; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Brave Heart Stiftelsen

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 3 437 000 3 769 000 3 000 000 3 331 000 1 816 000 0
Annen driftsinntekt 102 000 71 000 40 000 0 0 860 000
Sum driftsinntekter 3 539 000 3 840 000 3 040 000 3 331 000 1 816 000 860 000
Varekostnad 2 603 000 3 030 000 3 302 000 2 038 000 1 005 000 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 722 000 822 000 450 000 281 000 96 000 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 378 000 343 000 418 000 320 000 188 000 660 000
Sum driftskostnader 3 703 000 4 195 000 4 170 000 2 639 000 1 289 000 660 000
Driftsresultat -164 000 -355 000 -1 130 000 692 000 527 000 200 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 4 000 0
Sum annen finansinntekt 1 000 1 000 2 000 4 000 0 0
Sum finansinntekter 1 000 1 000 2 000 4 000 4 000 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 5 000 0 0 0 0 0
Netto finans -4 000 1 000 2 000 4 000 4 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad -168 000 -355 000 -1 128 000 696 000 531 000 199 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat -168 000 -355 000 -1 128 000 696 000 531 000 199 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -168 000 -355 000 -1 128 000 696 000 531 000 199 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -168 000 -355 000 -1 128 000 696 000 531 000 199 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0 0
Andre fordringer 85 000 85 000 112 000 283 000 119 000 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 85 000 85 000 112 000 283 000 119 000 0
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 62 000 146 000 412 000 1 313 000 763 000 327 000
Sum omløpsmidler 147 000 231 000 524 000 1 596 000 882 000 327 000
Sum eiendeler 147 000 231 000 524 000 1 596 000 882 000 327 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -197 000 -29 000 326 000 1 454 000 758 000 227 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -197 000 -29 000 326 000 1 454 000 758 000 227 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -97 000 71 000 426 000 1 554 000 858 000 327 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 60 000 5 000 3 000 0 10 000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 53 000 76 000 41 000 15 000 1 000 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131 000 79 000 54 000 27 000 13 000 0
Sum kortsiktig gjeld 244 000 160 000 98 000 42 000 24 000 0
Sum gjeld 244 000 160 000 98 000 42 000 24 000
Sum egenkapital og gjeld 147 000 231 000 524 000 1 596 000 882 000 327 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % -86,2% -94,0% -106,4% 56,2% 87,8%
Resultat av driften i % -4,6% -9,2% -37,2% 20,8% 29,0% 23,3%
Kapitalens omløpshastighet 18,7 10,2 2,9 2,7 3,0
Bruttofortjeneste i % 24,3% 19,6% -10,1% 38,8% 44,7%
Overskuddsgrad i % -4,6% -9,2% -37,1% 20,9% 29,2% 23,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 1292,3% -142,9% -113,9% 57,7% 89,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 1292,3% -142,9% -113,9% 57,7% 89,6%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 4,9 4,7 6,8 11,9 18,9
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 0,6 1,4 5,3 38,0 36,8
Likviditetsgrad 2 0,6 1,4 5,3 38,0 36,8
Likviditetsgrad 3 0,3 0,9 4,2 31,3 31,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % -66,0% 30,7% 81,3% 97,4% 97,3% 100,0%
Egenkapitalandel av omsetning i % -2,7% 1,8% 14,0% 46,7% 47,2% 38,0%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad -2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 100,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 166,0% 69,3% 18,7% 2,6% 2,7% 0,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 247 000 218 000 0 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .