Hopp til innhold

Regnskapstall.no

NB! Siste regnskapstall for sammenligning er fra forskjellige år.

Sammenligning av regnskapstall

  Ren Drøm AS AB Solutions Øst  
Resultatregnskap 2017 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 220 188 000
Annen driftsinntekt 0 84 000
Sum driftsinntekter 0 220 271 000
Varekostnad 0 30 156 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 0 150 993 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 566 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 38 000 28 202 000
Sum driftskostnader 38 000 209 917 000
Driftsresultat -38 000 10 354 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 864 000
Sum annen renteinntekt 0 64 000
Sum annen finansinntekt 0 57 000
Sum finansinntekter 0 985 000
Sum annen rentekostnad 0 652 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 0 665 000
Netto finans 0 320 000
Ordinært resultat før skattekostnad -38 000 10 675 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 2 489 000
Ordinært resultat -38 000 8 186 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat -38 000 8 186 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 7 392 000
Overføringer til/fra annen egenkapital -38 000 794 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 282 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 282 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 2 145 000
Sum varige driftsmidler 0 2 145 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 74 000
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 74 000
Sum anleggsmidler 0 2 500 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 2 256 000
Sum varelager 0 2 256 000
Kundefordringer 0 18 032 000
Andre fordringer 0 2 002 000
Konsernfordringer 0 881 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 0 20 915 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 0 43 287 000
Sum omløpsmidler 0 66 458 000
Sum eiendeler 0 68 958 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 500 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 500 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital -38 000 7 110 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital -38 000 7 110 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital -8 000 7 610 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 1 994 000
Sum langsiktig gjeld 0 1 994 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 0 8 820 000
Betalbar skatt 0 145 000
Skyldige offentlige utgifter 0 19 909 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 9 600 000
Annen kortsiktig gjeld 8 000 20 880 000
Sum kortsiktig gjeld 8 000 59 354 000
Sum gjeld 8 000 61 348 000
Sum egenkapital og gjeld 0 68 958 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Ren Drøm AS

Ullevålsalléen 2 D, 0850 Oslo
Org nr 919 336 137

Vis konkurrenter


Fjern firma

AB Solutions Øst

Karihaugveien 89, 1086 Oslo
Org nr 911 463 830

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.