; Hopp til innhold

Regnskapstall.no

Sammenligning av regnskapstall

  Ressursklinikken AS Vestbytorget Legesenter  
Resultatregnskap 2018 2018 Graf
Valutakode NOK NOK
Sum salgsinntekter 24 193 000 3 663 000
Annen driftsinntekt 566 000 1 733 000
Sum driftsinntekter 24 759 000 5 396 000
Varekostnad 131 000 1 415 000
Beholdningsendringer 0 0
Lønnskostnader 5 745 000 2 271 000
Avskrivning varige driftsmidler/im. eiend. 0 88 000
Nedskriving av driftsmidler/im. eiend. 0 0
Andre driftskostnader 10 835 000 464 000
Sum driftskostnader 16 711 000 4 238 000
Driftsresultat 8 048 000 1 158 000
Inntekt på investering i datterselskap 0 0
Inntekt på invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Inntekt på invest. i tilknyttet selskap 0 0
Renteinnt. fra foretak samme konsern 0 0
Sum annen renteinntekt 56 000 3 000
Sum annen finansinntekt 0 0
Sum finansinntekter 56 000 3 000
Sum annen rentekostnad 13 000 0
Nedskriving finansielle omløpsmidler 0 0
Nedskrivn. av andre fin.omløpsmidler 0 0
Sum finanskostnader 13 000 4 000
Netto finans 43 000 -1 000
Ordinært resultat før skattekostnad 8 090 000 1 156 000
Skattekostnad på ordinært resultat 1 864 000 262 000
Ordinært resultat 6 227 000 895 000
Ekstraordinære inntekter 0 0
Ekstraordinære kostnader 0 0
Netto ekstraordinære poster 0 0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat 0 0
Årsresultat 6 227 000 895 000
Avsatt utbytte 6 715 000 700 000
Konsernbidrag 0 0
Overføringer til/fra annen egenkapital -488 000 195 000
Vis færre detaljer
Balanseregnskap 2018 2018 Graf
Eiendeler
Forskning og utvikling 0 0
Konsesjoner, patenter, lisenser 0 0
Utsatt skattefordel 32 000 0
Goodwill 0 0
Sum immaterielle anleggsmidler 32 000 0
Tomter, bygninger og annen fast eiendom 0 0
Maskiner og anlegg 0 0
Skip, rigger, fly og lignende 0 0
Driftsløsøre/inventar/verktøy 0 159 000
Sum varige driftsmidler 0 159 000
Aksjer/investeringer i datterselskap 0 0
Invest. annet foretak i sm konsern 0 0
Lån til foretak i samme konsern 0 0
Investeringer i tilknyttet selskap 0 200 000
Lån tilknyttet selsk. og felles kontrollert virk. 0 0
Investeringer i aksjer og andeler 0 0
Obligasjoner og andre langsiktige fordr. 0 0
Pensjonsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 200 000
Sum anleggsmidler 32 000 359 000
Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0 0
Varer under tilvirkning 0 0
Ferdigvarer 0 0
Sum varelager 0 0
Kundefordringer 1 814 000 147 000
Andre fordringer 170 000 3 000
Konsernfordringer 0 0
Krav på innbetaling av selskapskapital 0 0
Sum fordringer 1 984 000 151 000
Aksjer og andeler i samme konsern 0 0
Markedsbaserte aksjer 0 43 000
Markedsbaserte obligasjoner 0 0
Andre markedsbaserte finansielle instr. 0 0
Andre finansielle instrumenter 0 0
Sum investeringer 0 43 000
Kasse/bank/post 9 749 000 1 116 000
Sum omløpsmidler 11 733 000 1 310 000
Sum eiendeler 11 764 000 1 668 000
Egenkapital og gjeld
Aksjekapital/selskapskapital 1 305 000 100 000
Egne aksjer 0 0
Overkursfond 0 0
Sum innskutt egenkapital 1 305 000 100 000
Fond for vurderingsforskjeller 0 0
Annen egenkapital 1 396 000 182 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum opptjent egenkapital 1 396 000 182 000
Minoritetsinteresser 0 0
Sum egenkapital 2 701 000 282 000
Gjeld
Pensjonsforpliktelser 0 0
Utsatt skatt 0 113 000
Andre avsetninger til forpliktelser 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 113 000
Konvertible lån 0 0
Obligasjonslån 0 0
Pantegjeld/gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Langsiktig konserngjeld 0 0
Ansvarlig lånekapital 0 0
Annen langsiktig gjeld 75 000 0
Sum langsiktig gjeld 75 000 113 000
Konvertible lån 0 0
Sertifikatlån 0 0
Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Leverandørgjeld 184 000 81 000
Betalbar skatt 1 865 000 188 000
Skyldige offentlige utgifter 389 000 121 000
Utbytte 6 000 000 700 000
Kortsiktig konserngjeld 0 0
Annen kortsiktig gjeld 550 000 183 000
Sum kortsiktig gjeld 8 988 000 1 273 000
Sum gjeld 9 063 000 1 386 000
Sum egenkapital og gjeld 11 764 000 1 668 000
Vis færre detaljer

Mer detaljer om regnskapet?

Med et abonnement på Regnskapstall.no får du tilgang til følgende informasjon:

  • Regnskapsanalyse
  • Lederlønninger
  • Lagre sammenlikning som Excel

Start gratis prøveabonnement

Vil du at vi skal demonstrere løsningen for deg?

En av våre dyktige kundekonsulenter kontakter deg for å vise deg løsningen Live!

 

Ja takk, gi meg en demo

Valgte firma


Fjern firma

Ressursklinikken AS

Storgata 25, 2000 Lillestrøm
Org nr 988 394 211

Vis konkurrenter


Fjern firma

Vestbytorget Legesenter

Mølleveien 4, 2 etg, 1540 Vestby
Org nr 993 855 472

Vis konkurrenter


Kontaktinformasjon hentes fra offentlige registre samt 1881.no og er ikke kvalitetssikret av Regnskapstall.no. Regnskapstall og offentlig juridisk informasjon hentes fra Brønnøysundregistrene. All informasjon er lagt ut i henhold til norsk lovverk. Ved feil på økonomisk eller juridisk informasjon kontakt Bisnode Norge AS. Betalingsanmerkninger, rating og pant leveres av Experian, ved spørsmål kontakt Experian. For spørsmål rundt visning av informasjon kontakt Regnskapstall.no kundeservice .