; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Breheimen mat AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 5 249 000 5 904 000 4 983 000 4 730 000 4 982 000 4 496 000
Annen driftsinntekt 5 000 37 000 8 000 5 000 4 000 400 000
Sum driftsinntekter 5 254 000 5 941 000 4 991 000 4 735 000 4 986 000 4 896 000
Varekostnad 2 176 000 2 779 000 2 003 000 1 814 000 1 686 000 1 473 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 050 000 1 221 000 1 592 000 1 132 000 1 479 000 1 692 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 183 000 210 000 303 000 320 000 304 000 268 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 614 000 1 556 000 2 167 000 1 363 000 1 390 000 1 003 000
Sum driftskostnader 5 023 000 5 766 000 6 065 000 4 629 000 4 859 000 4 436 000
Driftsresultat 231 000 175 000 -1 074 000 106 000 127 000 460 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 1 000 1 000 0 5 000 5 000
Sum finansinntekter 0 1 000 1 000 0 5 000 5 000
Sum annen rentekostnad 46 000 42 000 35 000 43 000 49 000 67 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 48 000 43 000 35 000 44 000 49 000 67 000
Netto finans -48 000 -42 000 -34 000 -44 000 -44 000 -62 000
Ordinært resultat før skattekostnad 183 000 132 000 -1 108 000 61 000 83 000 397 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 44 000 38 000 84 000
Ordinært resultat 183 000 132 000 -1 108 000 17 000 45 000 313 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 183 000 132 000 -1 108 000 17 000 45 000 313 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 183 000 132 000 -1 108 000 17 000 45 000 313 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 824 000 971 000 935 000 1 070 000 762 000 791 000
Maskiner og anlegg 4 000 24 000 53 000 176 000 340 000 509 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 98 000 23 000 64 000 109 000 154 000 199 000
Sum varige driftsmidler 926 000 1 018 000 1 052 000 1 355 000 1 256 000 1 499 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 8 000 8 000 8 000 8 000 5 000 4 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 8 000 8 000 8 000 8 000 5 000 4 000
Sum anleggsmidler 934 000 1 026 000 1 060 000 1 363 000 1 261 000 1 503 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 752 000 854 000 1 000 000 744 000 856 000 1 111 000
Sum varelager 752 000 854 000 1 000 000 744 000 856 000 1 111 000
Kundefordringer 129 000 1 471 000 81 000 16 000 -181 000 130 000
Andre fordringer 50 000 26 000 97 000 30 000 52 000 32 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 179 000 1 497 000 177 000 46 000 -129 000 162 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 142 000 90 000 38 000 91 000 350 000 595 000
Sum omløpsmidler 1 073 000 2 441 000 1 215 000 881 000 1 077 000 1 868 000
Sum eiendeler 2 007 000 3 467 000 2 275 000 2 245 000 2 338 000 3 371 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -298 000 -481 000 -614 000 494 000 477 000 432 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -298 000 -481 000 -614 000 494 000 477 000 432 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -98 000 -281 000 -414 000 694 000 677 000 632 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 5 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 5 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 59 000 104 000 207 000 88 000 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 187 000 151 000 204 000 337 000 461 000 653 000
Sum langsiktig gjeld 187 000 151 000 204 000 337 000 461 000 658 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 246 000 255 000 411 000 425 000 461 000 653 000
Leverandørgjeld 529 000 155 000 323 000 117 000 157 000 155 000
Betalbar skatt 0 0 0 44 000 43 000 80 000
Skyldige offentlige utgifter 225 000 141 000 51 000 145 000 253 000 253 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1 105 000 3 197 000 1 904 000 819 000 746 000 1 593 000
Sum kortsiktig gjeld 1 918 000 3 597 000 2 485 000 1 213 000 1 199 000 2 081 000
Sum gjeld 2 105 000 3 748 000 2 689 000 1 550 000 1 660 000 2 739 000
Sum egenkapital og gjeld 2 007 000 3 467 000 2 275 000 2 245 000 2 338 000 3 371 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 8,4% 6,1% -47,5% 4,6% 4,6%
Resultat av driften i % 4,4% 2,9% -21,5% 2,2% 2,5% 9,4%
Kapitalens omløpshastighet 1,9 2,1 2,2 2,1 1,7
Bruttofortjeneste i % 58,5% 52,9% 59,8% 61,6% 66,2% 67,2%
Overskuddsgrad i % 4,4% 3,0% -21,5% 2,2% 2,6% 9,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -96,6% -38,0% -791,4% 8,9% 12,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -96,6% -38,0% -791,4% 2,5% 6,9%
Omsetning per ansatt 998 200 947 000 997 200 979 200
Omsetning per lønnskrone 5,0 4,9 3,1 4,2 3,4 2,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,6 0,7 0,5 0,7 0,9 0,9
Likviditetsgrad 2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,2 0,4
Likviditetsgrad 3 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,3
Varelagerets omløpshastighet 2,9 3,3 2,0 2,4 2,0 1,3
Lagertid i antall dager 132,8 120,1 156,7 158,8 210,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % -4,9% -8,1% -18,2% 30,9% 29,0% 18,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % -1,9% -4,7% -8,3% 14,7% 13,6% 12,9%
Rentedekningsgrad i % 11,3% 24,8% 13,2% 4,6% 3,6% 4,2%
Finansieringsgrad i % 10,5% -7,9% -5,0% 1,3% 1,1% 1,2%
Langsiktig lagerfinansiering i % -112,4% -135,4% -127,0% -44,6% -14,4% -19,2%
Gjeldsgrad -21,5 -13,3 -6,5 2,2 2,5 4,3
Kortsiktig gjeldsandel i % 95,6% 103,7% 109,2% 54,0% 51,3% 61,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 9,3% 4,4% 9,0% 15,0% 19,7% 19,5%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 342 000 412 000 0 273 000 507 000 485 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .