; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Tvangsoppløst 08.10.2019

Bergen Bolig og logistikk AS

Regnskap

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 137 000 2 149 000 1 156 000 2 010 000 230 000
Annen driftsinntekt 568 000 75 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 1 705 000 2 224 000 1 156 000 2 010 000 230 000
Varekostnad 217 000 1 181 000 529 000 826 000 86 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 791 000 713 000 653 000 347 000 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 779 000 273 000 142 000 362 000 22 000
Sum driftskostnader 1 787 000 2 167 000 1 324 000 1 535 000 108 000
Driftsresultat -82 000 57 000 -168 000 475 000 122 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 3 000 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 3 000 0
Sum annen rentekostnad 9 000 26 000 9 000 4 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 9 000 26 000 9 000 4 000 0
Netto finans -9 000 -26 000 -9 000 -1 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad -91 000 31 000 -177 000 474 000 122 000
Skattekostnad på ordinært resultat 3 000 33 000 -14 000 158 000 34 000
Ordinært resultat -93 000 -2 000 -164 000 317 000 88 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0
Årsresultat -93 000 -2 000 -164 000 317 000 88 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -93 000 -2 000 0 317 000 88 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 45 000 14 000 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 45 000 14 000 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 12 000 11 000 11 000 11 000 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 36 000 1 299 000 1 327 000 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 48 000 1 310 000 1 338 000 11 000 0
Sum anleggsmidler 48 000 1 355 000 1 351 000 11 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 264 000 0 0
Sum varelager 0 0 264 000 0 0
Kundefordringer 1 143 000 102 000 36 000 146 000 162 000
Andre fordringer 80 000 0 147 000 1 349 000 1 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 223 000 102 000 183 000 1 496 000 163 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 85 000 163 000 14 000 0 15 000
Sum omløpsmidler 1 308 000 265 000 461 000 1 496 000 178 000
Sum eiendeler 1 356 000 1 620 000 1 813 000 1 507 000 178 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 428 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 428 000 30 000 23 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 140 000 233 000 -177 000 398 000 88 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 140 000 233 000 -177 000 398 000 88 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 170 000 263 000 251 000 428 000 111 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 14 000 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 14 000 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 190 000 638 000 696 000 569 000 0
Sum langsiktig gjeld 190 000 638 000 710 000 569 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 190 000 0 696 000 0 0
Leverandørgjeld 722 000 486 000 422 000 45 000 40 000
Betalbar skatt 42 000 64 000 125 000 183 000 34 000
Skyldige offentlige utgifter 357 000 278 000 256 000 235 000 14 000
Utbytte 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld -125 000 -109 000 49 000 47 000 -21 000
Sum kortsiktig gjeld 996 000 719 000 852 000 510 000 67 000
Sum gjeld 1 186 000 1 357 000 1 562 000 1 079 000 67 000
Sum egenkapital og gjeld 1 356 000 1 620 000 1 813 000 1 507 000 178 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % -5,5% 3,3% -10,1% 56,7%
Resultat av driften i % -4,8% 2,6% -14,5% 23,6% 53,0%
Kapitalens omløpshastighet 1,1 1,3 0,7 2,4
Bruttofortjeneste i % 80,9% 45,0% 54,2% 58,9% 62,6%
Overskuddsgrad i % -4,8% 2,6% -14,5% 23,8% 53,0%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -42,0% 12,1% -52,1% 175,9%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -43,0% -0,8% -48,3% 117,6%
Omsetning per ansatt 578 000 1 005 000
Omsetning per lønnskrone 2,2 3,1 1,8 5,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,3 0,4 0,5 2,9 2,7
Likviditetsgrad 2 1,3 0,4 0,2 2,9 2,7
Likviditetsgrad 3 0,1 0,2 0,0 0,0 0,2
Varelagerets omløpshastighet 2,0
Lagertid i antall dager 0,0 40,2 89,8 0,0
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 12,5% 16,2% 13,8% 28,4% 62,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 10,0% 11,8% 21,7% 21,3% 48,3%
Rentedekningsgrad i % 6,2% 2,1% 2,2% 1,9% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,1% 1,5% 1,4% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % -147,7%
Gjeldsgrad 7,0 5,2 6,2 2,5 0,6
Kortsiktig gjeldsandel i % 73,5% 44,4% 47,0% 33,8% 37,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 14,0% 39,4% 39,2% 37,8% 0,0%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 555 000 537 000 107 000 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .