Hopp til innhold

Ved å benytte Regnskapstall.no godtar du vår bruk av informasjonskapsler i din nettleser. Les mer

Lukk

Regnskapstall.no

Regnskap

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 68 739 000 72 600 000 73 117 000 70 180 000 125 690 000 116 885 000
Annen driftsinntekt 1 158 000 1 426 000 1 392 000 1 379 000 1 224 000 1 444 000
Sum driftsinntekter 69 897 000 74 026 000 74 509 000 71 559 000 126 915 000 118 329 000
Varekostnad 21 346 000 23 981 000 22 966 000 22 532 000 84 181 000 80 055 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 33 377 000 33 736 000 34 749 000 32 651 000 26 854 000 23 450 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 4 191 000 4 467 000 5 178 000 5 547 000 5 012 000 3 870 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 8 997 000 9 663 000 9 625 000 9 077 000 8 076 000 8 000 000
Sum driftskostnader 67 911 000 71 847 000 72 518 000 69 807 000 124 123 000 115 375 000
Driftsresultat 1 986 000 2 179 000 1 991 000 1 752 000 2 792 000 2 954 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 1 500 000 500 000 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 232 000 314 000 185 000 0 0 94 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 101 000 114 000 0
Sum finansinntekter 1 732 000 814 000 185 000 101 000 114 000 94 000
Sum annen rentekostnad 75 000 144 000 231 000 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 -899 000 0 399 000 0 500 000
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 205 000 -575 000 466 000 953 000 646 000 1 102 000
Netto finans 1 527 000 1 389 000 -281 000 -852 000 -532 000 -1 008 000
Ordinært resultat før skattekostnad 3 512 000 3 568 000 1 711 000 900 000 2 260 000 1 945 000
Skattekostnad på ordinært resultat 539 000 611 000 463 000 361 000 647 000 687 000
Ordinært resultat 2 973 000 2 957 000 1 248 000 539 000 1 613 000 1 258 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 2 973 000 2 957 000 1 248 000 539 000 1 613 000 1 258 000
Avsatt utbytte 2 569 000 2 600 000 900 000 0 0 0
Konsernbidrag 323 000 334 000 583 000 693 000 167 000 -164 000
Overføringer til/fra annen egenkapital 81 000 23 000 -235 000 -153 000 1 446 000 -1 094 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 832 000 309 000 97 000 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 832 000 309 000 97 000 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 4 993 000 8 317 000 11 713 000 16 492 000 19 267 000 17 359 000
Sum varige driftsmidler 4 993 000 8 317 000 11 713 000 16 492 000 19 267 000 17 359 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 4 640 000 4 640 000 3 405 000 2 663 000 2 549 000 2 549 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknytte selskap 50 000 50 000 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 817 000 1 934 000 1 805 000 3 034 000 2 591 000 1 413 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 5 507 000 6 624 000 5 210 000 5 697 000 5 140 000 3 962 000
Sum anleggsmidler 11 332 000 15 250 000 17 021 000 22 189 000 24 407 000 21 321 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 2 231 000 2 681 000 2 737 000 2 462 000 2 132 000 2 661 000
Sum varelager 2 231 000 2 681 000 2 737 000 2 462 000 2 132 000 2 661 000
Kundefordringer 4 639 000 5 040 000 4 575 000 4 351 000 3 823 000 3 587 000
Andre fordringer 2 461 000 1 997 000 1 210 000 237 000 209 000 835 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 7 100 000 7 037 000 5 785 000 4 588 000 4 032 000 4 422 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 7 998 000 8 904 000 9 323 000 6 601 000 7 154 000 8 162 000
Sum omløpsmidler 17 329 000 18 622 000 17 845 000 13 651 000 13 318 000 15 245 000
Sum eiendeler 28 661 000 33 873 000 34 866 000 35 840 000 37 725 000 36 566 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 8 865 000 8 865 000 8 865 000 8 865 000 8 865 000 8 865 000
Sum innskutt egenkapital 11 446 000 11 446 000 11 446 000 11 446 000 11 446 000 11 446 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 3 438 000 3 357 000 3 335 000 3 570 000 3 723 000 2 277 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 3 438 000 3 357 000 3 335 000 3 570 000 3 723 000 2 277 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 14 884 000 14 803 000 14 781 000 15 016 000 15 169 000 13 723 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 59 000 189 000 546 000
Utsatt skatt 0 0 0 386 000 716 000 820 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 445 000 905 000 1 366 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 1 938 000 5 163 000 8 049 000 11 314 000 13 275 000 13 274 000
Sum langsiktig gjeld 1 938 000 5 163 000 8 049 000 11 759 000 14 180 000 14 640 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 1 391 000 3 644 000 5 597 000 7 965 000 10 316 000 13 274 000
Leverandørgjeld 2 395 000 1 960 000 1 889 000 1 881 000 2 766 000 2 919 000
Betalbar skatt 955 000 575 000 456 000 222 000 686 000 16 000
Skyldige offentlige utgifter 1 935 000 2 122 000 2 394 000 2 250 000 1 874 000 1 584 000
Utbytte 2 569 000 2 600 000 900 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3 986 000 6 649 000 6 397 000 4 712 000 3 050 000 3 683 000
Sum kortsiktig gjeld 11 840 000 13 906 000 12 036 000 9 065 000 8 376 000 8 202 000
Sum gjeld 13 778 000 19 069 000 20 085 000 20 824 000 22 556 000 22 842 000
Sum egenkapital og gjeld 28 661 000 33 873 000 34 866 000 35 840 000 37 725 000 36 566 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Totalkapitalrentabilitet i % 11,9% 8,7% 6,2% 5,0% 7,8%
Resultat av driften i % 2,8% 2,9% 2,7% 2,4% 2,2% 2,5%
Kapitalens omløpshastighet 2,2 2,2 2,1 1,9 3,4
Bruttofortjeneste i % 68,9% 67,0% 68,6% 67,9% 33,0% 31,5%
Overskuddsgrad i % 5,3% 4,0% 2,9% 2,6% 2,3% 2,6%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 23,7% 24,1% 11,5% 6,0% 15,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 20,0% 20,0% 8,4% 3,6% 11,2%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 2,1 2,2 2,1 2,2 4,7 5,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Likviditetsgrad 1 1,5 1,3 1,5 1,5 1,6 1,9
Likviditetsgrad 2 1,3 1,1 1,3 1,2 1,3 1,5
Likviditetsgrad 3 0,7 0,6 0,8 0,7 0,9 1,0
Varelagerets omløpshastighet 9,6 8,9 8,4 9,2 39,5 30,1
Lagertid i antall dager 41,4 40,7 40,7 36,7 10,2
Soliditetsanalyse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Egenkapitalandel i % 51,9% 43,7% 42,4% 41,9% 40,2% 37,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 21,3% 20,0% 19,8% 21,0% 12,0% 11,6%
Rentedekningsgrad i % 7,1% 3,7% 2,5% 1,8% 1,6% 1,6%
Finansieringsgrad i % 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8%
Langsiktig lagerfinansiering i % 246,1% 175,9% 212,2% 186,3% 231,8% 264,6%
Gjeldsgrad 0,9 1,3 1,4 1,4 1,5 1,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 41,3% 41,1% 34,5% 25,3% 22,2% 22,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 6,8% 15,2% 23,1% 32,8% 37,6% 40,0%
Lederlønninger 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lønn daglig leder(e) 1 076 000 1 011 000 908 000 859 000 823 000 760 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Bisnode, ved spørsmål kontakt Bisnode. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.