Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Palmesus AS Hunsfest AS  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 60 629 000 3 215 000
Annen driftsinntekt 14 000 0
Sum driftsinntekter 60 642 000 3 215 000
Varekostnad 36 194 000 2 707 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 9 157 000 116 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 428 000 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 4 559 000 126 000
Sum driftskostnader 50 338 000 2 949 000
Driftsresultat 10 304 000 266 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 1 000
Sum annen finansinntekt 328 000 0
Sum finansinntekter 328 000 1 000
Sum annen rentekostnad 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 330 000 2 000
Netto finans -2 000 -1 000
Ordinært resultat før skattekostnad 10 303 000 265 000
Skattekostnad på ordinært resultat 2 638 000 64 000
Ordinært resultat 7 664 000 201 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 7 664 000 201 000
Avsatt utbytte -7 600 000 0
Konsernbidrag 59 000 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -5 000 201 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 885 000 0
Sum varige driftsmidler 885 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 885 000 0
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 5 130 000 32 000
Andre fordringer 7 532 000 8 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 12 662 000 40 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 32 462 000 1 185 000
Sum omløpsmidler 45 124 000 1 225 000
Sum eiendeler 46 010 000 1 225 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 30 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 30 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 91 000 348 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 91 000 348 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 121 000 378 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 1 596 000 80 000
Betalbar skatt 2 620 000 67 000
Skyldige offentlige utgifter 707 000 0
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 505 000
Annen kortsiktig gjeld 40 965 000 195 000
Sum kortsiktig gjeld 45 888 000 847 000
Sum gjeld 45 888 000 847 000
Sum egenkapital og gjeld 46 010 000 1 225 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Palmesus AS

Markens gate 30, 4611 Kristiansand S
Org nr 916 867 921

Vis konkurrenter


Fjern firma

Hunsfest AS

4700 Vennesla
Org nr 917 190 305

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.