Hopp til innhold

Regnskapstall.no

DNB Eiendom AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 322 991 000 1 362 804 000 1 254 932 000 1 206 345 000 1 199 030 000 1 202 653 000
Annen driftsinntekt 316 994 000 334 418 000 325 065 000 272 477 000 282 060 000 259 704 000
Sum driftsinntekter 1 639 985 000 1 697 222 000 1 579 997 000 1 478 822 000 1 481 090 000 1 462 357 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 031 289 000 1 039 341 000 967 005 000 909 060 000 847 301 000 755 009 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 65 830 000 66 848 000 71 265 000 4 095 000 1 242 000 2 693 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 3 283 000 18 225 000 27 436 000 5 000 000 3 000 000 5 450 000
Andre driftskostnader 439 123 000 468 742 000 474 814 000 546 799 000 528 353 000 533 619 000
Sum driftskostnader 1 539 525 000 1 593 156 000 1 540 520 000 1 464 954 000 1 379 896 000 1 296 771 000
Driftsresultat 100 460 000 104 066 000 39 477 000 13 868 000 101 194 000 165 586 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern -2 271 000 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 3 768 000 7 811 000 9 173 000 8 509 000 7 657 000 7 120 000
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 30 000 5 000 11 000 13 000 17 697 000 8 135 000
Sum finansinntekter 1 527 000 7 816 000 9 184 000 8 522 000 25 354 000 15 255 000
Sum annen rentekostnad 1 811 000 2 185 000 2 689 000 79 000 38 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 812 000 2 253 000 3 624 000 129 000 2 785 000 81 000
Netto finans -285 000 5 563 000 5 560 000 8 393 000 22 569 000 15 174 000
Ordinært resultat før skattekostnad 100 174 000 109 630 000 45 037 000 22 263 000 123 763 000 180 761 000
Skattekostnad på ordinært resultat 22 942 000 25 090 000 10 184 000 7 286 000 27 219 000 45 520 000
Ordinært resultat 77 233 000 84 539 000 34 854 000 14 976 000 96 544 000 135 241 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 77 233 000 84 539 000 34 854 000 14 976 000 96 544 000 135 241 000
Avsatt utbytte 77 060 000 83 778 000 0 14 976 000 -94 762 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 124 475 000
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 34 106 000 2 884 000 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 58 384 000 57 746 000 54 826 000 62 536 000 11 233 000 0
Utsatt skattefordel 30 718 000 30 492 000 26 142 000 14 831 000 16 624 000 10 818 000
Goodwill 36 349 000 43 009 000 52 796 000 55 054 000 60 054 000 51 946 000
Sum immaterielle anleggsmidler 125 451 000 131 247 000 133 764 000 132 421 000 87 910 000 62 764 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 143 711 000 112 499 000 177 417 000 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 935 000 1 230 000 1 270 000 1 708 000 1 979 000 2 337 000
Sum varige driftsmidler 144 646 000 113 729 000 178 686 000 1 708 000 1 979 000 2 337 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 91 338 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 91 338 000
Sum anleggsmidler 270 097 000 244 976 000 312 450 000 134 128 000 89 889 000 156 439 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 391 929 000 436 107 000 457 294 000 456 371 000 381 925 000 377 384 000
Andre fordringer 38 316 000 72 684 000 50 549 000 45 804 000 40 000 000 61 957 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 430 245 000 508 791 000 507 843 000 502 175 000 421 925 000 439 341 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 293 498 000 263 656 000 108 494 000 52 846 000 241 210 000 180 323 000
Sum omløpsmidler 723 743 000 772 447 000 616 337 000 555 022 000 663 135 000 619 664 000
Sum eiendeler 993 840 000 1 017 423 000 928 787 000 689 150 000 753 024 000 776 103 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 10 003 000 10 003 000 10 003 000 10 003 000 10 003 000 10 003 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 132 600 000 132 600 000 132 600 000 132 600 000 132 600 000 132 600 000
Sum innskutt egenkapital 142 603 000 142 603 000 142 603 000 142 603 000 142 603 000 142 603 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 91 338 000
Annen egenkapital 159 879 000 159 879 000 159 879 000 125 772 000 122 889 000 20 441 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 159 879 000 159 879 000 159 879 000 125 772 000 122 889 000 111 779 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 302 482 000 302 482 000 302 482 000 268 376 000 265 492 000 254 382 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 110 400 000 90 305 000 75 628 000 51 578 000 53 971 000 24 326 000
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 150 967 000 133 441 000 187 450 000 1 066 000 2 132 000 1 065 000
Sum avsetninger til forpliktelser 261 367 000 223 746 000 263 078 000 52 644 000 56 103 000 25 391 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 261 367 000 223 746 000 263 078 000 52 644 000 56 103 000 25 391 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 55 815 000 92 096 000 67 229 000 106 283 000 67 066 000 102 898 000
Betalbar skatt 23 119 000 29 226 000 21 284 000 6 354 000 31 278 000 1 157 000
Skyldige offentlige utgifter 90 279 000 96 260 000 82 228 000 77 911 000 74 864 000 72 753 000
Utbytte 77 060 000 83 778 000 0 14 976 000 94 762 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183 718 000 189 836 000 192 487 000 162 605 000 163 459 000 319 522 000
Sum kortsiktig gjeld 429 991 000 491 196 000 363 228 000 368 129 000 431 429 000 496 330 000
Sum gjeld 691 358 000 714 942 000 626 306 000 420 773 000 487 532 000 521 721 000
Sum egenkapital og gjeld 993 840 000 1 017 423 000 928 787 000 689 150 000 753 024 000 776 103 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 10,1% 11,5% 6,0% 3,1% 16,6%
Resultat av driften i % 6,1% 6,1% 2,5% 0,9% 6,8% 11,3%
Kapitalens omløpshastighet 1,6 1,7 2,0 2,1 1,9
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 6,2% 6,6% 3,1% 1,5% 8,5% 12,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 33,1% 36,2% 15,8% 8,3% 47,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 25,5% 27,9% 12,2% 5,6% 37,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,2
Likviditetsgrad 2 1,7 1,6 1,7 1,5 1,5 1,2
Likviditetsgrad 3 0,7 0,5 0,3 0,1 0,6 0,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 30,4% 29,7% 32,6% 38,9% 35,3% 32,8%
Egenkapitalandel av omsetning i % 18,4% 17,8% 19,1% 18,1% 17,9% 17,4%
Rentedekningsgrad i % 2,7% 3,2% 2,4% 8,0% 8,7% 20,6%
Finansieringsgrad i % 0,5% 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,6%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 2,3 2,4 2,1 1,6 1,8 2,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 43,3% 48,3% 39,1% 53,4% 57,3% 64,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 26,3% 22,0% 28,3% 7,6% 7,5% 3,3%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 1 682 000 1 650 000 1 863 000 1 873 000 1 860 000 2 019 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .