Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Eiganes Park Borettslag

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 26 094 000 24 484 000 23 268 000 23 852 000 22 780 000 22 747 000
Sum driftsinntekter 26 094 000 24 484 000 23 268 000 23 852 000 22 780 000 22 747 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 251 000 251 000 285 000 285 000 274 000 262 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 47 000 47 000 -117 000 211 000 0 1 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 6 380 000 5 543 000 6 339 000 5 602 000 5 030 000 4 543 000
Sum driftskostnader 6 678 000 5 841 000 6 507 000 6 098 000 5 304 000 4 806 000
Driftsresultat 19 416 000 18 643 000 16 761 000 17 754 000 17 476 000 17 941 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 1 000 7 000 27 000 38 000 52 000 49 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 1 000 7 000 27 000 38 000 52 000 49 000
Sum annen rentekostnad 534 000 886 000 1 448 000 1 494 000 1 767 000 2 167 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 534 000 886 000 1 448 000 1 494 000 1 767 000 2 167 000
Netto finans -533 000 -879 000 -1 421 000 -1 456 000 -1 715 000 -2 118 000
Ordinært resultat før skattekostnad 18 883 000 17 764 000 15 340 000 16 298 000 15 761 000 15 823 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 18 883 000 17 764 000 15 340 000 16 298 000 15 761 000 15 823 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 18 883 000 17 764 000 15 340 000 16 298 000 15 761 000 15 823 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0 0 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 557 171 000 557 171 000 557 171 000 557 295 000 554 451 000 554 451 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 47 000 94 000 140 000 187 000 234 000 0
Sum varige driftsmidler 557 218 000 557 264 000 557 311 000 557 482 000 554 684 000 554 451 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 557 218 000 557 264 000 557 311 000 557 482 000 554 684 000 554 451 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 23 000 496 000 126 000 66 000 0 119 000
Andre fordringer 408 000 760 000 724 000 543 000 401 000 244 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 432 000 1 256 000 850 000 609 000 401 000 363 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 2 695 000 1 659 000 1 749 000 1 239 000 5 950 000 4 170 000
Sum omløpsmidler 3 127 000 2 915 000 2 599 000 1 848 000 6 351 000 4 533 000
Sum eiendeler 560 344 000 560 180 000 559 910 000 559 330 000 561 035 000 558 984 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000 635 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 128 227 000 109 344 000 91 580 000 76 240 000 59 942 000 44 182 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 128 227 000 109 344 000 91 580 000 76 240 000 59 942 000 44 182 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 128 862 000 109 979 000 92 215 000 76 875 000 60 577 000 44 817 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 430 611 000 449 053 000 466 371 000 481 462 000 498 106 000 513 467 000
Sum langsiktig gjeld 430 611 000 449 053 000 466 371 000 481 462 000 498 106 000 513 467 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 298 727 000 317 169 000 334 487 000 349 578 000 366 222 000 381 583 000
Leverandørgjeld 617 000 704 000 806 000 876 000 2 210 000 620 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 254 000 443 000 518 000 118 000 142 000 80 000
Sum kortsiktig gjeld 871 000 1 147 000 1 324 000 994 000 2 352 000 700 000
Sum gjeld 431 482 000 450 200 000 467 695 000 482 456 000 500 458 000 514 167 000
Sum egenkapital og gjeld 560 344 000 560 180 000 559 910 000 559 330 000 561 035 000 558 984 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 3,5% 3,3% 3,0% 3,2% 3,1%
Resultat av driften i % 74,4% 76,1% 72,0% 74,4% 76,7% 78,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 74,4% 76,2% 72,2% 74,6% 76,9% 79,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 15,8% 17,6% 18,1% 23,7% 29,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 15,8% 17,6% 18,1% 23,7% 29,9%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 104,0 97,5 81,6 83,7 83,1 86,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 3,6 2,5 2,0 1,9 2,7 6,5
Likviditetsgrad 2 3,6 2,5 2,0 1,9 2,7 6,5
Likviditetsgrad 3 3,1 1,4 1,3 1,2 2,5 6,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 23,0% 19,6% 16,5% 13,7% 10,8% 8,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 493,8% 449,2% 396,3% 322,3% 265,9% 197,0%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 3,3 4,1 5,1 6,3 8,3 11,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,4% 0,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 76,8% 80,2% 83,3% 86,1% 88,8% 91,9%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .