; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 11.12.2017 (avviklet uten konkurs)

Carisma Management AS

Regnskap

Resultatregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 4 217 000 3 609 000 3 536 000 3 328 000 7 384 000 6 023 000
Annen driftsinntekt 24 000 384 000 136 000 702 000 195 000 90 000
Sum driftsinntekter 4 241 000 3 993 000 3 672 000 4 030 000 7 580 000 6 113 000
Varekostnad 3 371 000 2 896 000 2 424 000 2 596 000 6 190 000 3 954 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 396 000 391 000 388 000 390 000 381 000 374 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 218 000 271 000 339 000 280 000 382 000 477 000
Sum driftskostnader 3 985 000 3 558 000 3 151 000 3 266 000 6 953 000 4 805 000
Driftsresultat 256 000 435 000 521 000 764 000 627 000 1 308 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 1 000 0 1 000 1 000 0 0
Sum annen finansinntekt 1 000 3 000 3 000 8 000 28 000 304 000
Sum finansinntekter 2 000 3 000 4 000 9 000 28 000 304 000
Sum annen rentekostnad 134 000 152 000 152 000 242 000 281 000 315 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 134 000 152 000 159 000 263 000 282 000 343 000
Netto finans -132 000 -149 000 -155 000 -254 000 -254 000 -39 000
Ordinært resultat før skattekostnad 123 000 287 000 366 000 510 000 373 000 1 269 000
Skattekostnad på ordinært resultat 31 000 79 000 99 000 143 000 108 000 356 000
Ordinært resultat 93 000 207 000 267 000 367 000 265 000 914 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 93 000 207 000 267 000 367 000 265 000 914 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 829 000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 93 000 207 000 267 000 367 000 265 000 85 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2016 2015 2014 2013 2012 2011 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 24 000 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 24 000 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 540 000 540 000 540 000 540 000 0 0
Sum anleggsmidler 540 000 564 000 540 000 540 000 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 714 000 1 999 000 2 147 000 2 326 000 2 197 000 2 608 000
Sum varelager 714 000 1 999 000 2 147 000 2 326 000 2 197 000 2 608 000
Kundefordringer 0 1 073 000 1 369 000 2 098 000 5 100 000 3 890 000
Andre fordringer 1 001 000 1 493 000 1 100 000 259 000 116 000 116 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 001 000 2 566 000 2 468 000 2 356 000 5 216 000 4 006 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 306 000 37 000 12 000 33 000 35 000 13 000
Sum omløpsmidler 2 020 000 4 602 000 4 627 000 4 715 000 7 448 000 6 627 000
Sum eiendeler 2 560 000 5 165 000 5 167 000 5 255 000 7 448 000 6 627 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000
Sum innskutt egenkapital 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000 103 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 759 000 1 667 000 1 459 000 1 193 000 825 000 560 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 759 000 1 667 000 1 459 000 1 193 000 825 000 560 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 862 000 1 770 000 1 562 000 1 296 000 928 000 663 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 3 000 3 000 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 3 000 3 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 805 000 114 000 737 000 586 000 1 512 000
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 600 000 900 000 800 000 1 500 000 2 633 000 1 600 000
Sum langsiktig gjeld 600 000 900 000 803 000 1 503 000 2 633 000 1 600 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 1 705 000 914 000 2 237 000 3 219 000 3 112 000
Leverandørgjeld 18 000 73 000 1 154 000 81 000 1 571 000 708 000
Betalbar skatt 7 000 106 000 99 000 140 000 108 000 356 000
Skyldige offentlige utgifter 33 000 223 000 68 000 142 000 79 000 180 000
Utbytte 0 0 0 0 0 829 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 40 000 1 289 000 1 367 000 1 357 000 1 542 000 779 000
Sum kortsiktig gjeld 98 000 2 496 000 2 802 000 2 457 000 3 886 000 4 364 000
Sum gjeld 698 000 3 396 000 3 605 000 3 960 000 6 519 000 5 964 000
Sum egenkapital og gjeld 2 560 000 5 165 000 5 167 000 5 255 000 7 448 000 6 627 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Totalkapitalrentabilitet i % 6,7% 8,5% 10,1% 12,2% 9,3%
Resultat av driften i % 6,0% 10,9% 14,2% 19,0% 8,3% 21,4%
Kapitalens omløpshastighet 1,1 0,8 0,7 0,6 1,1
Bruttofortjeneste i % 20,1% 19,8% 31,4% 22,0% 16,2% 34,4%
Overskuddsgrad i % 6,1% 11,0% 14,3% 19,2% 8,6% 26,4%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 6,8% 17,2% 25,6% 45,9% 46,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 5,1% 12,4% 18,7% 33,0% 33,3%
Omsetning per ansatt -6 113 000
Omsetning per lønnskrone 10,7 10,2 9,5 10,3 19,9 16,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Likviditetsgrad 1 20,6 1,8 1,7 1,9 1,9 1,5
Likviditetsgrad 2 13,3 1,0 0,9 1,0 1,4 0,9
Likviditetsgrad 3 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 4,7 1,4 1,1 1,1 2,8 1,5
Lagertid i antall dager 144,9 257,7 332,2 313,6 139,7
Soliditetsanalyse 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Egenkapitalandel i % 72,7% 34,3% 30,2% 24,7% 12,5% 10,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % 43,9% 44,3% 42,5% 32,2% 12,2% 10,8%
Rentedekningsgrad i % 1,2% 3,8% 4,5% 2,6% 2,5% 3,7%
Finansieringsgrad i % 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 269,2% 105,4% 85,0% 97,1% 162,1% 86,8%
Gjeldsgrad 0,4 1,9 2,3 3,1 7,0 9,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 3,8% 48,3% 54,2% 46,8% 52,2% 65,9%
Langsiktig gjeldsandel i % 23,4% 17,4% 15,5% 28,6% 35,4% 24,1%
Lederlønninger 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lønn daglig leder(e) 116 000 116 000 0 116 000 114 000 112 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .