; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  The Fan Club AS  
Resultatregnskap 2019 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 0
Annen driftsinntekt 0
Sum driftsinntekter 0
Varekostnad 0
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 11 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 45 000
Sum driftskostnader 56 000
Driftsresultat -56 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 0
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 0
Sum annen rentekostnad 1 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 29 000
Netto finans -29 000
Ordinært resultat før skattekostnad -85 000
Skattekostnad på ordinært resultat -13 000
Ordinært resultat -72 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat -72 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -72 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 27 000
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 27 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 30 000
Sum varige driftsmidler 30 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 58 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 5 000
Andre fordringer 0
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 5 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 106 000
Sum omløpsmidler 112 000
Sum eiendeler 169 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 0
Sum innskutt egenkapital 24 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital -129 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital -129 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital -104 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 0
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 1 000
Betalbar skatt 0
Skyldige offentlige utgifter 0
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 273 000
Sum kortsiktig gjeld 274 000
Sum gjeld 274 000
Sum egenkapital og gjeld 169 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

The Fan Club AS

Hellemyr terrasse 22 B, 4628 Kristiansand S
Org nr 917 611 106

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .