Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Conaxess trade Norway AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 409 953 000 424 784 000 360 378 000 378 635 000 248 893 000 239 168 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 409 953 000 424 784 000 360 378 000 378 635 000 248 893 000 239 168 000
Varekostnad 275 930 000 317 239 000 264 384 000 291 232 000 136 148 000 131 578 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 43 963 000 39 790 000 37 745 000 49 414 000 25 624 000 25 679 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 3 395 000 3 394 000 3 853 000 4 021 000 33 000 46 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 41 891 000 43 823 000 53 504 000 39 998 000 81 556 000 77 860 000
Sum driftskostnader 365 179 000 404 246 000 359 486 000 384 665 000 243 361 000 235 163 000
Driftsresultat 44 774 000 20 538 000 892 000 -6 030 000 5 532 000 4 005 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 5 926 000 5 548 000 4 818 000 3 459 000 2 324 000 1 171 000
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 351 000 73 000 752 000 693 000 0 8 000
Sum finansinntekter 6 277 000 5 621 000 5 570 000 4 152 000 2 324 000 1 179 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 4 016 000 6 109 000 4 686 000 2 329 000 1 506 000 1 294 000
Netto finans 2 261 000 -488 000 884 000 1 823 000 818 000 -115 000
Ordinært resultat før skattekostnad 47 035 000 20 050 000 1 776 000 -4 208 000 6 349 000 3 890 000
Skattekostnad på ordinært resultat 10 727 000 4 798 000 642 000 -275 000 1 751 000 -5 507 000
Ordinært resultat 36 308 000 15 252 000 1 135 000 -3 933 000 4 598 000 9 398 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 36 308 000 15 252 000 1 135 000 -3 933 000 4 598 000 9 398 000
Avsatt utbytte 29 000 000 17 000 000 7 000 000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 7 308 000 -1 748 000 -5 865 000 -3 933 000 4 598 000 9 398 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 5 083 000 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 1 695 000 3 389 000 0 0 0
Utsatt skattefordel 762 000 1 767 000 4 708 000 5 350 000 5 221 000 9 860 000
Goodwill 1 700 000 3 400 000 5 100 000 6 800 000 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 2 462 000 6 861 000 13 197 000 17 232 000 5 221 000 9 860 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 286 000 286 000 286 000 777 000 0 33 000
Sum varige driftsmidler 286 000 286 000 286 000 777 000 0 33 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 38 435 000 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 38 435 000 0
Sum anleggsmidler 2 748 000 7 147 000 13 483 000 18 009 000 43 656 000 9 894 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 36 410 000 44 526 000 35 035 000 30 300 000 11 675 000 10 082 000
Sum varelager 36 410 000 44 526 000 35 035 000 30 300 000 11 675 000 10 082 000
Kundefordringer 4 834 000 5 135 000 4 203 000 56 675 000 25 586 000 23 229 000
Andre fordringer 2 020 000 96 955 000 109 379 000 94 977 000 45 988 000 57 559 000
Konsernfordringer 138 416 000 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 145 270 000 102 091 000 113 582 000 151 652 000 71 574 000 80 788 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 730 000 1 566 000 1 507 000 1 459 000 1 101 000 1 603 000
Sum omløpsmidler 183 410 000 148 183 000 150 124 000 183 411 000 84 349 000 92 473 000
Sum eiendeler 186 158 000 155 330 000 163 607 000 201 420 000 128 005 000 102 367 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 5 918 000 5 918 000 5 918 000 5 918 000 5 918 000 5 918 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 24 342 000 24 342 000 16 748 000 16 748 000 16 748 000
Sum innskutt egenkapital 46 766 000 39 458 000 41 206 000 47 008 000 47 008 000 37 863 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 0 0 0 10 063 000 13 996 000 9 398 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 10 063 000 13 996 000 9 398 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 46 766 000 39 458 000 41 206 000 57 071 000 61 004 000 47 261 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 1 268 000 1 927 000 3 231 000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1 268 000 1 927 000 3 231 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 1 268 000 1 927 000 3 231 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42 086 000 45 130 000 48 967 000 41 144 000 17 929 000 16 243 000
Betalbar skatt 9 723 000 1 856 000 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 9 914 000 11 611 000 12 535 000 9 360 000 5 855 000 1 415 000
Utbytte 29 000 000 17 000 000 7 000 000 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 48 669 000 39 007 000 51 972 000 90 614 000 43 217 000 37 448 000
Sum kortsiktig gjeld 139 392 000 114 604 000 120 474 000 141 118 000 67 001 000 55 106 000
Sum gjeld 139 392 000 115 872 000 122 401 000 144 349 000 67 001 000 55 106 000
Sum egenkapital og gjeld 186 158 000 155 330 000 163 607 000 201 420 000 128 005 000 102 367 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 29,9% 16,4% 3,5% -1,1% 6,8%
Resultat av driften i % 10,9% 4,8% 0,2% -1,6% 2,2% 1,7%
Kapitalens omløpshastighet 2,4 2,7 2,0 2,3 2,2
Bruttofortjeneste i % 32,7% 25,3% 26,6% 23,1% 45,3% 45,0%
Overskuddsgrad i % 12,5% 6,2% 1,8% -0,5% 3,2% 2,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 109,1% 49,7% 3,6% -7,1% 11,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 84,2% 37,8% 2,3% -6,7% 8,5%
Omsetning per ansatt 7 972 267
Omsetning per lønnskrone 9,3 10,7 9,5 7,7 9,7 9,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,3 1,3 1,2 1,3 1,3 1,7
Likviditetsgrad 2 1,1 0,9 1,0 1,1 1,1 1,5
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 7,6 7,1 7,5 9,6 11,7 13,1
Lagertid i antall dager 52,8 45,1 44,5 25,9 28,8
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 25,1% 25,4% 25,2% 28,3% 47,7% 46,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 11,4% 9,3% 11,4% 15,1% 24,5% 19,8%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 91,4% 63,5% 44,7% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,1% 0,2% 0,3% 0,3% 0,7% 0,2%
Langsiktig lagerfinansiering i % 120,9% 75,4% 84,6% 139,6% 148,6% 370,6%
Gjeldsgrad 3,0 2,9 3,0 2,5 1,1 1,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 74,9% 73,8% 73,6% 70,1% 52,3% 53,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,8% 1,2% 1,6% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 2 350 000 2 298 000 2 294 000 2 484 000 1 441 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .