144 000 5 938 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0 3 541 000 7 144 000 5 938 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 22 625 000 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 22 625 000 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 3 674 000 5 119 000 6 655 000 682 000 2 471 000 3 237 000
Sum varige driftsmidler 3 674 000 5 119 000 6 655 000 682 000 2 471 000 3 237 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 26 299 000 5 119 000 6 655 000 682 000 2 471 000 3 237 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 988 000 0 0 0 0
Andre fordringer 4 117 000 649 000 1 063 000 626 000 906 000 1 305 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 4 117 000 1 637 000 1 063 000 626 000 906 000 1 305 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 48 169 000 58 630 000 45 271 000 54 824 000 52 473 000 43 243 000
Sum omløpsmidler 52 285 000 60 267 000 46 334 000 55 450 000 53 379 000 44 548 000
Sum eiendeler 78 584 000 65 386 000 52 990 000 56 133 000 55 849 000 47 785 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 36 082 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 0 28 691 000 21 865 000 25 740 000 22 199 000 15 056 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 28 691 000 21 865 000 25 740 000 22 199 000 15 056 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 36 082 000 33 691 000 26 865 000 30 740 000 27 199 000 20 056 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 10 410 000 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 10 410 000 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2 994 000 4 112 000 3 162 000 2 586 000 2 303 000 4 024 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 7 089 000 12 147 000 10 560 000 10 248 000 11 257 000 9 773 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22 010 000 15 436 000 12 403 000 12 559 000 15 090 000 13 932 000
Sum kortsiktig gjeld 32 093 000 31 695 000 26 125 000 25 393 000 28 650 000 27 729 000
Sum gjeld 42 503 000 31 695 000 26 125 000 25 393 000 28 650 000 27 729 000
Sum egenkapital og gjeld 78 584 000 65 386 000 52 990 000 56 133 000 55 849 000 47 785 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 3,4% 11,6% -7,1% 6,3% 13,8%
Resultat av driften i % 1,2% 4,5% -3,9% 2,1% 5,3% 4,4%
Kapitalens omløpshastighet 2,1 2,4 2,3 2,3 2,4
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 1,6% 4,9% -3,0% 2,8% 5,8% 4,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 6,9% 22,5% -13,5% 12,2% 30,2%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 6,9% 22,5% -13,5% 12,2% 30,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,6 1,9 1,8 2,2 1,9 1,6
Likviditetsgrad 2 1,6 1,9 1,8 2,2 1,9 1,6
Likviditetsgrad 3 1,5 1,8 1,7 2,2 1,8 1,6
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 45,9% 51,5% 50,7% 54,8% 48,7% 42,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 23,7% 24,1% 21,2% 24,2% 22,2% 16,6%
Rentedekningsgrad i % 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,2% 0,2% 0,0% 0,1% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,2 0,9 1,0 0,8 1,1 1,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 40,8% 48,5% 49,3% 45,2% 51,3% 58,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .