Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Eide Ettersøksring AS

Regnskap

Resultatregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 123 000 204 000 205 000 303 000 239 000 283 000
Annen driftsinntekt 4 000 0 5 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 127 000 204 000 210 000 303 000 239 000 283 000
Varekostnad 58 000 147 000 131 000 238 000 201 000 248 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 43 000 43 000 37 000 25 000 23 000 25 000
Sum driftskostnader 101 000 190 000 168 000 263 000 224 000 273 000
Driftsresultat 26 000 14 000 42 000 40 000 15 000 10 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 0
Netto finans 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad 26 000 13 000 41 000 39 000 15 000 10 000
Skattekostnad på ordinært resultat 6 000 3 000 10 000 9 000 3 000 1 000
Ordinært resultat 20 000 10 000 32 000 31 000 12 000 9 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 20 000 10 000 32 000 31 000 12 000 9 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 20 000 10 000 32 000 31 000 12 000 9 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2023 2022 2021 2020 2019 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4 000 3 000 7 000 109 000 182 000 16 000
Andre fordringer 23 000 3 000 3 000 0 0 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 27 000 6 000 10 000 109 000 182 000 16 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 200 000 310 000 281 000 289 000 120 000 122 000
Sum omløpsmidler 227 000 315 000 291 000 397 000 302 000 138 000
Sum eiendeler 227 000 315 000 291 000 397 000 302 000 138 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 130 000 109 000 99 000 67 000 37 000 25 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 130 000 109 000 99 000 67 000 37 000 25 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 160 000 139 000 129 000 97 000 67 000 55 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 1 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 1 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 2 000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 1 000 2 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 50 000 165 000 141 000 280 000 226 000 73 000
Betalbar skatt 6 000 3 000 10 000 9 000 3 000 1 000
Skyldige offentlige utgifter 12 000 8 000 11 000 10 000 6 000 4 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -1 000 0 0 1 000 0 3 000
Sum kortsiktig gjeld 67 000 176 000 162 000 300 000 235 000 81 000
Sum gjeld 67 000 176 000 162 000 300 000 236 000 83 000
Sum egenkapital og gjeld 227 000 315 000 291 000 397 000 302 000 138 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Totalkapitalrentabilitet i % 9,6% 4,3% 11,9% 11,2% 6,8%
Resultat av driften i % 20,5% 6,9% 20,0% 13,2% 6,3% 3,5%
Kapitalens omløpshastighet 0,5 0,7 0,6 0,9 1,1
Bruttofortjeneste i % 52,8% 27,9% 36,1% 21,5% 15,9% 12,4%
Overskuddsgrad i % 20,5% 6,9% 20,0% 13,2% 6,3% 3,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 17,4% 9,7% 36,3% 47,6% 24,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 13,4% 7,5% 28,3% 37,8% 19,7%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Likviditetsgrad 1 3,4 1,8 1,8 1,3 1,3 1,7
Likviditetsgrad 2 3,4 1,8 1,8 1,3 1,3 1,7
Likviditetsgrad 3 3,0 1,8 1,7 1,0 0,5 1,5
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Egenkapitalandel i % 70,5% 44,1% 44,3% 24,4% 22,2% 39,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 126,0% 68,1% 61,4% 32,0% 28,0% 19,4%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 236,0% 41,5%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,4 1,3 1,3 3,1 3,5 1,5
Kortsiktig gjeldsandel i % 29,5% 55,9% 55,7% 75,6% 77,8% 58,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 1,4%
Lederlønninger 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .