Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Likvidert 09.06.2022 (avviklet uten konkurs)

Arne S Mørk Trykkeri Papirindustri AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 299 000 762 000 1 140 000 1 050 000 1 441 000 2 295 000
Annen driftsinntekt 0 0 35 000 0 0 0
Sum driftsinntekter 299 000 762 000 1 175 000 1 050 000 1 441 000 2 295 000
Varekostnad 193 000 330 000 590 000 552 000 756 000 1 263 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 39 000 246 000 340 000 348 000 21 000 830 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0 10 000 4 000 4 000 2 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 68 000 49 000 97 000 140 000 213 000 213 000
Sum driftskostnader 300 000 625 000 1 037 000 1 044 000 994 000 2 308 000
Driftsresultat -1 000 137 000 138 000 6 000 447 000 -13 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 1 000 1 000 1 000 1 000
Sum annen finansinntekt 0 0 273 000 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 274 000 1 000 1 000 1 000
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 0 0 0 0 0 1 000
Netto finans 0 0 274 000 1 000 1 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad -1 000 136 000 411 000 7 000 448 000 -13 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 30 000 30 000 1 000 107 000 -3 000
Ordinært resultat -1 000 106 000 381 000 5 000 341 000 -10 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -1 000 106 000 381 000 5 000 341 000 -10 000
Avsatt utbytte 0 0 344 000 0 608 000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -1 000 106 000 37 000 5 000 -267 000 -10 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0 0 10 000 14 000 18 000
Sum varige driftsmidler 0 0 0 10 000 14 000 18 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 10 000 14 000 18 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 25 000 109 000 234 000 41 000 149 000 172 000
Andre fordringer 4 000 0 0 0 7 000 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 28 000 109 000 234 000 41 000 156 000 172 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 300 000 300 000 300 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 300 000 300 000 300 000
Kasse/bank/post 359 000 405 000 687 000 244 000 546 000 318 000
Sum omløpsmidler 387 000 514 000 921 000 585 000 1 002 000 790 000
Sum eiendeler 387 000 514 000 921 000 595 000 1 016 000 808 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 148 000 149 000 43 000 6 000 0 268 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 148 000 149 000 43 000 6 000 0 268 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 348 000 349 000 243 000 206 000 200 000 468 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 5 000 6 000 8 000 13 000 14 000 16 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 5 000 6 000 8 000 13 000 14 000 16 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 5 000 6 000 8 000 13 000 14 000 16 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 4 000 -18 000 55 000 72 000 56 000 108 000
Betalbar skatt 1 000 32 000 35 000 3 000 108 000 1 000
Skyldige offentlige utgifter 20 000 132 000 204 000 140 000 13 000 103 000
Utbytte 0 0 344 000 0 608 000 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9 000 13 000 32 000 161 000 16 000 113 000
Sum kortsiktig gjeld 34 000 159 000 670 000 376 000 801 000 325 000
Sum gjeld 39 000 165 000 678 000 389 000 815 000 341 000
Sum egenkapital og gjeld 387 000 514 000 921 000 595 000 1 016 000 808 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % -0,2% 19,0% 54,2% 0,9% 49,1%
Resultat av driften i % -0,3% 18,0% 11,7% 0,6% 31,0% -0,6%
Kapitalens omløpshastighet 0,7 1,1 1,6 1,3 1,6
Bruttofortjeneste i % 35,5% 56,7% 48,2% 47,4% 47,5% 45,0%
Overskuddsgrad i % -0,3% 18,0% 35,1% 0,7% 31,1% -0,5%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -0,3% 45,9% 183,1% 3,4% 134,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -0,3% 35,8% 169,7% 2,5% 102,1%
Omsetning per ansatt 2 295 000
Omsetning per lønnskrone 7,7 3,1 3,5 3,0 68,6 2,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 11,4 3,2 1,4 1,6 1,3 2,4
Likviditetsgrad 2 11,4 3,2 1,4 1,6 1,3 2,4
Likviditetsgrad 3 10,6 2,5 1,0 0,6 0,7 1,0
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 89,9% 67,9% 26,4% 34,6% 19,7% 57,9%
Egenkapitalandel av omsetning i % 116,4% 45,8% 20,7% 19,6% 13,9% 20,4%
Rentedekningsgrad i % 7,8% 27,5% 84,8% 29,9% 58,2% 21,3%
Finansieringsgrad i % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,1 0,5 2,8 1,9 4,1 0,7
Kortsiktig gjeldsandel i % 8,8% 30,9% 72,7% 63,2% 78,8% 40,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 1,3% 1,2% 0,9% 2,2% 1,4% 2,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 24 000 200 000 0 250 000 82 000 671 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .