Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Colosseumklinikken AS  
Resultatregnskap 2017 Graf
Valutakode NOK
Sum salgsinntekter 591 845 000
Annen driftsinntekt 571 000
Sum driftsinntekter 592 416 000
Varekostnad 282 241 000
Beholdningsendringer 0
Lønnskostnader 133 862 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 42 009 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0
Andre driftskostnader 98 893 000
Sum driftskostnader 557 005 000
Driftsresultat 35 411 000
Inntekt på investering i datterselskap 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 33 000
Sum annen renteinntekt 85 000
Sum annen finansinntekt 36 000
Sum finansinntekter 154 000
Sum annen rentekostnad 1 151 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0
Sum finanskostnader 1 381 000
Netto finans -1 227 000
Ordinært resultat før skattekostnad 34 184 000
Skattekostnad på ordinært resultat 9 147 000
Ordinært resultat 25 037 000
Ekstraordinære inntekter 0
Ekstraordinære kostnader 0
Netto ekstraordinære poster 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0
Årsresultat 25 037 000
Avsatt utbytte 0
Konsernbidrag 47 811 000
Overføringer til/fra annen egenkapital 22 774 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2017 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0
Utsatt skattefordel 1 193 000
Goodwill 171 826 000
Sum immaterielle anleggsmidler 173 019 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0
Maskiner og anlegg 0
Skip, rigger, fly og lignende 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 48 817 000
Sum varige driftsmidler 48 817 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0
Lån til foretak i samme konsern 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0
Investeringer i aksjer og andeler 15 323 000
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0
Pensjonsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 15 323 000
Sum anleggsmidler 237 158 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0
Varer under tilvirkning 0
Ferdigvarer 8 015 000
Sum varelager 8 015 000
Kundefordringer 13 562 000
Andre fordringer 8 133 000
Konsernfordringer 24 596 000
Krav på innbetaling av selskapskapital 0
Sum fordringer 46 291 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0
Markedsbaserte aksjer 0
Markedsbaserte obligasjoner 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0
Andre finansielle instrumenter 0
Sum investeringer 0
Kasse/bank/post 14 200 000
Sum omløpsmidler 68 506 000
Sum eiendeler 305 665 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000
Egne aksjer 0
Overkursfond 0
Sum innskutt egenkapital 19 181 000
Fond for vurderingsforskjeller 0
Annen egenkapital 0
Minoritetsinteresser 0
Sum opptjent egenkapital 0
Minoritetsinteresser 0
Sum egenkapital 19 181 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0
Utsatt skatt 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Konvertible lån 0
Obligasjonslån 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0
Langsiktig konserngjeld 0
Ansvarlig lånekapital 0
Annen langsiktig gjeld 48 245 000
Sum langsiktig gjeld 48 245 000
Konvertible lån 0
Sertifikatlån 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 14 511 000
Leverandørgjeld 21 910 000
Betalbar skatt 1 603 000
Skyldige offentlige utgifter 8 111 000
Utbytte 0
Kortsiktig konserngjeld 115 941 000
Annen kortsiktig gjeld 90 674 000
Sum kortsiktig gjeld 238 239 000
Sum gjeld 286 484 000
Sum egenkapital og gjeld 305 665 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Colosseumklinikken AS

Kongens gate 11, 0153 Oslo
Org nr 977 102 278

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Credit AS. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice . Se også spørsmål og svar.