; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Affa AS

Regnskap

Resultatregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Valutakode NOK NOK NOK NOK NOK NOK
Sum salgsinntekter 493 000 159 000 50 000 119 000 314 000 677 000
Annen driftsinntekt 0 0 0 0 0 23 000
Sum driftsinntekter 493 000 159 000 50 000 119 000 314 000 699 000
Varekostnad 37 000 0 1 000 0 4 000 19 000
Beholdningsendringer 0 0 0 0 0 0
Lønnskostnader 0 0 0 0 -17 000 22 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 162 000 159 000 188 000 256 000 263 000 279 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 188 000 205 000 188 000 229 000 192 000 247 000
Sum driftskostnader 387 000 364 000 377 000 485 000 442 000 567 000
Driftsresultat 106 000 -205 000 -327 000 -366 000 -128 000 132 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0 0 0 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0 0 0 0 0
Sum finansinntekter 0 0 0 0 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0 0 0 0 49 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finanskostnader 1 000 0 0 0 0 49 000
Netto finans -1 000 0 0 0 0 -49 000
Ordinært resultat før skattekostnad 105 000 -205 000 -327 000 -366 000 -128 000 84 000
Skattekostnad på ordinært resultat 36 000 -36 000 -71 000 -84 000 -34 000 27 000
Ordinært resultat 69 000 -168 000 -257 000 -282 000 -93 000 57 000
Ekstraordinære inntekter 0 0 0 0 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0 0 0 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0 0 0 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0 0 0 0 0
Årsresultat 69 000 -168 000 -257 000 -282 000 -93 000 57 000
Avsatt utbytte 0 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 69 000 -168 000 -257 000 -282 000 -93 000 57 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2017 2016 2015 2014 2013 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0 0 0 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skattefordel 259 000 295 000 259 000 188 000 104 000 70 000
Goodwill 0 0 0 0 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 259 000 295 000 259 000 188 000 104 000 70 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 1 951 000 2 072 000 2 193 000 2 314 000 2 435 000 2 556 000
Maskiner og anlegg 46 000 13 000 20 000 28 000 47 000 36 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0 0 0 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 53 000 84 000 115 000 175 000 290 000 406 000
Sum varige driftsmidler 2 050 000 2 169 000 2 328 000 2 516 000 2 772 000 2 998 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0 0 0 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0 0 0 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0 0 0 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0 0 0 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0 0 0 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0 0 0 0 0
Pensjonsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2 309 000 2 464 000 2 587 000 2 704 000 2 877 000 3 068 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0 0 0 0 0
Varer under tilvirkning 0 0 0 0 0 0
Ferdigvarer 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Sum varelager 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000
Kundefordringer 9 000 80 000 0 0 10 000 7 000
Andre fordringer 10 000 14 000 10 000 24 000 24 000 18 000
Konsernfordringer 0 0 0 0 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0 0 0 0 0
Sum fordringer 19 000 93 000 10 000 24 000 35 000 25 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0 0 0 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0 0 0 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0 0 0 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0 0
Kasse/bank/post 23 000 15 000 11 000 3 000 32 000 33 000
Sum omløpsmidler 48 000 114 000 27 000 33 000 73 000 65 000
Sum eiendeler 2 357 000 2 579 000 2 614 000 2 737 000 2 950 000 3 133 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Egne aksjer 0 0 0 0 0 0
Overkursfond 0 0 0 0 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0 0 0 0 0
Annen egenkapital -624 000 -694 000 -525 000 -269 000 13 000 107 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -624 000 -694 000 -525 000 -269 000 13 000 107 000
Minoritetsinteresser 0 0 0 0 0 0
Sum egenkapital -524 000 -594 000 -425 000 -169 000 113 000 207 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0 0 0 0 0
Utsatt skatt 0 0 0 0 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0 0
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Obligasjonslån 0 0 0 0 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0 0 0 0 0
Annen langsiktig gjeld 2 871 000 3 105 000 3 028 000 2 880 000 2 826 000 2 827 000
Sum langsiktig gjeld 2 871 000 3 105 000 3 028 000 2 880 000 2 826 000 2 827 000
Konvertible lån 0 0 0 0 0 0
Sertifikatlån 0 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 46 000 1 000 15 000 0 14 000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 11 000 0 0 0 2 000
Utbytte 0 0 0 0 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11 000 11 000 11 000 10 000 11 000 83 000
Sum kortsiktig gjeld 11 000 68 000 12 000 25 000 11 000 99 000
Sum gjeld 2 882 000 3 173 000 3 040 000 2 905 000 2 837 000 2 926 000
Sum egenkapital og gjeld 2 357 000 2 579 000 2 614 000 2 737 000 2 950 000 3 133 000
Vis færre detaljer
Lønnsomhetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Totalkapitalrentabilitet i % 4,3% -7,9% -12,2% -12,9% -4,2%
Resultat av driften i % 21,5% -128,9% -654,0% -307,6% -40,8% 18,9%
Kapitalens omløpshastighet 0,2 0,1 0,0 0,0 0,1
Bruttofortjeneste i % 92,5% 100,0% 98,0% 100,0% 98,7% 97,2%
Overskuddsgrad i % 21,5% -128,9% -654,0% -307,6% -40,8% 18,9%
Egenkapital rentabilitet før skatt i % -18,8% 40,2% 110,1% 1307,1% -80,0%
Egenkapital rentabilitet etter skatt i % -12,3% 33,0% 86,5% 1007,1% -58,1%
Omsetning per ansatt 699 000
Omsetning per lønnskrone -18,5 31,8
Vis færre detaljer
Likviditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Likviditetsgrad 1 4,4 1,7 2,3 1,3 6,6 0,7
Likviditetsgrad 2 3,8 1,6 1,8 1,1 6,1 0,6
Likviditetsgrad 3 2,1 0,2 0,9 0,1 2,9 0,3
Varelagerets omløpshastighet 6,2 0,0 0,2 0,0 0,7 3,2
Lagertid i antall dager 58,4 2160,0 540,0
Soliditetsanalyse 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Egenkapitalandel i % -22,2% -23,0% -16,3% -6,2% 3,8% 6,6%
Egenkapitalandel av omsetning i % -106,3% -373,6% -850,0% -142,0% 36,0% 29,6%
Rentedekningsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Finansieringsgrad i % 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0%
Langsiktig lagerfinansiering i % 633,3% 783,3% 266,7% 116,7% 1033,3% -566,7%
Gjeldsgrad -5,5 -5,3 -7,2 -17,2 25,1 14,1
Kortsiktig gjeldsandel i % 0,5% 2,6% 0,5% 0,9% 0,4% 3,2%
Langsiktig gjeldsandel i % 121,8% 120,4% 115,8% 105,2% 95,8% 90,2%
Lederlønninger 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Lønn daglig leder(e) 0 0 0 0 0 15 000

Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .