Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Tannlege Alstad AS  
Resultatregnskap 2018 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 20 525 000
Annen driftsinntekt 0
Sum driftsinntekter 20 525 000
Varekostnad 3 768 000
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 14 576 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 265 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 3 473 000
Sum driftskostnader 22 082 000
Driftsresultat -1 557 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 102 000
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 102 000
Sum annen rentekostnad 50 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 50 000
Netto finans 52 000
Ordinært resultat før skattekostnad -1 505 000
Skattekostnad på ordinært resultat -287 000
Ordinært resultat -1 218 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat -1 218 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -1 218 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 1 302 000
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 1 302 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 23 000
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 395 000
Sum varige driftsmidler 418 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1 719 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 357 000
Andre fordringer 129 000
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 486 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 10 646 000
Sum omløpsmidler 11 133 000
Sum eiendeler 12 852 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 33 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 20 000
Sum innskutt egenkapital 53 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 4 308 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 4 308 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 4 361 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 5 482 000
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 5 482 000
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 0
Sum langsiktig gjeld 5 482 000
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 228 000
Betalbar skatt 935 000
Skyldige offentlige utgifter 771 000
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 1 075 000
Sum kortsiktig gjeld 3 009 000
Sum gjeld 8 491 000
Sum egenkapital og gjeld 12 852 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Tannlege Alstad AS

Jernbanegata 15 A, 7600 Levanger
Org nr 992 788 879

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.