; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

NB! Siste regnskapstall for sammenligning er fra forskjellige år.

Sammenligning av regnskapstall

  Fredsvoll eiendom AS Å&Ø utvikling AS  
Resultatregnskap 2017 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 161 940 000
Annen driftsinntekt 96 000 175 000
Sum driftsinntekter 96 000 162 115 000
Varekostnad 0 142 608 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 0
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 66 000 1 833 000
Sum driftskostnader 66 000 144 441 000
Driftsresultat 30 000 17 674 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 141 000
Sum annen finansinntekt 0 7 000
Sum finansinntekter 0 148 000
Sum annen rentekostnad 23 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 23 000 16 000
Netto finans -23 000 132 000
Ordinært resultat før skattekostnad 7 000 17 806 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 4 032 000
Ordinært resultat 7 000 13 774 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 7 000 13 774 000
Avsatt utbytte 0 7 500 000
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 7 000 6 274 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 489 000 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 0
Sum varige driftsmidler 489 000 0
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 5 000 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 5 000 000
Sum anleggsmidler 489 000 5 000 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 0 2 606 000
Andre fordringer 0 39 800 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 0 42 406 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 6 000 25 542 000
Sum omløpsmidler 6 000 67 948 000
Sum eiendeler 495 000 72 948 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 90 000 1 000 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond -11 000 0
Sum innskutt egenkapital 79 000 1 139 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital -78 000 48 974 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital -78 000 48 974 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 0 50 114 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 1 502 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 1 502 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 469 000 16 000
Sum langsiktig gjeld 469 000 1 518 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 469 000 0
Leverandørgjeld 4 000 7 270 000
Betalbar skatt 0 6 544 000
Skyldige offentlige utgifter 0 0
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 22 000 7 503 000
Sum kortsiktig gjeld 26 000 21 317 000
Sum gjeld 495 000 22 835 000
Sum egenkapital og gjeld 495 000 72 948 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Fredsvoll eiendom AS

Kapellneset, 6710 Raudeberg
Org nr 915 276 253

Vis konkurrenter


Fjern firma

Å&Ø utvikling AS

Fjærevegen 9, 6800 Førde
Org nr 995 142 392

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .