; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Ressursklinikken AS Vestbytorget Legesenter  
Resultatregnskap 2019 2019 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 15 299 000 3 517 000
Annen driftsinntekt 544 000 753 000
Sum driftsinntekter 15 843 000 4 270 000
Varekostnad 102 000 1 379 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 5 964 000 1 982 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 81 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 7 228 000 368 000
Sum driftskostnader 13 294 000 3 810 000
Driftsresultat 2 549 000 460 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 50 000 12 000
Sum annen finansinntekt 0 10 000
Sum finansinntekter 50 000 22 000
Sum annen rentekostnad 2 000 2 000
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 2 000 2 000
Netto finans 48 000 20 000
Ordinært resultat før skattekostnad 2 597 000 481 000
Skattekostnad på ordinært resultat 573 000 104 000
Ordinært resultat 2 024 000 377 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 2 024 000 377 000
Avsatt utbytte 1 500 000 500 000
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital 524 000 -123 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2019 2019 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 44 000 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 44 000 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 78 000
Sum varige driftsmidler 0 78 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 200 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 200 000
Sum anleggsmidler 44 000 278 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 971 000 102 000
Andre fordringer 63 000 19 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 1 034 000 121 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 82 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 82 000
Kasse/bank/post 5 645 000 766 000
Sum omløpsmidler 6 678 000 969 000
Sum eiendeler 6 722 000 1 246 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 1 305 000 100 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 1 305 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 1 921 000 59 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 921 000 59 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 3 226 000 159 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 81 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 81 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 75 000 0
Sum langsiktig gjeld 75 000 81 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 319 000 143 000
Betalbar skatt 585 000 136 000
Skyldige offentlige utgifter 462 000 33 000
Utbytte 1 500 000 500 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 555 000 195 000
Sum kortsiktig gjeld 3 421 000 1 007 000
Sum gjeld 3 496 000 1 088 000
Sum egenkapital og gjeld 6 722 000 1 246 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Ressursklinikken AS

Storgata 25, 2000 Lillestrøm
Org nr 988 394 211

Vis konkurrenter


Fjern firma

Vestbytorget Legesenter

Mølleveien 4, 2 etg, 1540 Vestby
Org nr 993 855 472

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .