Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Ansko AS

Regnskap

Resultatregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 4 683 000 4 541 000 3 474 000 2 160 000 2 551 000 1 802 000
Annen driftsinntekt -77 000 0 0 36 000 0 0
Sum driftsinntekter 4 606 000 4 541 000 3 474 000 2 196 000 2 551 000 1 802 000
Varekostnad 469 000 141 000 303 000 550 000 588 000 332 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 3 136 000 3 114 000 2 589 000 1 258 000 1 332 000 896 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 30 000 30 000 30 000 0 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 1 082 000 920 000 671 000 529 000 586 000 396 000
Sum driftskostnader 4 717 000 4 205 000 3 593 000 2 337 000 2 506 000 1 624 000
Driftsresultat -111 000 336 000 -119 000 -141 000 45 000 178 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 1 000 1 000 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 3 000 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 4 000 1 000 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 11 000 38 000 25 000 1 000 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 14 000 38 000 25 000 1 000 0 0
Netto finans -10 000 -37 000 -25 000 -1 000 0 0
Ordinært resultat før skattekostnad -121 000 299 000 -144 000 -141 000 45 000 178 000
Skattekostnad på ordinært resultat -27 000 66 000 -30 000 -32 000 11 000 48 000
Ordinært resultat -95 000 233 000 -114 000 -109 000 34 000 130 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -95 000 233 000 -114 000 -109 000 34 000 130 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -95 000 233 000 -114 000 -109 000 34 000 130 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 30 000 11 000 63 000 32 000 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 30 000 11 000 63 000 32 000 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 0 0 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 56 000 86 000 116 000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 56 000 86 000 116 000 0 0 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 86 000 97 000 179 000 32 000 0 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 1 135 000 1 216 000 274 000 111 000 82 000 19 000
Andre fordringer 39 000 0 11 000 5 000 0 1 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 1 174 000 1 216 000 285 000 116 000 82 000 20 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 192 000 54 000 181 000 222 000 437 000 417 000
Sum omløpsmidler 1 366 000 1 270 000 466 000 338 000 519 000 437 000
Sum eiendeler 1 452 000 1 367 000 645 000 370 000 519 000 437 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 63 000 157 000 -76 000 38 000 147 000 113 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 63 000 157 000 -76 000 38 000 147 000 113 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 93 000 187 000 -46 000 68 000 177 000 143 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 58 000 89 000 117 000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 58 000 89 000 117 000 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 58 000 89 000 117 000 0 0 0
Leverandørgjeld 123 000 21 000 2 000 10 000 0 10 000
Betalbar skatt 0 14 000 0 0 11 000 36 000
Skyldige offentlige utgifter 673 000 575 000 322 000 183 000 168 000 150 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 505 000 481 000 249 000 109 000 163 000 99 000
Sum kortsiktig gjeld 1 301 000 1 091 000 573 000 302 000 342 000 295 000
Sum gjeld 1 359 000 1 180 000 690 000 302 000 342 000 295 000
Sum egenkapital og gjeld 1 452 000 1 367 000 645 000 370 000 519 000 437 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Totalkapitalrentabilitet i % -7,6% 33,5% -23,4% -31,5% 9,4%
Resultat av driften i % -2,4% 7,4% -3,4% -6,4% 1,8% 9,9%
Kapitalens omløpshastighet 3,3 4,5 6,8 4,9 5,3
Bruttofortjeneste i % 90,0% 96,9% 91,3% 74,5% 77,0% 81,6%
Overskuddsgrad i % -2,3% 7,4% -3,4% -6,4% 1,8% 9,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -86,4% 424,1% -1309,1% -115,1% 28,1%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -67,9% 330,5% -1036,4% -89,0% 21,3%
Omsetning per ansatt 425 167 450 500
Omsetning per lønnskrone 1,5 1,5 1,3 1,7 1,9 2,0
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Likviditetsgrad 1 1,0 1,2 0,8 1,1 1,5 1,5
Likviditetsgrad 2 1,0 1,2 0,8 1,1 1,5 1,5
Likviditetsgrad 3 0,1 0,0 0,3 0,7 1,3 1,4
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Egenkapitalandel i % 6,4% 13,7% -7,1% 18,4% 34,1% 32,7%
Egenkapitalandel av omsetning i % 2,0% 4,1% -1,3% 3,1% 6,9% 7,9%
Rentedekningsgrad i % 23,4% 13,3% 5,9% 0,0% 0,0% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,6% 0,4% 2,5% 0,5% 0,0% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 14,6 6,3 -15,0 4,4 1,9 2,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 89,6% 79,8% 88,8% 81,6% 65,9% 67,5%
Langsiktig gjeldsandel i % 4,0% 6,5% 18,1% 0,0% 0,0% 0,0%
Lederlønninger 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Lønn daglig leder(e) 398 000 360 000 275 000 0 327 000 196 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .