; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 22.10.2019

Camp Birtavarre AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 567 000
Annen driftsinntekt 0
Sum driftsinntekter 567 000
Varekostnad 0
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 77 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 395 000
Sum driftskostnader 472 000
Driftsresultat 95 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 0
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 0
Sum annen rentekostnad 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 0
Netto finans 0
Ordinært resultat før skattekostnad 95 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0
Ordinært resultat 95 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat 95 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 0
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0
Sum varige driftsmidler 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 5 000
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 5 000
Sum anleggsmidler 5 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 89 000
Andre fordringer 0
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 89 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 20 000
Sum omløpsmidler 109 000
Sum eiendeler 114 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 0
Sum innskutt egenkapital 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 72 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 72 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 102 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 0
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 23 000
Skyldige offentlige utgifter 0
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld -11 000
Sum kortsiktig gjeld 12 000
Sum gjeld 12 000
Sum egenkapital og gjeld 114 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017
Totalkapitalrentabilitet i %
Resultat av driften i % 16,8%
Kapitalens omløpshastighet
Bruttofortjeneste i % 100,0%
Overskuddsgrad i % 16,8%
Egenkapital rentabilitet før skatt i %
Egenkapital rentabilitet etter skatt i %
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 7,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017
Likviditetsgrad 1 9,1
Likviditetsgrad 2 9,1
Likviditetsgrad 3 1,7
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2017
Egenkapitalandel i % 89,5%
Egenkapitalandel av omsetning i % 18,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 10,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0%
Lederlønninger 2017
Lønn daglig leder(e) 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .