Hopp til innhold

Regnskapstall.no

NB! Siste regnskapstall for sammenligning er fra forskjellige år.

Sammenligning av regnskapstall

  A menn AS JT Liftutleie AS  
Resultatregnskap 2017 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 0 9 102 000
Annen driftsinntekt 0 922 000
Sum driftsinntekter 0 10 024 000
Varekostnad 0 975 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 0 2 365 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 2 519 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 0 2 328 000
Sum driftskostnader 0 8 187 000
Driftsresultat 0 1 837 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 0 17 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 17 000
Sum annen rentekostnad 0 25 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 0 25 000
Netto finans 0 -8 000
Ordinært resultat før skattekostnad 0 1 829 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 394 000
Ordinært resultat 0 1 435 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 0 1 435 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 1 435 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 12 460 000
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 1 522 000
Sum varige driftsmidler 0 13 982 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 13 982 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 0 1 899 000
Andre fordringer 0 46 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 0 1 945 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 0 1 857 000
Sum omløpsmidler 0 3 802 000
Sum eiendeler 0 17 784 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 30 000 102 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 30 000 102 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital -49 000 14 285 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital -49 000 14 285 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital -19 000 14 387 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 588 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 588 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 0 1 760 000
Sum langsiktig gjeld 0 2 348 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 1 760 000
Leverandørgjeld 0 281 000
Betalbar skatt 0 157 000
Skyldige offentlige utgifter 0 388 000
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19 000 223 000
Sum kortsiktig gjeld 19 000 1 049 000
Sum gjeld 19 000 3 397 000
Sum egenkapital og gjeld 0 17 784 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

A menn AS

Sømsveien 144, 4870 Fevik
Org nr 911 935 414

Vis konkurrenter


Fjern firma

JT Liftutleie AS

Tollenesveien 23, 4760 Birkeland
Org nr 979 662 351

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.