Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Camilla Ha AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 Graf
Valutakode NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 3 711 000 2 304 000 1 366 000
Annen driftsinntekt 10 000 0 0
Sum driftsinntekter 3 721 000 2 304 000 1 366 000
Varekostnad 1 452 000 870 000 621 000
Beholdningsendringer -27 000 -66 000 0
Lønnskostnader 571 000 525 000 322 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 47 000 32 000 15 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0
Andre driftskostnader 705 000 684 000 253 000
Sum driftskostnader 2 748 000 2 045 000 1 211 000
Driftsresultat 973 000 259 000 155 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 3 000 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0
Sum finanskostnader 0 3 000 1 000
Netto finans 0 -3 000 -1 000
Ordinært resultat før skattekostnad 973 000 256 000 154 000
Skattekostnad på ordinært resultat 215 000 59 000 34 000
Ordinært resultat 758 000 197 000 120 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0
Årsresultat 758 000 197 000 120 000
Avsatt utbytte 800 000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -42 000 197 000 120 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0
Maskiner og anlegg 40 000 25 000 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 158 000 105 000 135 000
Sum varige driftsmidler 198 000 130 000 135 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 198 000 130 000 135 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0
Ferdigvarer 93 000 66 000 0
Sum varelager 93 000 66 000 0
Kundefordringer 16 000 18 000 10 000
Andre fordringer 138 000 0 9 000
Konsernfordringer 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0
Sum fordringer 154 000 18 000 19 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse/bank/post 451 000 541 000 200 000
Sum omløpsmidler 699 000 625 000 219 000
Sum eiendeler 897 000 755 000 354 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0
Overkursfond 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0
Annen egenkapital 275 000 318 000 120 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 275 000 318 000 120 000
Minoritetsinteresser 0 0 0
Sum egenkapital 305 000 348 000 150 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0
Utsatt skatt 3 000 3 000 3 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 3 000 3 000 3 000
Konvertible lån 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 150 000 150 000 0
Sum langsiktig gjeld 153 000 153 000 3 000
Konvertible lån 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 150 000 150 000 0
Leverandørgjeld 77 000 67 000 106 000
Betalbar skatt 215 000 58 000 31 000
Skyldige offentlige utgifter 79 000 54 000 32 000
Utbytte 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 68 000 75 000 32 000
Sum kortsiktig gjeld 439 000 254 000 201 000
Sum gjeld 592 000 407 000 204 000
Sum egenkapital og gjeld 897 000 755 000 354 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019
Totalkapitalrentabilitet i % 117,8% 46,7%
Resultat av driften i % 26,1% 11,2% 11,3%
Kapitalens omløpshastighet 4,5 4,2
Bruttofortjeneste i % 60,9% 62,2% 54,5%
Overskuddsgrad i % 26,1% 11,2% 11,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 298,0% 102,8%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 232,2% 79,1%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 6,5 4,4 4,2
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019
Likviditetsgrad 1 1,6 2,5 1,1
Likviditetsgrad 2 1,4 2,2 1,1
Likviditetsgrad 3 1,0 2,1 1,0
Varelagerets omløpshastighet 15,6 13,2
Lagertid i antall dager 19,7 13,7
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019
Egenkapitalandel i % 34,0% 46,1% 42,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 8,2% 15,1% 11,0%
Rentedekningsgrad i % 3,9% 2,7% 68,0%
Finansieringsgrad i % 0,4% 0,3% 0,9%
Langsiktig lagerfinansiering i % 279,6% 562,1%
Gjeldsgrad 1,9 1,2 1,4
Kortsiktig gjeldsandel i % 48,9% 33,6% 56,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 17,1% 20,3% 0,8%
Lederlønninger 2021 2020 2019
Lønn daglig leder(e) 323 000 369 000 267 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .