Hopp til innhold

Regnskapstall.no

NB! Siste regnskapstall for sammenligning er fra forskjellige år.

Sammenligning av regnskapstall

  Poi Nordic AS Kyndryl Services AS  
Resultatregnskap 2021 2020 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 461 000 1 410 629 000
Annen driftsinntekt 0 29 000
Sum driftsinntekter 461 000 1 410 658 000
Varekostnad 26 000 1 329 417 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 133 000 0
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 -145 148 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 126 000 216 942 000
Sum driftskostnader 285 000 1 401 211 000
Driftsresultat 176 000 9 447 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 397 000
Sum annen renteinntekt 0 0
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 0 397 000
Sum annen rentekostnad 0 2 273 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 0 2 614 000
Netto finans 0 -2 217 000
Ordinært resultat før skattekostnad 176 000 7 230 000
Skattekostnad på ordinært resultat 0 -1 906 000
Ordinært resultat 176 000 9 136 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 176 000 9 136 000
Avsatt utbytte 0 0
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 0 0
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2021 2020 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 0 59 189 000
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 0 59 189 000
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 9 161 000
Sum varige driftsmidler 0 9 161 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 0
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 351 000 180 620 000
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 351 000 180 620 000
Sum anleggsmidler 351 000 248 970 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 0 59 953 000
Andre fordringer 0 403 056 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 0 463 009 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 0
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse/bank/post 2 000 0
Sum omløpsmidler 2 000 463 009 000
Sum eiendeler 353 000 711 979 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 100 000 31 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 100 000 31 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 0 15 159 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 0 15 159 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 100 000 15 190 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 7 048 000
Utsatt skatt 0 0
Andre avsetninger til forpliktelser 0 226 063 000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 233 111 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 183 000 3 729 000
Sum langsiktig gjeld 183 000 236 840 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 148 000 0
Leverandørgjeld 60 000 185 596 000
Betalbar skatt 0 0
Skyldige offentlige utgifter 11 000 0
Utbytte 0 0
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 274 353 000
Sum kortsiktig gjeld 71 000 459 949 000
Sum gjeld 254 000 696 789 000
Sum egenkapital og gjeld 353 000 711 979 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Poi Nordic AS

C. J. Hambros plass 5, 0164 Oslo
Org nr 995 081 105

Vis konkurrenter


Fjern firma

Kyndryl Services AS

Lakkegata 53, 0187 Oslo
Org nr 914 837 758

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .