Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Sky event AS Allsang på Grensen AS  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 6 700 000 11 465 000
Annen driftsinntekt 0 0
Sum driftsinntekter 6 700 000 11 465 000
Varekostnad 617 000 974 000
Beholdningsendringer 0 60 000
Lønnskostnader 0 227 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 2 000 3 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 643 000 11 274 000
Sum driftskostnader 1 262 000 12 538 000
Driftsresultat 5 438 000 -1 073 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 10 000
Sum annen finansinntekt 2 000 0
Sum finansinntekter 2 000 10 000
Sum annen rentekostnad 0 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 5 000 1 000
Netto finans -3 000 9 000
Ordinært resultat før skattekostnad 5 436 000 -1 064 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 310 000 0
Ordinært resultat 4 126 000 -1 064 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 4 126 000 -1 064 000
Avsatt utbytte 2 500 000 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 1 626 000 -1 064 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 31 000 93 000
Sum varige driftsmidler 31 000 93 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 2 500 000 0
Investeringer i tilknyttet selskap 90 000 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 1 334 000 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 3 924 000 0
Sum anleggsmidler 3 955 000 93 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 125 000 59 000
Andre fordringer 986 000 16 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 1 111 000 74 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 400 000 47 000
Sum omløpsmidler 1 512 000 121 000
Sum eiendeler 5 467 000 215 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 50 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 19 000 50 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 1 626 000 -213 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 626 000 -213 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 1 645 000 -163 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 1 000 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 1 000 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum langsiktig gjeld 1 000 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 46 000 162 000
Betalbar skatt 1 185 000 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 71 000
Annen kortsiktig gjeld 2 589 000 144 000
Sum kortsiktig gjeld 3 820 000 377 000
Sum gjeld 3 821 000 377 000
Sum egenkapital og gjeld 5 467 000 215 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Sky event AS

Safranstien 9, 1621 Gressvik
Org nr 917 838 739

Vis konkurrenter


Fjern firma

Allsang på Grensen AS

Storgata 2 A, 1767 Halden
Org nr 916 785 585

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.