Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  A menn AS Heldal Maskininvest AS  
Resultatregnskap 2017 2017 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 26 286 000
Annen driftsinntekt 0 4 103 000
Sum driftsinntekter 0 30 388 000
Varekostnad 0 0
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 0 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 20 588 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 0 5 686 000
Sum driftskostnader 0 26 274 000
Driftsresultat 0 4 114 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 0
Sum annen rentekostnad 0 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 0 3 916 000
Netto finans 0 -3 916 000
Ordinært resultat før skattekostnad 0 198 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 98 000
Ordinært resultat 0 100 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 100 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 100 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 1 167 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 1 167 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 8 086 000
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 55 841 000
Sum varige driftsmidler 0 63 927 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 65 095 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 0 9 214 000
Andre fordringer 0 8 711 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 0 17 925 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 225 000
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 225 000
Kasse/bank/post 0 11 000
Sum omløpsmidler 0 18 161 000
Sum eiendeler 0 83 256 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 800 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 1 860 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital -49 000 5 067 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital -49 000 5 067 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital -19 000 6 927 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 61 109 000
Sum langsiktig gjeld 0 61 109 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 61 109 000
Leverandørgjeld 0 3 664 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 0 0
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19 000 11 555 000
Sum kortsiktig gjeld 19 000 15 219 000
Sum gjeld 19 000 76 328 000
Sum egenkapital og gjeld 0 83 256 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

A menn AS

Sømsveien 144, 4870 Fevik
Org nr 911 935 414

Vis konkurrenter


Fjern firma

Heldal Maskininvest AS

Storemyrheia 3, 4790 Lillesand
Org nr 979 696 817

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.