; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Askeladden barnehage SA

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 4 056 000 3 937 000 3 714 000 3 474 000 3 272 000 2 991 000
Annen driftsinntekt 837 000 808 000 755 000 695 000 626 000 612 000
Sum driftsinntekter 4 893 000 4 744 000 4 469 000 4 169 000 3 898 000 3 603 000
Varekostnad 0 0 0 0 0 0
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 3 305 000 3 387 000 3 835 000 3 501 000 3 306 000 3 134 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 97 000 114 000 98 000 129 000 163 000 163 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 740 000 646 000 519 000 422 000 311 000 448 000
Sum driftskostnader 4 142 000 4 147 000 4 452 000 4 052 000 3 780 000 3 745 000
Driftsresultat 751 000 597 000 17 000 117 000 118 000 -142 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 2 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 2 000 1 000 0 1 000 1 000 1 000
Sum annen rentekostnad 54 000 59 000 63 000 88 000 103 000 101 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 54 000 59 000 63 000 88 000 103 000 101 000
Netto finans -52 000 -58 000 -63 000 -87 000 -102 000 -100 000
Ordinært resultat før skattekostnad 699 000 539 000 -45 000 29 000 16 000 -243 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Ordinært resultat 699 000 539 000 -45 000 29 000 16 000 -243 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 699 000 539 000 -45 000 29 000 16 000 -243 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 699 000 35 000 -45 000 29 000 16 000 -243 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 3 483 000 3 580 000 3 621 000 3 717 000 3 813 000 3 909 000
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 18 000 0 33 000 100 000
Sum varige driftsmidler 3 483 000 3 580 000 3 639 000 3 717 000 3 846 000 4 009 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3 483 000 3 580 000 3 639 000 3 717 000 3 846 000 4 009 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 47 000 29 000 70 000 40 000 12 000 0
Andre fordringer 331 000 197 000 183 000 148 000 92 000 177 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 378 000 226 000 254 000 187 000 104 000 177 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 1 372 000 874 000 304 000 393 000 1 486 000 538 000
Sum omløpsmidler 1 750 000 1 100 000 557 000 581 000 1 590 000 716 000
Sum eiendeler 5 234 000 4 680 000 4 196 000 4 298 000 5 436 000 4 724 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 73 000 45 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 73 000 45 000 35 000 35 000 35 000 35 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 951 000 252 000 -287 000 -242 000 -271 000 -287 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 951 000 252 000 -287 000 -242 000 -271 000 -287 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 025 000 298 000 -252 000 -207 000 -236 000 -252 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 3 479 000 3 630 000 3 782 000 3 933 000 4 150 000 4 364 000
Sum langsiktig gjeld 3 479 000 3 630 000 3 782 000 3 933 000 4 150 000 4 364 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 3 479 000 3 630 000 3 782 000 3 933 000 4 150 000 4 364 000
Leverandørgjeld 31 000 48 000 27 000 33 000 18 000 3 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 205 000 183 000 176 000 156 000 183 000 162 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 494 000 521 000 463 000 383 000 1 321 000 447 000
Sum kortsiktig gjeld 730 000 752 000 666 000 572 000 1 522 000 612 000
Sum gjeld 4 209 000 4 382 000 4 448 000 4 505 000 5 672 000 4 976 000
Sum egenkapital og gjeld 5 234 000 4 680 000 4 196 000 4 298 000 5 436 000 4 724 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 15,2% 13,5% 0,4% 2,4% 2,3%
Resultat av driften i % 15,3% 12,6% 0,4% 2,8% 3,0% -3,9%
Kapitalens omløpshastighet 1,0 1,1 1,1 0,9 0,8
Bruttofortjeneste i % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Overskuddsgrad i % 15,4% 12,6% 0,4% 2,8% 3,1% -3,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 105,7% 2343,5% 19,6% -13,1% -6,6%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 105,7% 2343,5% 19,6% -13,1% -6,6%
Omsetning per ansatt 406 273 463 222 556 857 514 714
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,4 1,2 1,2 1,2 1,1
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 2,4 1,5 0,8 1,0 1,0 1,2
Likviditetsgrad 2 2,4 1,5 0,8 1,0 1,0 1,2
Likviditetsgrad 3 1,9 1,2 0,5 0,7 1,0 0,9
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 19,6% 6,4% -6,0% -4,8% -4,3% -5,3%
Egenkapitalandel av omsetning i % 20,9% 6,3% -5,6% -5,0% -6,1% -7,0%
Rentedekningsgrad i % 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,4% 1,1%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 4,1 14,7 -17,7 -21,8 -24,0 -19,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 13,9% 16,1% 15,9% 13,3% 28,0% 13,0%
Langsiktig gjeldsandel i % 66,5% 77,6% 90,1% 91,5% 76,3% 92,4%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 154 000 204 000 526 000 514 000 501 000 482 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .