Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Tannlege Alstad AS  
Resultatregnskap 2017 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 20 382 000
Annen driftsinntekt 0
Sum driftsinntekter 20 382 000
Varekostnad 3 637 000
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 7 755 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 404 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 3 204 000
Sum driftskostnader 15 000 000
Driftsresultat 5 382 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0
Sum annen renteinntekt 21 000
Sum annen finansinntekt 0
Sum finansinntekter 21 000
Sum annen rentekostnad 94 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 94 000
Netto finans -73 000
Ordinært resultat før skattekostnad 5 309 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 278 000
Ordinært resultat 4 031 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat 4 031 000
Avsatt utbytte 2 000 000
Konsernbidrag 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 2 031 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 80 000
Goodwill 0
Sum immaterielle anleggsmidler 80 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 49 000
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 565 000
Sum varige driftsmidler 615 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 695 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 0
Sum varelager 0
Kundefordringer 864 000
Andre fordringer 62 000
Konsernfordringer 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 927 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 11 416 000
Sum omløpsmidler 12 343 000
Sum eiendeler 13 038 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 33 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 20 000
Sum innskutt egenkapital 53 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 5 526 000
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 5 526 000
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 5 578 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 1 932 000
Sum langsiktig gjeld 1 932 000
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Leverandørgjeld 331 000
Betalbar skatt 1 305 000
Skyldige offentlige utgifter 717 000
Utbytte 2 000 000
Kortsiktig konserngjeld 0
Annen kortsiktig gjeld 1 174 000
Sum kortsiktig gjeld 5 527 000
Sum gjeld 7 459 000
Sum egenkapital og gjeld 13 038 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Tannlege Alstad AS

Jernbanegata 15 A, 7600 Levanger
Org nr 992 788 879

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.