; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Celsus AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 2 366 000 1 704 000 2 087 000 1 123 000 822 000 237 000
Annen driftsinntekt 2 000 0 0 0 0 26 000
Sum driftsinntekter 2 368 000 1 704 000 2 087 000 1 123 000 822 000 263 000
Varekostnad 729 000 510 000 529 000 514 000 198 000 51 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 616 000 723 000 355 000 141 000 173 000 26 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 104 000 136 000 136 000 136 000 102 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 213 000 258 000 311 000 247 000 231 000 60 000
Sum driftskostnader 1 662 000 1 627 000 1 331 000 1 038 000 704 000 137 000
Driftsresultat 706 000 77 000 756 000 85 000 118 000 126 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 7 000 0 0 0 30 000 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 2 000 0 0 2 000 0 0
Sum annen finansinntekt 2 000 2 000 20 000 19 000 0 1 000
Sum finansinntekter 11 000 2 000 20 000 21 000 30 000 1 000
Sum annen rentekostnad 120 000 76 000 115 000 40 000 33 000 5 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 120 000 76 000 115 000 90 000 33 000 5 000
Netto finans -109 000 -74 000 -95 000 -69 000 -3 000 -4 000
Ordinært resultat før skattekostnad 598 000 3 000 660 000 17 000 115 000 122 000
Skattekostnad på ordinært resultat 140 000 2 000 165 000 -9 000 23 000 35 000
Ordinært resultat 457 000 2 000 495 000 26 000 91 000 87 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 457 000 2 000 495 000 26 000 91 000 87 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 457 000 2 000 495 000 26 000 91 000 87 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 27 000 20 000 8 000 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 27 000 20 000 8 000 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 84 000 171 000 307 000 443 000 580 000 0
Sum varige driftsmidler 84 000 171 000 307 000 443 000 580 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 1 200 000 1 250 000 1 250 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 2 237 000 1 934 000 1 934 000 731 000 731 000 731 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2 237 000 1 934 000 1 934 000 1 931 000 1 981 000 1 981 000
Sum anleggsmidler 2 349 000 2 125 000 2 249 000 2 374 000 2 560 000 1 981 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 253 000 0 0 0 0 0
Sum varelager 253 000 0 0 0 0 0
Kundefordringer 22 000 178 000 203 000 93 000 694 000 147 000
Andre fordringer 522 000 764 000 674 000 540 000 126 000 10 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 544 000 942 000 878 000 633 000 820 000 157 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 000 43 000 28 000 46 000 62 000 14 000
Sum omløpsmidler 798 000 985 000 906 000 679 000 882 000 171 000
Sum eiendeler 3 146 000 3 110 000 3 155 000 3 053 000 3 443 000 2 151 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -279 000 528 000 527 000 32 000 963 000 871 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -279 000 528 000 527 000 32 000 963 000 871 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -179 000 628 000 627 000 132 000 1 063 000 971 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 4 000 13 000 5 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 4 000 13 000 5 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 414 000 389 000 491 000 587 000 678 000 0
Sum langsiktig gjeld 414 000 389 000 491 000 591 000 691 000 5 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 414 000 389 000 491 000 587 000 678 000 0
Leverandørgjeld 145 000 340 000 218 000 153 000 394 000 3 000
Betalbar skatt 54 000 192 000 177 000 0 40 000 29 000
Skyldige offentlige utgifter 119 000 167 000 105 000 137 000 152 000 40 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2 593 000 1 394 000 1 537 000 2 040 000 1 103 000 1 103 000
Sum kortsiktig gjeld 2 911 000 2 093 000 2 037 000 2 330 000 1 689 000 1 175 000
Sum gjeld 3 325 000 2 482 000 2 528 000 2 921 000 2 380 000 1 180 000
Sum egenkapital og gjeld 3 146 000 3 110 000 3 155 000 3 053 000 3 443 000 2 151 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 23,0% 2,5% 25,0% 3,3% 5,3%
Resultat av driften i % 29,8% 4,5% 36,2% 7,6% 14,4% 47,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,8 0,5 0,7 0,3 0,3
Bruttofortjeneste i % 69,2% 70,1% 74,7% 54,2% 75,9% 78,5%
Overskuddsgrad i % 30,3% 4,6% 37,2% 9,4% 18,0% 48,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 266,4% 0,5% 173,9% 2,8% 11,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 203,6% 0,3% 130,4% 4,4% 8,9%
Omsetning per ansatt 263 000
Omsetning per lønnskrone 3,8 2,4 5,9 8,0 4,8 10,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,3 0,5 0,4 0,3 0,5 0,1
Likviditetsgrad 2 0,2 0,5 0,4 0,3 0,5 0,1
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 2,9
Lagertid i antall dager 62,5 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % -5,7% 20,2% 19,9% 4,3% 30,9% 45,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % -7,6% 36,9% 30,0% 11,8% 129,3% 369,2%
Rentedekningsgrad i % 8,0% 6,4% 5,2% 4,9% 3,4% 236,0%
Finansieringsgrad i % 10,0% 2,1% 2,0% 3,3% 1,5% 2,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % -835,6%
Gjeldsgrad -18,6 4,0 4,0 22,1 2,2 1,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 92,5% 67,3% 64,6% 76,3% 49,1% 54,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 13,2% 12,5% 15,6% 19,4% 20,1% 0,2%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 534 000 539 000 96 000 0 0 10 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .