Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Konkursåpning 08.08.2018

Buskerud håndverk AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0 0 0 0 0
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum driftsinntekter 0 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 21 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 159 000 67 000
Sum driftskostnader 0 0 0 0 159 000 88 000
Driftsresultat 0 0 0 0 -159 000 -88 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 20 000 35 000 25 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 20 000 35 000 25 000
Netto finans 0 0 0 -20 000 -35 000 -25 000
Ordinært resultat før skattekostnad 0 0 0 -20 000 -194 000 -113 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 0 0 0 -20 000 -194 000 -113 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 -20 000 -194 000 -113 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0 -20 000 -194 000 -113 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 12 000 12 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 12 000 13 000
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 12 000 13 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000
Andre fordringer 0 0 0 0 0 151 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 263 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 0 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 112 000 112 000 112 000 112 000 112 000 263 000
Sum eiendeler 112 000 112 000 112 000 112 000 125 000 276 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -1 439 000 -1 439 000 -1 439 000 -1 439 000 -1 419 000 -1 224 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -1 439 000 -1 439 000 -1 439 000 -1 439 000 -1 419 000 -1 224 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 339 000 -1 319 000 -1 124 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 394 000 0 0 0 264 000 229 000
Langsiktig konserngjeld 773 000 773 000 773 000 774 000 786 000 937 000
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 773 000 773 000 773 000 774 000 786 000 937 000
Sum langsiktig gjeld 773 000 773 000 773 000 774 000 786 000 937 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 394 000 0 0 0 264 000 229 000
Leverandørgjeld 0 394 000 0 394 000 394 000 234 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 283 000 283 000 677 000 283 000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 677 000 677 000 677 000 677 000 658 000 463 000
Sum gjeld 1 450 000 1 450 000 1 450 000 1 451 000 1 444 000 1 400 000
Sum egenkapital og gjeld 112 000 112 000 112 000 112 000 125 000 276 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totalkapitalrentabilitet i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -79,3%
Resultat av driften i %
Kapitalens omløpshastighet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i %
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 15,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 0,0% 0,0% 0,0% 1,5% 15,9%
Omsetning per ansatt 0
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Likviditetsgrad 1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Likviditetsgrad 2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,6
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Egenkapitalandel i % -1195,5% -1195,5% -1195,5% -1195,5% -1055,2% -407,2%
Egenkapitalandel av omsetning i %
Rentedekningsgrad i % 1,9% 1,9% 1,9% 1,9% 1,8% 1,5%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,1 -1,2
Kortsiktig gjeldsandel i % 604,5% 604,5% 604,5% 604,5% 526,4% 167,8%
Langsiktig gjeldsandel i % 690,2% 690,2% 690,2% 691,1% 628,8% 339,5%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.