Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Ark bokhandel AS

Resultatregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 212 767 000 1 182 575 000 1 177 750 000 1 074 983 000 1 027 268 000 970 973 000
Annen driftsinntekt 2 630 000 2 774 000 2 407 000 2 419 000 2 373 000 1 718 000
Sum driftsinntekter 1 215 398 000 1 185 349 000 1 180 157 000 1 077 401 000 1 029 641 000 972 690 000
Varekostnad 649 218 000 623 069 000 616 051 000 558 925 000 531 130 000 507 141 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 221 500 000 210 031 000 204 055 000 191 218 000 189 793 000 178 303 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 42 713 000 41 174 000 43 021 000 44 819 000 42 488 000 35 487 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 268 663 000 277 041 000 283 700 000 267 006 000 253 807 000 235 223 000
Sum driftskostnader 1 182 094 000 1 151 315 000 1 146 827 000 1 061 968 000 1 017 218 000 956 154 000
Driftsresultat 33 304 000 34 034 000 33 330 000 15 433 000 12 423 000 16 536 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 118 000 255 000 336 000 147 000 55 000 144 000
Sum annen finansinntekt 594 000 1 100 000 286 000 143 000 182 000 213 000
Sum finansinntekter 712 000 1 355 000 622 000 290 000 237 000 357 000
Sum annen rentekostnad 1 952 000 1 157 000 1 834 000 2 647 000 3 031 000 2 690 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 5 355 000 4 816 000 6 700 000 6 722 000 7 174 000 5 989 000
Netto finans -4 643 000 -3 461 000 -6 078 000 -6 432 000 -6 937 000 -5 632 000
Ordinært resultat før skattekostnad 28 660 000 30 573 000 27 252 000 9 002 000 5 487 000 10 904 000
Skattekostnad på ordinært resultat 4 722 000 5 842 000 4 566 000 2 013 000 289 000 3 104 000
Ordinært resultat 23 938 000 24 731 000 22 686 000 6 989 000 5 198 000 7 800 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 23 938 000 24 731 000 22 686 000 6 989 000 5 198 000 7 800 000
Avsatt utbytte 0 0 25 000 000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0 0 0 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 37 286 000 40 763 000 403 000
Konsesjoner, patenter, lisenser 120 435 000 41 006 000 49 394 000 20 233 000 29 042 000 38 701 000
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 61 294 000 57 216 000 57 216 000 57 216 000 57 216 000 57 216 000
Sum immaterielle anleggsmidler 181 729 000 98 222 000 106 610 000 114 735 000 127 022 000 96 320 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 103 842 000 102 662 000 98 652 000 105 079 000 106 656 000 147 231 000
Sum varige driftsmidler 103 842 000 102 662 000 98 652 000 105 079 000 106 656 000 147 231 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 202 000 1 066 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 2 034 000 2 030 000 2 025 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 066 000 1 066 000 1 066 000 3 100 000 3 232 000 3 091 000
Sum anleggsmidler 286 636 000 201 950 000 206 328 000 222 914 000 236 910 000 246 642 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 241 664 000 202 446 000 182 082 000 195 780 000 179 429 000 183 777 000
Sum varelager 241 664 000 202 446 000 182 082 000 195 780 000 179 429 000 183 777 000
Kundefordringer 16 742 000 11 939 000 10 675 000 9 152 000 7 312 000 7 425 000
Andre fordringer 27 769 000 79 540 000 102 760 000 50 388 000 29 591 000 44 615 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 44 512 000 91 479 000 113 435 000 59 539 000 36 903 000 52 040 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 12 316 000 7 774 000 5 795 000 8 183 000 8 665 000 8 726 000
Sum omløpsmidler 298 492 000 301 699 000 301 312 000 263 503 000 224 997 000 244 543 000
Sum eiendeler 585 128 000 503 649 000 507 640 000 486 417 000 461 907 000 491 185 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000
Egne aksjer 106 650 000 106 650 000 106 650 000 106 650 000 106 650 000 106 650 000
Overkursfond 25 336 000 25 336 000 25 336 000 25 336 000 25 336 000 25 336 000
Sum innskutt egenkapital 167 186 000 167 186 000 167 186 000 167 186 000 167 186 000 167 186 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 129 305 000 105 385 000 80 653 000 82 341 000 76 176 000 74 664 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 129 305 000 105 385 000 80 653 000 82 341 000 76 176 000 74 664 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 296 491 000 272 571 000 247 839 000 249 527 000 243 363 000 241 850 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 253 000 193 000 2 455 000 3 709 000 2 597 000 3 417 000
Utsatt skatt 29 917 000 29 444 000 29 632 000 32 883 000 32 925 000 36 238 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 30 170 000 29 637 000 32 087 000 36 592 000 35 522 000 39 655 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 30 170 000 29 637 000 32 087 000 36 592 000 35 522 000 39 655 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 191 099 000 141 426 000 143 550 000 152 129 000 132 944 000 152 245 000
Betalbar skatt 752 000 3 941 000 6 379 000 311 000 1 179 000 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66 616 000 56 075 000 77 784 000 47 858 000 48 899 000 57 435 000
Sum kortsiktig gjeld 258 467 000 201 442 000 227 713 000 200 298 000 183 022 000 209 680 000
Sum gjeld 288 637 000 231 079 000 259 800 000 236 890 000 218 544 000 249 335 000
Sum egenkapital og gjeld 585 128 000 503 649 000 507 640 000 486 417 000 461 907 000 491 185 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Totalkapitalrentabilitet i % 6,2% 7,0% 6,8% 3,3% 2,7%
Resultat av driften i % 2,7% 2,9% 2,8% 1,4% 1,2% 1,7%
Kapitalens omløpshastighet 2,2 2,3 2,4 2,3 2,2
Bruttofortjeneste i % 46,5% 47,3% 47,7% 48,0% 48,3% 47,8%
Overskuddsgrad i % 2,8% 3,0% 2,9% 1,5% 1,2% 1,7%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 10,1% 11,7% 11,0% 3,7% 2,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 8,4% 9,5% 9,1% 2,8% 2,1%
Omsetning per ansatt 1 753 475 1 769 351 1 637 388 1 707 531 1 724 628
Omsetning per lønnskrone 5,5 5,6 5,8 5,6 5,4 5,5
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Likviditetsgrad 1 1,2 1,5 1,3 1,3 1,2 1,2
Likviditetsgrad 2 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2 0,3
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 2,7 3,1 3,4 2,9 3,0 2,8
Lagertid i antall dager 123,1 111,1 110,4 120,8 123,1
Soliditetsanalyse 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Egenkapitalandel i % 50,7% 54,1% 48,8% 51,3% 52,7% 49,2%
Egenkapitalandel av omsetning i % 24,4% 23,0% 21,0% 23,2% 23,6% 24,9%
Rentedekningsgrad i % 9,6% 7,8% 8,1% 6,5% 6,2% 6,3%
Finansieringsgrad i % 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,9%
Langsiktig lagerfinansiering i % 16,6% 49,5% 40,4% 32,3% 23,4% 19,0%
Gjeldsgrad 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9 1,0
Kortsiktig gjeldsandel i % 44,2% 40,0% 44,9% 41,2% 39,6% 42,7%
Langsiktig gjeldsandel i % 5,2% 5,9% 6,3% 7,5% 7,7% 8,1%
Lederlønninger 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lønn daglig leder(e) 1 978 000 1 586 000 2 198 000 2 102 000 2 159 000 1 860 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.