Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Aksnes Byggservice AS

Regnskap

Resultatregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 4 637 000 3 336 000 3 068 000 3 016 000 1 728 000 384 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 6 000 0 0
Sum driftsinntekter 4 637 000 3 336 000 3 068 000 3 022 000 1 728 000 384 000
Varekostnad 1 247 000 873 000 1 309 000 1 515 000 490 000 69 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 1 798 000 1 565 000 971 000 1 106 000 634 000 72 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 150 000 91 000 45 000 42 000 31 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 825 000 566 000 357 000 374 000 228 000 142 000
Sum driftskostnader 4 020 000 3 095 000 2 682 000 3 037 000 1 383 000 283 000
Driftsresultat 617 000 241 000 386 000 -15 000 345 000 101 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 -1 000 0 0 0
Sum annen finansinntekt 9 000 5 000 0 0 2 000 0
Sum finansinntekter 9 000 5 000 -1 000 0 2 000 0
Sum annen rentekostnad 11 000 43 000 4 000 7 000 7 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 11 000 43 000 4 000 7 000 7 000 0
Netto finans -2 000 -38 000 -5 000 -7 000 -5 000 0
Ordinært resultat før skattekostnad 615 000 203 000 380 000 -22 000 339 000 101 000
Skattekostnad på ordinært resultat 231 000 -38 000 84 000 -69 000 56 000 25 000
Ordinært resultat 384 000 241 000 296 000 47 000 283 000 76 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 384 000 241 000 296 000 47 000 283 000 76 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 384 000 241 000 296 000 47 000 283 000 76 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 1 000 0 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 1 000 0 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 57 000 53 000 0 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 356 000 404 000 130 000 150 000 176 000 0
Sum varige driftsmidler 414 000 456 000 130 000 150 000 176 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 560 000 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 40 000 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 600 000 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1 015 000 456 000 130 000 150 000 176 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 476 000 125 000 42 000 31 000 175 000 10 000
Andre fordringer 79 000 27 000 369 000 37 000 17 000 0
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 555 000 152 000 411 000 67 000 192 000 10 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 453 000 664 000 508 000 532 000 350 000 178 000
Sum omløpsmidler 1 008 000 816 000 919 000 599 000 542 000 188 000
Sum eiendeler 2 023 000 1 272 000 1 049 000 749 000 719 000 188 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 1 116 000 944 000 703 000 406 000 359 000 76 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 116 000 944 000 703 000 406 000 359 000 76 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 1 146 000 974 000 733 000 436 000 389 000 106 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 8 000 2 000 0 5 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 8 000 2 000 0 5 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 110 000 3 000 64 000 94 000 128 000 0
Sum langsiktig gjeld 110 000 11 000 66 000 94 000 133 000 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 3 000 64 000 94 000 128 000 0
Leverandørgjeld 130 000 215 000 136 000 30 000 13 000 21 000
Betalbar skatt 157 000 -256 000 -130 000 -103 000 26 000 25 000
Skyldige offentlige utgifter 293 000 183 000 70 000 74 000 112 000 35 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 188 000 145 000 174 000 217 000 45 000 2 000
Sum kortsiktig gjeld 768 000 287 000 250 000 218 000 196 000 83 000
Sum gjeld 878 000 298 000 316 000 312 000 329 000 83 000
Sum egenkapital og gjeld 2 023 000 1 272 000 1 049 000 749 000 719 000 188 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Totalkapitalrentabilitet i % 38,0% 21,2% 42,7% -2,0% 76,3%
Resultat av driften i % 13,3% 7,2% 12,6% -0,5% 20,0% 26,3%
Kapitalens omløpshastighet 2,8 2,9 3,4 4,1 3,8
Bruttofortjeneste i % 73,1% 73,8% 57,3% 49,8% 71,6% 82,0%
Overskuddsgrad i % 13,5% 7,4% 12,5% -0,5% 20,1% 26,3%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % 58,0% 23,8% 65,0% -5,3% 137,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % 36,2% 28,2% 50,6% 11,4% 114,3%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 2,6 2,1 3,2 2,7 2,7 5,3
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Likviditetsgrad 1 1,3 2,8 3,7 2,7 2,8 2,3
Likviditetsgrad 2 1,3 2,8 3,7 2,7 2,8 2,3
Likviditetsgrad 3 0,6 2,3 2,0 2,4 1,8 2,1
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Egenkapitalandel i % 56,6% 76,6% 69,9% 58,2% 54,1% 56,4%
Egenkapitalandel av omsetning i % 24,7% 29,2% 23,9% 14,4% 22,5% 27,6%
Rentedekningsgrad i % 8,0% 27,1% 4,8% 3,3% 2,5% 0,0%
Finansieringsgrad i % 0,8% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3% 0,0%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 0,8 0,3 0,4 0,7 0,8 0,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 38,0% 22,6% 23,8% 29,1% 27,3% 44,1%
Langsiktig gjeldsandel i % 5,4% 0,9% 6,3% 12,6% 18,5% 0,0%
Lederlønninger 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Lønn daglig leder(e) 0 508 000 0 0 0 68 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .