; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Dagens Næringsliv AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 581 123 000 588 656 000 606 437 000 633 138 000 668 954 000 713 354 000
Annen driftsinntekt 15 991 000 14 239 000 8 456 000 4 038 000 2 226 000 2 216 000
Sum driftsinntekter 597 113 000 602 895 000 614 894 000 637 176 000 671 179 000 715 570 000
Varekostnad 164 787 000 163 736 000 185 127 000 201 614 000 228 325 000 233 307 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 261 654 000 250 321 000 257 187 000 251 500 000 253 853 000 249 377 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 5 129 000 5 669 000 4 868 000 3 952 000 4 085 000 4 853 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 126 822 000 127 590 000 122 724 000 131 444 000 128 701 000 135 528 000
Sum driftskostnader 558 392 000 547 316 000 569 906 000 588 510 000 614 964 000 623 065 000
Driftsresultat 38 721 000 55 579 000 44 988 000 48 666 000 56 215 000 92 505 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 2 157 000 2 148 000 3 481 000 7 216 000 7 001 000 8 613 000
Sum annen renteinntekt 299 000 136 000 184 000 291 000 779 000 207 000
Sum annen finansinntekt 75 000 26 000 118 000 82 000 43 000 38 000
Sum finansinntekter 2 531 000 2 310 000 3 783 000 7 589 000 7 823 000 8 858 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 827 000 2 177 000 1 960 000 665 000 497 000 535 000
Netto finans 1 704 000 133 000 1 823 000 6 924 000 7 326 000 8 323 000
Ordinært resultat før skattekostnad 40 426 000 55 712 000 46 811 000 55 589 000 63 540 000 100 828 000
Skattekostnad på ordinært resultat 9 291 000 13 361 000 11 705 000 14 639 000 17 687 000 28 635 000
Ordinært resultat 31 135 000 42 351 000 35 106 000 40 949 000 45 853 000 72 193 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 31 135 000 42 351 000 35 106 000 40 949 000 45 853 000 72 193 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag -40 771 000 -35 184 000 -27 368 000 -29 009 000 40 176 000 66 748 000
Overføringer til/fra annen egenkapital -9 636 000 -7 167 000 7 739 000 11 940 000 5 678 000 5 445 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 23 453 000 11 373 000 9 546 000 8 565 000 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 8 618 000 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 23 453 000 11 373 000 9 546 000 8 565 000 8 618 000 9 365 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 1 186 000 1 073 000 1 510 000 1 612 000 1 172 000 1 578 000
Sum varige driftsmidler 1 186 000 1 073 000 1 510 000 1 612 000 1 172 000 1 578 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 30 000 30 000 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 2 407 000 1 806 000 556 000 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 394 000 194 000 149 000 550 000 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 74 582 000 84 232 000 69 533 000 57 255 000 41 613 000 30 798 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 77 413 000 86 262 000 70 238 000 57 806 000 41 613 000 30 798 000
Sum anleggsmidler 102 052 000 98 709 000 81 295 000 67 983 000 51 403 000 41 741 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 35 773 000 43 724 000 34 768 000 36 967 000 55 354 000 52 924 000
Andre fordringer 5 153 000 3 963 000 2 593 000 1 902 000 3 900 000 3 770 000
Konsernfordringer 187 886 000 214 374 000 241 335 000 210 192 000 207 928 000 245 951 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 228 812 000 262 061 000 278 696 000 249 060 000 267 182 000 302 645 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 29 037 000 13 887 000 17 917 000 11 711 000 13 308 000 16 208 000
Sum omløpsmidler 257 849 000 275 948 000 296 613 000 260 771 000 280 490 000 318 853 000
Sum eiendeler 359 901 000 374 656 000 377 907 000 328 754 000 331 893 000 360 594 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 13 451 000 13 451 000 13 451 000 13 451 000 13 451 000 13 451 000
Sum innskutt egenkapital 16 510 000 16 510 000 16 510 000 16 510 000 16 510 000 16 510 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 73 914 000 83 550 000 76 382 000 68 643 000 56 703 000 51 026 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 73 914 000 83 550 000 76 382 000 68 643 000 56 703 000 51 026 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 90 424 000 100 060 000 92 892 000 85 153 000 73 213 000 67 536 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 7 932 000 7 457 000 6 113 000 5 618 000 5 224 000 4 757 000
Utsatt skatt 13 397 000 16 284 000 14 034 000 11 452 000 7 542 000 4 739 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 1 000 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 21 329 000 23 742 000 20 147 000 17 070 000 12 766 000 9 496 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 21 329 000 23 742 000 20 147 000 17 070 000 12 766 000 9 496 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20 509 000 27 349 000 20 610 000 18 305 000 26 539 000 27 667 000
Betalbar skatt 0 0 1 000 0 25 000 0
Skyldige offentlige utgifter 22 780 000 22 058 000 22 954 000 25 378 000 24 642 000 26 268 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 56 761 000 46 295 000 62 617 000 39 739 000 55 035 000 92 757 000
Annen kortsiktig gjeld 148 098 000 155 153 000 158 686 000 143 108 000 139 673 000 136 870 000
Sum kortsiktig gjeld 248 148 000 250 855 000 264 868 000 226 530 000 245 914 000 283 562 000
Sum gjeld 269 477 000 274 597 000 285 015 000 243 600 000 258 680 000 293 058 000
Sum egenkapital og gjeld 359 901 000 374 656 000 377 907 000 328 754 000 331 893 000 360 594 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 11,2% 15,4% 13,8% 17,0% 18,5%
Resultat av driften i % 6,5% 9,2% 7,3% 7,6% 8,4% 12,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9
Bruttofortjeneste i % 71,6% 72,2% 69,5% 68,2% 65,9% 67,3%
Overskuddsgrad i % 6,9% 9,6% 7,9% 8,8% 9,5% 14,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 42,4% 57,7% 52,6% 70,2% 90,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 32,7% 43,9% 39,4% 51,7% 65,2%
Omsetning per ansatt 2 720 770 2 949 889 2 880 597
Omsetning per lønnskrone 2,3 2,4 2,4 2,5 2,6 2,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1
Likviditetsgrad 2 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1 1,1
Likviditetsgrad 3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 25,1% 26,7% 24,6% 25,9% 22,1% 18,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 15,1% 16,6% 15,1% 13,4% 10,9% 9,4%
Rentedekningsgrad i % 12,6% 11,6% 14,2% 14,3% 20,3% 30,9%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,5%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 3,0 2,7 3,1 2,9 3,5 4,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 68,9% 67,0% 70,1% 68,9% 74,1% 78,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 5,9% 6,3% 5,3% 5,2% 3,8% 2,6%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 2 931 000 0 2 798 000 2 745 000 2 717 000 2 206 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .