Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Ark bokhandel AS

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 1 327 422 000 1 212 767 000 1 182 575 000 1 177 750 000 1 074 983 000 1 027 268 000
Annen driftsinntekt 3 733 000 2 630 000 2 774 000 2 407 000 2 419 000 2 373 000
Sum driftsinntekter 1 331 155 000 1 215 398 000 1 185 349 000 1 180 157 000 1 077 401 000 1 029 641 000
Varekostnad 709 802 000 649 218 000 623 069 000 616 051 000 558 925 000 531 130 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 235 930 000 221 500 000 210 031 000 204 055 000 191 218 000 189 793 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 50 510 000 42 713 000 41 174 000 43 021 000 44 819 000 42 488 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 304 733 000 268 663 000 277 041 000 283 700 000 267 006 000 253 807 000
Sum driftskostnader 1 300 975 000 1 182 094 000 1 151 315 000 1 146 827 000 1 061 968 000 1 017 218 000
Driftsresultat 30 180 000 33 304 000 34 034 000 33 330 000 15 433 000 12 423 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 70 000 118 000 255 000 336 000 147 000 55 000
Sum annen finansinntekt 544 000 594 000 1 100 000 286 000 143 000 182 000
Sum finansinntekter 614 000 712 000 1 355 000 622 000 290 000 237 000
Sum annen rentekostnad 3 277 000 1 952 000 1 157 000 1 834 000 2 647 000 3 031 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 8 720 000 5 355 000 4 816 000 6 700 000 6 722 000 7 174 000
Netto finans -8 106 000 -4 643 000 -3 461 000 -6 078 000 -6 432 000 -6 937 000
Ordinært resultat før skattekostnad 22 073 000 28 660 000 30 573 000 27 252 000 9 002 000 5 487 000
Skattekostnad på ordinært resultat 3 404 000 4 722 000 5 842 000 4 566 000 2 013 000 289 000
Ordinært resultat 18 669 000 23 938 000 24 731 000 22 686 000 6 989 000 5 198 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 18 700 000 23 938 000 24 731 000 22 686 000 6 989 000 5 198 000
Avsatt utbytte 0 0 0 25 000 000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 18 700 000 0 0 0 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 37 286 000 40 763 000
Konsesjoner, patenter, lisenser 102 070 000 120 435 000 41 006 000 49 394 000 20 233 000 29 042 000
Utsatt skattefordel 0 0 0 0 0 0
Goodwill 61 294 000 61 294 000 57 216 000 57 216 000 57 216 000 57 216 000
Sum immaterielle anleggsmidler 163 363 000 181 729 000 98 222 000 106 610 000 114 735 000 127 022 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 94 863 000 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 103 842 000 102 662 000 98 652 000 105 079 000 106 656 000
Sum varige driftsmidler 94 863 000 103 842 000 102 662 000 98 652 000 105 079 000 106 656 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 202 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 2 034 000 2 030 000
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1 066 000 1 066 000 1 066 000 1 066 000 3 100 000 3 232 000
Sum anleggsmidler 259 292 000 286 636 000 201 950 000 206 328 000 222 914 000 236 910 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 278 707 000 241 664 000 202 446 000 182 082 000 195 780 000 179 429 000
Sum varelager 278 707 000 241 664 000 202 446 000 182 082 000 195 780 000 179 429 000
Kundefordringer 11 667 000 16 742 000 11 939 000 10 675 000 9 152 000 7 312 000
Andre fordringer 55 562 000 27 769 000 79 540 000 102 760 000 50 388 000 29 591 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 67 229 000 44 512 000 91 479 000 113 435 000 59 539 000 36 903 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 7 522 000 12 316 000 7 774 000 5 795 000 8 183 000 8 665 000
Sum omløpsmidler 353 458 000 298 492 000 301 699 000 301 312 000 263 503 000 224 997 000
Sum eiendeler 612 750 000 585 128 000 503 649 000 507 640 000 486 417 000 461 907 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000 35 200 000
Egne aksjer 0 106 650 000 106 650 000 106 650 000 106 650 000 106 650 000
Overkursfond 106 650 000 25 336 000 25 336 000 25 336 000 25 336 000 25 336 000
Sum innskutt egenkapital 167 186 000 167 186 000 167 186 000 167 186 000 167 186 000 167 186 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 148 005 000 129 305 000 105 385 000 80 653 000 82 341 000 76 176 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 148 005 000 129 305 000 105 385 000 80 653 000 82 341 000 76 176 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 315 191 000 296 491 000 272 571 000 247 839 000 249 527 000 243 363 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 366 000 253 000 193 000 2 455 000 3 709 000 2 597 000
Utsatt skatt 27 559 000 29 917 000 29 444 000 29 632 000 32 883 000 32 925 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 27 925 000 30 170 000 29 637 000 32 087 000 36 592 000 35 522 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27 925 000 30 170 000 29 637 000 32 087 000 36 592 000 35 522 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 207 777 000 191 099 000 141 426 000 143 550 000 152 129 000 132 944 000
Betalbar skatt 3 931 000 752 000 3 941 000 6 379 000 311 000 1 179 000
Skyldige offentlige utgifter 18 601 000 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 39 325 000 66 616 000 56 075 000 77 784 000 47 858 000 48 899 000
Sum kortsiktig gjeld 269 634 000 258 467 000 201 442 000 227 713 000 200 298 000 183 022 000
Sum gjeld 297 559 000 288 637 000 231 079 000 259 800 000 236 890 000 218 544 000
Sum egenkapital og gjeld 612 750 000 585 128 000 503 649 000 507 640 000 486 417 000 461 907 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 5,1% 6,2% 7,0% 6,8% 3,3%
Resultat av driften i % 2,3% 2,7% 2,9% 2,8% 1,4% 1,2%
Kapitalens omløpshastighet 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3
Bruttofortjeneste i % 46,5% 46,5% 47,3% 47,7% 48,0% 48,3%
Overskuddsgrad i % 2,3% 2,8% 3,0% 2,9% 1,5% 1,2%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 7,2% 10,1% 11,7% 11,0% 3,7%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 6,1% 8,4% 9,5% 9,1% 2,8%
Omsetning per ansatt 1 753 475 1 769 351 1 637 388 1 707 531
Omsetning per lønnskrone 5,6 5,5 5,6 5,8 5,6 5,4
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 1,3 1,2 1,5 1,3 1,3 1,2
Likviditetsgrad 2 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 0,2
Likviditetsgrad 3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Varelagerets omløpshastighet 2,5 2,7 3,1 3,4 2,9 3,0
Lagertid i antall dager 132,0 123,1 111,1 110,4 120,8
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % 51,4% 50,7% 54,1% 48,8% 51,3% 52,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 23,7% 24,4% 23,0% 21,0% 23,2% 23,6%
Rentedekningsgrad i % 10,7% 9,6% 7,8% 8,1% 6,5% 6,2%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,9% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8%
Langsiktig lagerfinansiering i % 30,1% 16,6% 49,5% 40,4% 32,3% 23,4%
Gjeldsgrad 0,9 1,0 0,8 1,0 0,9 0,9
Kortsiktig gjeldsandel i % 44,0% 44,2% 40,0% 44,9% 41,2% 39,6%
Langsiktig gjeldsandel i % 4,6% 5,2% 5,9% 6,3% 7,5% 7,7%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 2 248 000 1 978 000 1 586 000 2 198 000 2 102 000 2 159 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.