Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Lima Regnskap AS SpareBank 1 Sr-Bank Forretningspartner A  
Resultatregnskap 2021 2021 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 3 990 000 191 481 000
Annen driftsinntekt 0 0
Sum driftsinntekter 3 990 000 191 481 000
Varekostnad 118 000 4 543 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 2 912 000 135 999 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 64 000 6 304 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 593 000 21 203 000
Sum driftskostnader 3 687 000 168 049 000
Driftsresultat 303 000 23 432 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 237 000
Sum annen renteinntekt 0 68 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 305 000
Sum annen rentekostnad 3 000 625 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 3 000 623 000
Netto finans -3 000 -318 000
Ordinært resultat før skattekostnad 301 000 23 113 000
Skattekostnad på ordinært resultat 66 000 5 111 000
Ordinært resultat 235 000 18 002 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 235 000 18 002 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 234 000 18 002 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2021 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 1 565 000
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 24 748 000
Sum immaterielle anleggsmidler 0 26 313 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 15 904 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 126 000 4 359 000
Sum varige driftsmidler 126 000 20 263 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 124 650 000
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 200 000
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 124 850 000
Sum anleggsmidler 126 000 171 427 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 435 000 25 695 000
Andre fordringer 48 000 7 452 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 483 000 33 147 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 488 000 129 430 000
Sum omløpsmidler 970 000 162 577 000
Sum eiendeler 1 097 000 334 004 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 210 000 3 300 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 268 401 000
Sum innskutt egenkapital 210 000 271 701 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 153 000 -3 278 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 153 000 -3 278 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 363 000 268 423 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 3 000 3 759 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 3 000 3 759 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 16 553 000
Sum langsiktig gjeld 3 000 20 312 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 16 553 000
Leverandørgjeld 51 000 3 776 000
Betalbar skatt 41 000 4 853 000
Skyldige offentlige utgifter 375 000 14 069 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 263 000 22 571 000
Sum kortsiktig gjeld 730 000 45 269 000
Sum gjeld 733 000 65 581 000
Sum egenkapital og gjeld 1 097 000 334 004 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Lima Regnskap AS

Bruraberget 4, 4331 Ålgård
Org nr 918 953 515

Vis konkurrenter


Fjern firma

SpareBank 1 Sr-Bank Forretningspartner A

Christen Tranes gate 35, 4007 Stavanger
Org nr 990 945 748

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .