Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Borettslaget Overvik no.1

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 0
Annen driftsinntekt 582 000 217 799 000
Sum driftsinntekter 582 000 217 799 000
Varekostnad 0 199 698 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 445 000 8 000
Sum driftskostnader 445 000 199 706 000
Driftsresultat 137 000 18 093 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 8 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 8 000
Sum annen rentekostnad 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 0 0
Netto finans 0 8 000
Ordinært resultat før skattekostnad 137 000 18 101 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0
Ordinært resultat 137 000 18 101 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 137 000 18 101 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 137 000 18 101 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 339 732 000 281 103 000
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0
Sum varige driftsmidler 339 732 000 281 103 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 339 732 000 281 103 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 395 000 0
Andre fordringer 424 000 5 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 819 000 5 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 839 000 745 000
Sum omløpsmidler 1 658 000 750 000
Sum eiendeler 341 390 000 281 853 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 0 740 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 0 740 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 873 000 18 097 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 873 000 18 097 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 873 000 18 837 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 215 553 000
Ansvarlig lånekapital 0 12 388 000
Annen langsiktig gjeld 339 732 000 227 941 000
Sum langsiktig gjeld 339 732 000 227 941 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 419 000 3 223 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 366 000 31 852 000
Sum kortsiktig gjeld 785 000 35 075 000
Sum gjeld 340 517 000 263 016 000
Sum egenkapital og gjeld 341 390 000 281 853 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020
Totalkapitalrentabilitet i % 0,0%
Resultat av driften i % 23,5% 8,3%
Kapitalens omløpshastighet 0,0
Bruttofortjeneste i %
Overskuddsgrad i % 23,5% 8,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 1,4%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 1,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020
Likviditetsgrad 1 2,1 0,0
Likviditetsgrad 2 2,1 0,0
Likviditetsgrad 3 1,1 0,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2021 2020
Egenkapitalandel i % 0,3% 6,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 150,0% 8,6%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,2%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,1%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 390,1 14,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,2% 12,4%
Langsiktig gjeldsandel i % 99,5% 80,9%
Lederlønninger 2021 2020
Lønn daglig leder(e) 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .