Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Aksnes Byggservice AS

Regnskap

Resultatregnskap 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 4 977 000 4 637 000 3 336 000 3 068 000 3 016 000 1 728 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 6 000 0
Sum driftsinntekter 4 977 000 4 637 000 3 336 000 3 068 000 3 022 000 1 728 000
Varekostnad 1 471 000 1 247 000 873 000 1 309 000 1 515 000 490 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 2 571 000 1 798 000 1 565 000 971 000 1 106 000 634 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 147 000 150 000 91 000 45 000 42 000 31 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 849 000 825 000 566 000 357 000 374 000 228 000
Sum driftskostnader 5 038 000 4 020 000 3 095 000 2 682 000 3 037 000 1 383 000
Driftsresultat -61 000 617 000 241 000 386 000 -15 000 345 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 -1 000 0 0
Sum annen finansinntekt 9 000 9 000 5 000 0 0 2 000
Sum finansinntekter 9 000 9 000 5 000 -1 000 0 2 000
Sum annen rentekostnad 12 000 11 000 43 000 4 000 7 000 7 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 12 000 11 000 43 000 4 000 7 000 7 000
Netto finans -3 000 -2 000 -38 000 -5 000 -7 000 -5 000
Ordinært resultat før skattekostnad -63 000 615 000 203 000 380 000 -22 000 339 000
Skattekostnad på ordinært resultat 2 000 231 000 -38 000 84 000 -69 000 56 000
Ordinært resultat -66 000 384 000 241 000 296 000 47 000 283 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat -66 000 384 000 241 000 296 000 47 000 283 000
Avsatt utbytte 100 000 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -246 000 384 000 241 000 296 000 47 000 283 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 7 000 1 000 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 7 000 1 000 0 0 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0 0 0 0 0
Maskiner og anlegg 108 000 57 000 53 000 0 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 326 000 356 000 404 000 130 000 150 000 176 000
Sum varige driftsmidler 434 000 414 000 456 000 130 000 150 000 176 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 560 000 560 000 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 112 000 40 000 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 672 000 600 000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1 113 000 1 015 000 456 000 130 000 150 000 176 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 0 0 0 0 0 0
Sum varelager 0 0 0 0 0 0
Kundefordringer 633 000 476 000 125 000 42 000 31 000 175 000
Andre fordringer 0 79 000 27 000 369 000 37 000 17 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 633 000 555 000 152 000 411 000 67 000 192 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 45 000 453 000 664 000 508 000 532 000 350 000
Sum omløpsmidler 678 000 1 008 000 816 000 919 000 599 000 542 000
Sum eiendeler 1 790 000 2 023 000 1 272 000 1 049 000 749 000 719 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital 870 000 1 116 000 944 000 703 000 406 000 359 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital 870 000 1 116 000 944 000 703 000 406 000 359 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 900 000 1 146 000 974 000 733 000 436 000 389 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 8 000 2 000 0 5 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 8 000 2 000 0 5 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 80 000 110 000 3 000 64 000 94 000 128 000
Sum langsiktig gjeld 80 000 110 000 11 000 66 000 94 000 133 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 3 000 64 000 94 000 128 000
Leverandørgjeld 221 000 130 000 215 000 136 000 30 000 13 000
Betalbar skatt 8 000 157 000 -256 000 -130 000 -103 000 26 000
Skyldige offentlige utgifter 243 000 293 000 183 000 70 000 74 000 112 000
Utbytte 100 000 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 238 000 188 000 145 000 174 000 217 000 45 000
Sum kortsiktig gjeld 810 000 768 000 287 000 250 000 218 000 196 000
Sum gjeld 890 000 878 000 298 000 316 000 312 000 329 000
Sum egenkapital og gjeld 1 790 000 2 023 000 1 272 000 1 049 000 749 000 719 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Totalkapitalrentabilitet i % -2,7% 38,0% 21,2% 42,7% -2,0%
Resultat av driften i % -1,2% 13,3% 7,2% 12,6% -0,5% 20,0%
Kapitalens omløpshastighet 2,6 2,8 2,9 3,4 4,1
Bruttofortjeneste i % 70,4% 73,1% 73,8% 57,3% 49,8% 71,6%
Overskuddsgrad i % -1,0% 13,5% 7,4% 12,5% -0,5% 20,1%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -6,2% 58,0% 23,8% 65,0% -5,3%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -6,5% 36,2% 28,2% 50,6% 11,4%
Omsetning per ansatt
Omsetning per lønnskrone 1,9 2,6 2,1 3,2 2,7 2,7
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Likviditetsgrad 1 0,8 1,3 2,8 3,7 2,7 2,8
Likviditetsgrad 2 0,8 1,3 2,8 3,7 2,7 2,8
Likviditetsgrad 3 0,1 0,6 2,3 2,0 2,4 1,8
Varelagerets omløpshastighet
Lagertid i antall dager 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Soliditetsanalyse 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Egenkapitalandel i % 50,3% 56,6% 76,6% 69,9% 58,2% 54,1%
Egenkapitalandel av omsetning i % 18,1% 24,7% 29,2% 23,9% 14,4% 22,5%
Rentedekningsgrad i % 11,1% 8,0% 27,1% 4,8% 3,3% 2,5%
Finansieringsgrad i % 1,1% 0,8% 0,5% 0,2% 0,3% 0,3%
Langsiktig lagerfinansiering i %
Gjeldsgrad 1,0 0,8 0,3 0,4 0,7 0,8
Kortsiktig gjeldsandel i % 45,3% 38,0% 22,6% 23,8% 29,1% 27,3%
Langsiktig gjeldsandel i % 4,5% 5,4% 0,9% 6,3% 12,6% 18,5%
Lederlønninger 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Lønn daglig leder(e) 0 0 508 000 0 0 0

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysund­registrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Dun & Bradstreet Norway AS. Betalings­anmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .