Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Azets Insight AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 121 299 000 1 125 358 000 1 117 436 000 1 043 839 000 461 397 000 847 969 000
Annen driftsinntekt 2 102 000 2 163 000 2 341 000 2 516 000 916 000 435 000
Sum driftsinntekter 1 123 400 000 1 127 521 000 1 119 777 000 1 046 355 000 462 314 000 848 403 000
Varekostnad 130 061 000 121 487 000 112 093 000 107 285 000 37 360 000 65 898 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 662 709 000 649 247 000 674 342 000 635 048 000 288 837 000 553 136 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 9 413 000 9 991 000 9 768 000 15 624 000 10 645 000 22 527 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 51 000 0 0 0 0
Andre driftskostnader 186 181 000 177 543 000 177 491 000 168 841 000 71 969 000 128 064 000
Sum driftskostnader 988 364 000 958 319 000 973 694 000 926 798 000 408 811 000 769 625 000
Driftsresultat 135 036 000 169 202 000 146 083 000 119 557 000 53 503 000 78 778 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 611 000 1 815 000 1 154 000 560 000 411 000 292 000
Sum annen renteinntekt 1 377 000 1 737 000 1 686 000 1 092 000 457 000 2 059 000
Sum annen finansinntekt 1 522 000 84 000 38 000 98 000 4 000 8 289 000
Sum finansinntekter 3 510 000 3 636 000 2 878 000 1 750 000 872 000 10 640 000
Sum annen rentekostnad 117 000 261 000 68 000 172 000 53 000 56 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 181 000 0 0 1 713 000 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 733 000 1 334 000 248 000 276 000 1 937 000 193 000
Netto finans 2 777 000 2 302 000 2 630 000 1 474 000 -1 065 000 10 447 000
Ordinært resultat før skattekostnad 137 813 000 171 505 000 148 713 000 121 031 000 52 440 000 89 225 000
Skattekostnad på ordinært resultat 30 511 000 38 006 000 32 871 000 28 113 000 13 180 000 20 415 000
Ordinært resultat 107 303 000 133 499 000 115 841 000 92 918 000 39 260 000 68 810 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 107 303 000 133 499 000 115 841 000 92 918 000 39 260 000 68 810 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 -117 119 000 -91 328 000 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 107 303 000 133 499 000 115 841 000 92 918 000 39 260 000 68 810 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 3 703 000 3 990 000 4 191 000 0 0 0
Utsatt skattefordel 3 543 000 575 000 0 0 0 0
Goodwill 14 342 000 18 398 000 22 505 000 26 865 000 36 848 000 44 792 000
Sum immaterielle anleggsmidler 21 588 000 22 963 000 26 696 000 26 865 000 36 848 000 44 792 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 9 374 000 10 673 000 11 136 000 11 497 000 10 362 000 11 412 000
Sum varige driftsmidler 9 379 000 10 678 000 11 141 000 11 502 000 10 367 000 11 417 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 181 000 0 0 1 713 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000 54 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 54 000 54 000 235 000 54 000 54 000 1 767 000
Sum anleggsmidler 31 021 000 33 695 000 38 072 000 38 420 000 47 269 000 57 975 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 42 000 0 0
Sum varelager 0 0 0 42 000 0 0
Kundefordringer 165 548 000 171 045 000 189 833 000 184 198 000 137 418 000 115 323 000
Andre fordringer 21 848 000 24 715 000 32 000 000 45 669 000 26 176 000 11 818 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 187 395 000 195 760 000 221 833 000 229 867 000 163 594 000 127 142 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 225 849 000 236 033 000 168 818 000 88 744 000 78 826 000 181 922 000
Sum omløpsmidler 413 245 000 431 793 000 390 652 000 318 653 000 242 420 000 309 064 000
Sum eiendeler 444 266 000 465 487 000 428 723 000 357 074 000 289 689 000 367 039 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000 8 000 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 2 659 000 2 659 000 2 659 000 2 657 000 2 159 000 2 159 000
Sum innskutt egenkapital 104 796 000 104 796 000 101 557 000 101 965 000 76 134 000 76 134 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -61 289 000 -49 894 000 -44 500 000 -78 591 000 -62 753 000 -56 481 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -61 289 000 -49 894 000 -44 500 000 -78 591 000 -62 753 000 -56 481 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 43 507 000 54 902 000 57 057 000 23 373 000 13 381 000 19 653 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 25 000 124 000 174 000 784 000
Utsatt skatt 0 0 355 000 536 000 2 448 000 3 403 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1 000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 380 000 661 000 2 622 000 4 187 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner -658 000 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 380 000 661 000 2 622 000 4 187 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner -658 000 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 35 680 000 28 533 000 29 793 000 30 851 000 25 644 000 25 181 000
Betalbar skatt 0 0 0 1 357 000 23 692 000 22 709 000
Skyldige offentlige utgifter 85 765 000 96 468 000 85 392 000 82 507 000 67 245 000 67 965 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279 972 000 285 584 000 256 101 000 218 324 000 157 105 000 227 344 000
Sum kortsiktig gjeld 400 759 000 410 585 000 371 286 000 333 039 000 273 686 000 343 199 000
Sum gjeld 400 759 000 410 585 000 371 666 000 333 700 000 276 308 000 347 386 000
Sum egenkapital og gjeld 444 266 000 465 487 000 428 723 000 357 074 000 289 689 000 367 039 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 30,5% 38,7% 37,9% 37,5% 16,6%
Resultat av driften i % 12,0% 15,0% 13,0% 11,4% 11,6% 9,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,5 2,5 2,9 3,2 1,4
Bruttofortjeneste i % 88,4% 89,2% 90,0% 89,7% 91,9% 92,2%
Overskuddsgrad i % 12,3% 15,3% 13,3% 11,6% 11,8% 10,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 280,1% 306,4% 369,8% 658,6% 317,5%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 218,1% 238,5% 288,1% 505,6% 237,7%
Omsetning per ansatt 1 072 570
Omsetning per lønnskrone 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 1,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9
Likviditetsgrad 2 1,0 1,1 1,1 1,0 0,9 0,9
Likviditetsgrad 3 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,5
Varelagerets omløpshastighet 2554,4
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 9,8% 11,8% 13,3% 6,5% 4,6% 5,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 3,9% 4,9% 5,1% 2,2% 2,9% 2,3%
Rentedekningsgrad i % 0,0% 0,0% 978,1% 504,8% 105,4% 83,0%
Finansieringsgrad i % 0,7% 0,6% 0,7% 1,6% 3,0% 2,4%
Langsiktig lagerfinansiering i % -34252,4%
Gjeldsgrad 9,2 7,5 6,5 14,3 20,6 17,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 90,2% 88,2% 86,6% 93,3% 94,5% 93,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 0,0% 0,0% 0,1% 0,2% 0,9% 1,1%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 2 799 000 2 218 000 2 184 000 2 085 000 1 045 000 2 526 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .