Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Elektriker øst AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 17 916 000 19 563 000 21 341 000 17 808 000 12 248 000 16 144 000
Annen driftsinntekt 103 000 724 000 135 000 63 000 0 320 000
Sum driftsinntekter 18 019 000 20 287 000 21 476 000 17 871 000 12 248 000 16 464 000
Varekostnad 6 081 000 6 886 000 8 217 000 5 458 000 4 190 000 6 129 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 6 287 000 7 870 000 8 392 000 7 526 000 6 263 000 7 451 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 113 000 146 000 254 000 285 000 284 000 193 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 3 757 000 3 477 000 3 072 000 2 650 000 1 966 000 2 344 000
Sum driftskostnader 16 238 000 18 379 000 19 935 000 15 919 000 12 703 000 16 117 000
Driftsresultat 1 781 000 1 908 000 1 541 000 1 952 000 -455 000 347 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 13 000 32 000 15 000 12 000 9 000 10 000
Sum annen finansinntekt 11 000 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 24 000 32 000 15 000 12 000 9 000 10 000
Sum annen rentekostnad 6 000 14 000 25 000 35 000 42 000 48 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 14 000 17 000 29 000 45 000 52 000 52 000
Netto finans 10 000 15 000 -14 000 -33 000 -43 000 -42 000
Ordinært resultat før skattekostnad 1 791 000 1 923 000 1 526 000 1 920 000 -499 000 305 000
Skattekostnad på ordinært resultat 406 000 400 000 402 000 388 000 -23 000 88 000
Ordinært resultat 1 385 000 1 523 000 1 124 000 1 532 000 -476 000 216 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 1 385 000 1 523 000 1 124 000 1 532 000 -476 000 216 000
Avsatt utbytte 0 0 500 000 400 000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 385 000 1 123 000 624 000 1 132 000 -476 000 216 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 12 000 22 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 229 000 35 000 299 000 523 000 826 000 666 000
Driftsløsøre/inventar/verktøy 59 000 82 000 44 000 74 000 55 000 89 000
Sum varige driftsmidler 299 000 139 000 343 000 598 000 881 000 755 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 244 000 383 000 64 000 114 000 139 000 138 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 254 000 393 000 74 000 124 000 149 000 148 000
Sum anleggsmidler 554 000 533 000 417 000 722 000 1 030 000 902 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 200 000 210 000 225 000 250 000 316 000 366 000
Sum varelager 200 000 210 000 225 000 250 000 316 000 366 000
Kundefordringer 2 083 000 2 421 000 3 058 000 3 458 000 1 852 000 1 754 000
Andre fordringer 241 000 205 000 247 000 278 000 313 000 369 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 2 323 000 2 626 000 3 305 000 3 736 000 2 165 000 2 122 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 131 000 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 311 000 0 0 0 0 0
Sum investeringer 442 000 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 4 058 000 3 830 000 2 483 000 1 620 000 318 000 1 356 000
Sum omløpsmidler 7 023 000 6 666 000 6 013 000 5 606 000 2 799 000 3 845 000
Sum eiendeler 7 577 000 7 199 000 6 430 000 6 328 000 3 830 000 4 747 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum innskutt egenkapital 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000 101 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 4 370 000 2 986 000 1 863 000 1 239 000 107 000 584 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 4 370 000 2 986 000 1 863 000 1 239 000 107 000 584 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 4 471 000 3 087 000 1 964 000 1 340 000 209 000 685 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 69 000 76 000 0 6 000 0 23 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 69 000 76 000 0 6 000 0 23 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 34 000 283 000 481 000 683 000 570 000
Sum langsiktig gjeld 69 000 110 000 283 000 487 000 683 000 593 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 936 000 1 226 000 930 000 882 000 845 000 580 000
Betalbar skatt 414 000 324 000 408 000 382 000 0 66 000
Skyldige offentlige utgifter 1 044 000 1 180 000 1 532 000 1 547 000 834 000 940 000
Utbytte 0 0 500 000 400 000 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 643 000 1 272 000 813 000 1 290 000 1 259 000 1 884 000
Sum kortsiktig gjeld 3 037 000 4 002 000 4 183 000 4 501 000 2 938 000 3 470 000
Sum gjeld 3 106 000 4 112 000 4 466 000 4 988 000 3 621 000 4 063 000
Sum egenkapital og gjeld 7 577 000 7 199 000 6 430 000 6 328 000 3 830 000 4 747 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % 24,4% 28,5% 24,4% 38,7% -10,4%
Resultat av driften i % 9,9% 9,4% 7,2% 10,9% -3,7% 2,1%
Kapitalens omløpshastighet 2,4 3,0 3,4 3,5 2,9
Bruttofortjeneste i % 66,1% 64,8% 61,5% 69,4% 65,8% 62,0%
Overskuddsgrad i % 10,0% 9,6% 7,2% 11,0% -3,6% 2,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 47,4% 76,1% 92,4% 247,9% -111,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 36,6% 60,3% 68,0% 197,8% -106,5%
Omsetning per ansatt 942 154 1 372 000
Omsetning per lønnskrone 2,9 2,6 2,6 2,4 2,0 2,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 2,3 1,7 1,4 1,2 1,0 1,1
Likviditetsgrad 2 2,2 1,6 1,4 1,2 0,8 1,0
Likviditetsgrad 3 1,3 1,0 0,6 0,4 0,1 0,4
Varelagerets omløpshastighet 30,4 32,8 36,5 21,8 13,3 16,7
Lagertid i antall dager 12,1 11,4 10,4 18,7 29,3
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 59,0% 42,9% 30,5% 21,2% 5,5% 14,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 24,8% 15,2% 9,1% 7,5% 1,7% 4,2%
Rentedekningsgrad i % 45,0% 37,4% 15,8% 10,2% 5,3% 6,9%
Finansieringsgrad i % 0,1% 0,2% 0,2% 0,4% 1,2% 0,7%
Langsiktig lagerfinansiering i % 1993,0% 1268,6% 813,3% 442,0% -43,7% 102,7%
Gjeldsgrad 0,7 1,3 2,3 3,7 17,3 5,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 40,1% 55,6% 65,1% 71,1% 76,7% 73,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,9% 1,5% 4,4% 7,7% 17,8% 12,5%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 771 000 857 000 816 000 0 810 000 847 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .